PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

Wyso­ko­ścią pod­no­sze­nia pom­py „H” nazy­wa­my moż­li­wość, któ­rą może­my skró­to­wo opi­sać jako wyso­kość na jaką dana pom­pa potra­fi wypom­po­wać ciecz.

Jest to opis łatwo przy­swa­jal­ny, nie­ja­ko intu­icyj­ny. Nie jest to jed­nak cał­ko­wi­cie wła­ści­we zde­fi­nio­wa­nie tej wła­ści­wo­ści pod wzglę­dem fizycz­nym, ale z uwa­gi na skom­pli­ko­wa­ną nauko­wo defi­ni­cję taki opis przy­jął się w jej okre­śla­niu. Cho­ciaż nale­ża­ło­by ją rozu­mieć, jako wiel­kość pro­por­cjo­nal­ną do ener­gii prze­ka­zy­wa­nej danej jed­nost­ki obję­to­ści cie­czy (czy­li dżule/​metr 3), to w przy­bli­że­niu odpo­wia­da ona i tak dosłow­nie rozu­mia­nej wyso­ko­ści poda­wa­nej zwy­czaj­nie w metrach.

charakterystyki

Scroll to Top