Pompa zatapialna EVAK EUS

Niezastąpione przy osadach bez długich włókien, solidne rozwiązania do wykopów budowlanych i dużej ilości szlamu oraz akcji ratowniczych związanych z odwadnianiem.

Zatapialne pompy odwodnieniowe EVAK EUS – kompaktowe pompy z zasilaniem 1 i 3-faevak logozowym, wszechstronnego zastosowania, z agitatorem, w szczególności polecane do szlamu i osadów.

Zapytaj o produkt

Podstawowe informacje o pompie zatapialnej EVAK EUS

Lek­kie pom­py zata­pial­ne wypo­sa­żo­ne w wir­nik wyko­na­ny ze spe­cjal­ne­go mate­ria­łu – jest to stal powle­ka­na ter­mo­pla­stycz­nym, spe­cja­li­stycz­nym paten­to­wa­nym ela­sto­me­rem “Hytrel” o wyso­kiej twar­do­ści, ela­stycz­no­ści i odpor­no­ści na wycie­ra­nie. Dzię­ki temu pom­py dobrze nada­ją się do pom­po­wa­nia wody czy­stej jak i zanie­czysz­czo­nej mate­ria­ła­mi o wła­ści­wo­ściach ścier­nych n.p. pia­skiem lub mułem organicznym.

Dodat­ko­wy agi­ta­tor zamo­co­wa­ny na prze­dłu­że­niu wału pom­py wstęp­nie mie­sza osa­dy umoż­li­wia­jąc ich łatwe pompowanie.

W stan­dar­dzie wypo­sa­żo­ne w podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w kąpie­li ole­jo­wej i wypo­sa­żo­ne w kabel neo­pre­no­wy typu H07RN‑F prze­zna­czo­ny do pra­cy w śro­do­wi­sku wodnym.

Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne z czuj­ni­kiem osa­dzo­nym w uzwo­je­niu wyłą­cza pom­pę w przy­pad­ku osią­gnię­cia przez sil­nik zbyt wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry chro­niąc go przed spa­le­niem uzwo­je­nia i wydłu­ża­jąc znacz­nie żywot­ność całe­go urządzenia.

Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie prą­do­we wyłą­cza pom­pę gdy zablo­ko­wa­nie pom­py mogło­by spo­wo­do­wać awa­rię silnika.

Zastosowanie

 • Odwad­nia­nie piw­nic, par­kin­gów, zala­nych pose­sji, stu­dzie­nek
  Wypo­ży­czal­nie maszyn budowlanych
 • Odwad­nia­nie budyn­ków, wyko­pów budow­la­nych, zbior­ni­ków przemysłowych
 • Pom­po­wa­nie wody grun­to­wej, opa­do­wej, osa­dów, wody z pia­skiem i inny­mi cząst­ka­mi ścier­ny­mi, ście­ków wstęp­nie oczysz­czo­nych bez ciał włók­ni­stych i dużych ciał sta­łych (powy­żej 25×9 mm)
 • Nie­któ­re zasto­so­wa­nia przemysłowepompa zatapialna eusr evak x

Cechy

 • Wir­nik pół­otwar­ty z mate­ria­łu HYTREL, odla­ny na meta­lo­wym zbro­je­niu o bar­dzo wyso­kiej odpor­no­ści na ście­ra­nie (ide­al­na rów­no­wa­ga pomię­dzy twar­do­ścią i ela­stycz­no­ścią, odpor­ny na ole­je i węglo­wo­do­ry), wywa­żo­ny dyna­micz­nie, dzię­ki cze­mu obcią­że­nie łożysk i wału jest zre­du­ko­wa­ne do minimum
 • Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne wyko­na­ne z węgli­ka krze­mu od stro­ny pom­po­wa­ne­go medium pra­cu­ją­ce w kąpie­li ole­jo­wej dla zwięk­szo­nej odpor­no­ści na ścieranie
 • Zapro­jek­to­wa­ne do pra­cy cią­głej (sil­nik kla­sy S1, 230V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM)
 • Cał­ko­wi­cie szczel­ne zadła­wie­nie kablow
 • Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne i prą­do­we, moż­li­wość wydłu­żo­nej pra­cy w nie­peł­nym zanu­rze­niu dzię­ki zasto­so­wa­niu dobrze prze­wo­dzą­cych cie­pło mate­ria­łów zewnętrz­nych sil­ni­ka oraz czuj­ni­ków ter­micz­nych i prądowych.
 • Kom­pak­to­wa i lek­ka kon­struk­cja, łatwa obsłu­ga i konserwacja
 • Dostęp­ne tak­że w wer­sji z wyłącz­ni­kiem pływakowym

Wariant pompy EUS SR – w wersji “do sucha”

pompa zatapialna eus storz evak x
Pom­pa 50EUS5.05SR w wer­sji “do sucha” – ele­ment ssaw­ny umoż­li­wia­ją­cy odwad­nia­nie do pozio­mu 1–2 mm

Inne parametry użytkowe

 • Kró­ciec tłocz­ny GW” + koń­ców­ka węża lub złą­cze stra­żac­kie w zestawie
 • Dostęp­ne tak­że w wer­sji z pły­wa­kiem z moż­li­wo­ścią regu­la­cji jego pozio­mu działania
 • Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: 40 st. C
 • Dłu­gość kabla: 10 m dla pomp o mocy do 750 W, 20 m dla pomp o mocy 1,5 kW
 • Wiel­kość pom­po­wa­nych zanie­czysz­czeń: 25×9 mm
 • Zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne: czuj­nik osa­dzo­ny w uzwo­je­niu wyłą­cza­ją­cy pom­pę w przy­pad­ku jego prze­grze­wa­nia się, czuj­nik prą­do­wy prze­ciw awa­riom wyni­ka­ją­cym z blo­ko­wa­nia pompy

Dane techniczne

Model pom­pyZasi­la­nieDłu­gość kablamoc pom­pyQHPobórKró­ciecPrze­lot Masa Uwa­gi
50Hz stdP2 [kW][l/​min]maxprą­dutłocz­nywir­ni­ka[kg]
[m][A][mm]
50EUS5.05S1~, 230V10 m0,37240123GZ 2″ /​45°26×711,3wylot pod kątem
50EUS5.05SA1~, 230V10 m0,37240123GZ 2″ /​45°26×711,9Wyłącz­nik pły­wa­ko­wy, wylot pod kątem
50EUS5.05SR1~, 230V10 m0,37240123GW 2″26×711,3Spe­cjal­na pod­sta­wa – odpom­po­wa­nie do pozio­mu 2–3mm
50EUS5.10S1~, 230V10 m0,75375185,8GW 2″26×713,9Naj­bar­dziej popularne
50EUS5.10SA1~, 230V10 m0,75375185,8GW 2″26×714,5Wyłącz­nik pływakowy
80EUS5.10L1~, 230V10 m0,75560105,8GW 3″26×717,5Wylot 3″
80EUS5.20S1~, 230V20 m1,565821,51GW 3″26×718,1Wylot 3″
80EUS5.20SA1~, 230V20 m1,565821,512GW 3″26×718,7Wyłącz­nik pływakowy
80EUS5.20T3~, 400V20 m1,565821,53,5GW 3″26×718,1Pom­pa trójfazowa

Charakterystyka

pompy szlamowe evak eus charakterystyka x

Wymiary w mm.

wymiary eus xwymiary eus

Ozna­cze­nie modeluAA1A2HH1H2H3

50EUS‑5.05

2439411735220084110
50EUS‑5.102799413337722584121
80EUS‑5.10L2799413341226084121
80EUS‑5.2031310715546430894130
50EUS5.05SR (do sucha)259310

Prezentacja wideo – pompy szlamowe EVAK z agitatorem seria EUS

Polecane produkty

Scroll to Top