PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — PRĘDKOŚĆ OBROTOWA

Pręd­kość obro­to­wą pom­py nazy­wa­my ilość obro­tów na wale napę­dza­ją­cym pom­pę w danym cza­sie i ozna­cza­my lite­rą „n”. Jed­nost­ką sto­so­wa­ną na tablicz­kach zna­mio­no­wych są [obr/​min] (ang. RPM).

Zapew­nie­nie odpo­wied­nich obro­tów pozwa­la na pra­wi­dło­wą pra­cę ukła­du pom­po­we­go z uzy­ska­niem odpo­wied­nich para­me­trów wydaj­no­ści i wyso­ko­ści podnoszenia.

Dla pomp napę­dza­nych sil­ni­ka­mi elek­trycz­ny­mi nomi­nal­na pręd­kość obro­to­wa sil­ni­ka jest usta­la­na tak, aby była zsyn­chro­ni­zo­wa­na z czę­sto­tli­wo­ścią danej sie­ci elektrycznej.

Zmia­na pręd­ko­ści obro­to­wej pom­py wiro­wej prze­kła­da się na zmia­nę jej cha­rak­te­ry­sty­ki — zwięk­sze­nie jej wydaj­no­ści i wyso­ko­ści pod­no­sze­nia, a jed­no­cze­śnie wzrost absorp­cji mocy - ilu­stru­je to rysu­nek z cha­rak­te­ry­sty­ka­mi pom­py wiro­wej w zakre­sie od 1500 do 2100 obro­tów na minutę.

predkosci obrotowe
Scroll to Top