CHARAKTERYSTYKI POMPY

Pro­du­cent pom­py jest zobo­wią­za­ny do poda­wa­nia jej nomi­nal­nych war­to­ści okre­śla­ją­cych para­me­try pra­cy, któ­re pozwa­la­ją przy­szłe­mu użyt­kow­ni­ko­wi na oce­nę urzą­dze­nia, w sto­sun­ku do dane­go zapo­trze­bo­wa­nia. Jed­nak w prak­ty­ce rzad­ko wystę­pu­ją warun­ki, któ­re ide­al­nie odpo­wia­da­ją zało­żo­nym danym. Kie­dy zale­ży nam na dokład­nych danych pra­cy pom­py dzia­ła­ją­cej w warun­kach prak­tycz­nych musi­my znać dodat­ko­we para­me­try, któ­re w spo­sób rze­czy­wi­sty odzwier­cie­dla­ją pra­cę pom­py lub całej insta­la­cji. Szcze­gól­nie w ukła­dach, gdzie wystę­pu­je zespo­ło­wa pra­ca kil­ku pomp, a róż­ni­ce w danych fak­tycz­nych i nomi­nal­nych nakła­da­ją się kaska­do­wo, war­to­ści para­me­trów pra­cy ukła­du mogą zasad­ni­czo róż­nić się od tych zało­żo­nych, któ­re wyni­ka­ją z tabli­czek zna­mio­no­wych zakła­da­nych w teo­rii. Do oce­ny warun­ków pra­cy przy zmien­nych warun­kach rze­czy­wi­stych słu­żą krzy­we cha­rak­te­ry­stycz­ne popu­lar­nie zwa­ne cha­rak­te­ry­sty­ka­mi pompy.

nc

Cha­rak­te­ry­sty­ka prze­pły­wu — moż­na powie­dzieć, że jest to głów­na cha­rak­te­ry­sty­ka dla pom­py zwa­na ina­czej krzy­wą dła­wie­nia. Przed­sta­wia ona wyso­kość pod­no­sze­nia H w zależ­no­ści od wydaj­no­ści pom­py Q:

H = f(Q)

Dla pomp wypo­ro­wych czę­sto spo­tka­my się z wykresem:

Q = f(H) lub Q = f(Δp),

gdzie kolej­no wydaj­ność jest funk­cją wyso­ko­ści pod­no­sze­nia lub funk­cją przy­ro­stu ciśnienia.

Cha­rak­te­ry­sty­ka pobo­ru mocy pom­py — pobór mocy na wale lub sprzę­gle danej pompy.

P = f(Q)

Dla pomp wypo­ro­wych odpowiednio:

P = f(H) lub P = f(Δp)

Cha­rak­te­ry­sty­ka spraw­no­ści pompy -

ŋ = f(Q)

dla wypo­ro­wych:

ŋ = f(H) lub ŋ = f(Δp)

Prze­bieg danej krzy­wej otrzy­mu­je się w spo­sób doświad­czal­ny. Pod­czas pra­cy pom­py, zmie­nia­jąc para­me­try usta­la się odpo­wied­nio dane i nano­si się je na poszcze­gól­ne osie na wykre­sie. W ten spo­sób otrzy­mu­je­my poszcze­gól­ne krzy­we cha­rak­te­ry­sty­ki. Potem, eks­plo­atu­jąc dane urzą­dze­nie, jeże­li zna­my dane wej­ścio­we (róż­ne od nomi­nal­nych), w pro­sty spo­sób może­my sami oce­nić poszcze­gól­ne rze­czy­wi­ste para­me­try pra­cy naszej pom­py, typu wydaj­ność czy wyso­kość pod­no­sze­nia itp. Przy­kła­do­wo zwięk­sza­jąc wyso­kość pod­no­sze­nia o dwa metry, o ile spad­nie nam wydaj­ność itd. Jed­nak nale­ży pamię­tać, że poszcze­gól­ne cha­rak­te­ry­sty­ki wyko­nu­je się dla okre­ślo­nych warun­ków i rodza­ju cie­czy, więc zmia­na para­me­tru typu ciśnie­nie lub tem­pe­ra­tu­ra rów­nież wpły­nie na zmia­nę para­me­trów pra­cy, nie mówiąc o prze­pom­po­wy­wa­niu innej cie­czy niż ta, dla któ­rej opra­co­wy­wa­no daną cha­rak­te­ry­sty­kę. W takim wypad­ku nale­ży skon­tak­to­wać się z pro­du­cen­tem danej pompy.

Scroll to Top