ZAWORY W POMPACH WYPOROWYCH

Pom­py wypo­ro­we, któ­rych dzia­ła­nie pole­ga na zasy­sa­niu i wypy­cha­niu danej por­cji cie­czy (tło­ko­we, nur­ni­ko­we itp.), potrze­bu­ją odpo­wied­nich elementów/​armatury, któ­re otwie­ra­ją dopływ cie­czy pod­czas pro­ce­su zasy­sa­nia i następ­nie odci­na­ją tą prze­strzeń, aby umoż­li­wić prze­py­cha­nie cie­czy w kie­run­ku odpły­wo­wym. To zada­nie w pom­pach tego typu reali­zu­ją zawo­ry zwrot­ne.

zawory diagram

Ozna­cze­nie zawo­ru zwrot­ne­go w dia­gra­mach insta­la­cji pompowych.

zawor grzybek

Wg jed­ne­go z przy­ję­tych podzia­łów wyróż­nia­my mię­dzy inny­mi zawo­ry jak poniżej:

 • Zawo­ry wznio­so­we, w któ­rych zawór typu grzy­bek itp. poru­sza w płasz­czyź­nie pro­sto­pa­dłej do powierzchni.
 • Zawo­ry kla­po­we, gdzie powierzch­nia zawo­ru odchy­la się niczym kla­pa, zamo­co­wa­na na brze­gu kra­wę­dzi otworu.
 • Zawo­ry prze­suw­ne, tzw. suwa­ko­wew któ­rych płasz­czy­zna zawo­ru poru­sza­jąc się rów­no­le­gle otwie­ra i zamy­ka otwór.

Ze wzglę­du na spo­sób zamknię­cia zawo­ry zwrot­ne dzie­lą się na:
 • zawo­ry grzybkowe
 • zawo­ry kulowe
 • zawo­ry płytkowe
 • zawo­ry membranowe
Kolej­ny podział to:
 • zawo­ry z obcią­że­niem — sprę­ży­na lub gra­wi­ta­cja zamy­ka zawór, przy bra­ku róż­ni­cy ciśnień jest zamknięty
 • zawo­ry bez obcią­że­nia — zamy­ka­ny prze­pły­wem i róż­ni­cą ciśnień.

Wyróż­nia­my rów­nież zawo­ry spe­cjal­ne, o odręb­nym dzia­ła­niu, np. war­go­we, Keortinga.

Zawo­ry dzie­li­my rów­nież ze wzglę­du na to, w jaki spo­sób działają:

 • Zawo­ry samo­czyn­ne –te zawo­ry dzia­ła­ją pod wpły­wem natu­ral­nych sił typu ciśnie­nie, gra­wi­ta­cja, i dzia­ła­ją bez jakiej­kol­wiek inge­ren­cji mecha­nicz­nej( jedy­nie sprę­ży­ny itp.).
 • Zawo­ry ste­ro­wa­ne – zawo­ry te wystę­pu­ją jako ste­ro­wa­ne cał­ko­wi­cie lub tyl­ko czę­ścio­wo, a ich pra­cą ste­ru­je zsyn­chro­ni­zo­wa­ne połą­cze­nie z ruchem mecha­ni­zmu pra­cu­ją­cej pompy.

Pom­py tło­ko­we korzy­sta­ją na ogół z wznio­so­wych zawo­rów grzyb­ko­wych samo­czyn­nych. Takie roz­wią­za­nie gwa­ran­tu­je małą awa­ryj­ność i zacho­wa­nie szczel­no­ści w mia­rę zuży­wa­nia się zawo­ru i gniaz­da. Te z kolei dzie­li­my na:

Jed­nosz­cze­li­no­we – gdzie wystę­pu­ją: tale­rzo­we pła­skie, stoż­ko­we, kuliste

Lub wie­losz­cze­li­no­we:  pier­ście­nio­we czy stoż­ko­we o wie­lu szcze­li­nach współosiowych.

zawory ballcheck

zawory disc

Scroll to Top