Pompa zatapialna EVAK EUBR

evak logoPraca ciągła przy niepełnym zanurzeniu np. przy odwadnianiu wykopów lub w studniach drenażowych.

Odpompowanie wody brudnej z płaskich powierzchni do poziomu 2-3mm

Zapytaj o produkt

Wideo pracy pompy “do sucha” EVAK EUBR

Kompaktowe pompy jednofazowe wszechstronnego zastosowania i nie wymagające pełnego zanurzenia podczas pracy ciągłej.

 • wir­nik wyko­na­ny z mate­ria­łu “Hytrel” – Poli­ure­tan odla­ny na sta­lo­wym zbro­je­niu, o wyso­kiej twar­do­ści, ela­stycz­no­ści i odpor­no­ści na wycie­ra­nie, lek­ka i ergo­no­micz­na kon­struk­cja cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się odpo­wied­nio wyż­szą odpor­no­ścią na wycie­ra­nie w porów­na­niu do stan­dar­do­wych mate­ria­łów np żeli­wa szarego
 • kor­pus pom­py ze sta­li nie­rdzew­nej zapew­nia odpor­ność na uszko­dze­nia mechaniczne
 • kor­pus sil­ni­ka wyko­na­ny z odle­wu alu­mi­nio­we­go zapew­nia dobre odpro­wa­dza­nie ciepła
 • klu­czo­we ele­men­ty – wał pom­py, pły­ta ssaw­na, płaszcz chło­dzą­cy, wyko­na­ne z wła­ści­wych tech­nicz­nie mate­ria­łów (żeli­wo sza­re, stal nierdzewna)

Pom­py są prze­zna­czo­ne do pra­cy cią­głej, pom­po­wa­nia wody czy­stej jak i zanie­czysz­czo­nej mate­ria­ła­mi o wła­ści­wo­ściach ścier­nych np. pia­skiem lub mułem orga­nicz­nym. Pom­py tej kon­struk­cji są zde­cy­do­wa­nie bar­dziej odpor­ne na tzw. sucho-bieg niż kla­sycz­ne pom­py zata­pial­ne. Wer­sja EUBR umoż­li­wia pom­po­wa­nie “do sucha” – w prak­ty­ce do pozio­mu 2–3 mm z pła­skich powierzch­ni np. płyt fun­da­men­to­wych, posa­dzek i parkingów.

Kon­struk­cja pom­py z gór­nym wylo­tem i tzw. „płasz­czem wod­nym” zapew­nia bar­dzo efek­tyw­ne chło­dze­nie i pra­cę nawet w przy­pad­ku gdy zanu­rzo­ny jest tyl­ko kosz ssaw­ny pom­py. Zewnętrz­na osło­na pom­py oraz kosz ssaw­ny wyko­na­ne są ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 304.

W stan­dar­dzie wyko­na­ne z podwój­nym uszczel­nie­niem mecha­nicz­nym w kąpie­li ole­jo­wej i wypo­sa­żo­ne w kabel typu H07RN‑F o dłu­go­ści min. 10m.

Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne z czuj­ni­kiem osa­dzo­nym w linii uzwo­je­nia wyłą­cza pom­pę w przy­pad­ku osią­gnię­cia przez sil­nik zbyt wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry. Dodat­ko­wo pom­pa wypo­sa­żo­na jest w auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie prą­do­we chro­nią­ce przed uszko­dze­niem wsku­tek zablo­ko­wa­nia wir­ni­ka czy pom­po­wa­nia cie­czy o zbyt wyso­kiej gęsto­ści czy lep­ko­ści. Te roz­wią­za­nia wydłu­ża­ją znacz­nie żywot­ność całe­go urządzenia.

Zastosowanie

 • Wypo­ży­czal­nie maszyn budowlanych
 • Zasto­so­wa­nia przemysłowe
 • Odwad­nia­nie piw­nic, par­kin­gów, zala­nych pose­sji, stu­dzie­nek, szy­bów windowych
 • Pom­po­wa­nie wody grun­to­wej, opa­do­wej, wody z pia­skiem i inny­mi cząst­ka­mi ściernymi
 • Odwad­nia­nie budyn­ków, wyko­pów budow­la­nych, zbior­ni­ków przemysłowych

Cechy

 • Zapro­jek­to­wa­ne do pra­cy cią­głej (sil­nik kla­sy S1, 230V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM)
 • Cał­ko­wi­cie szczel­ne zadła­wie­nie kablo­we (epok­sy­do­wa)
 • Kabel zasi­la­ją­cy z moż­li­wo­ścią jego wymia­ny na nowy w przy­pad­ku uszkodzenia
 • Dostęp­ne tak­że w wer­sji z wyłącz­ni­kiem pływakowym
 • Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: do 40 st. C (wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra do 60 stop­ni – pro­si­my o konsultację)
 • Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne wyko­na­ne z węgli­ka krze­mu od stro­ny pom­po­wa­ne­go medium pra­cu­ją­ce w kąpie­li ole­jo­wej dla zwięk­szo­nej odpor­no­ści na ścieranie
 • Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne i prądowe
 • Kom­pak­to­wa i lek­ka kon­struk­cja, łatwa obsłu­ga i kon­ser­wa­cja, dostęp­ność czę­ści zamiennych
 • Wir­nik pół­otwar­ty z mate­ria­łu HYTREL o bar­dzo wyso­kiej odpor­no­ści na ście­ra­nie (ide­al­na rów­no­wa­ga pomię­dzy twar­do­ścią i ela­stycz­no­ścią, odpor­ny na ole­je i węglo­wo­do­ry), wywa­żo­ny dyna­micz­nie, dzię­ki cze­mu obcią­że­nie łożysk i wału jest zre­du­ko­wa­ne do minimum
 • Dosko­na­łe chło­dze­nie kor­pu­su pom­po­wa­ną cie­czą pozwa­la­ją­ce na pra­cę bez cał­ko­wi­te­go zanu­rze­nia (wystar­czy, że zanu­rzo­ny jest kosz ssaw­ny w dol­nej czę­ści pompy)

Dane techniczne

Model pom­pyZasi­la­nieDłu­gość kablaMoc pom­pyQHPobórKró­ciecPrze­lot Masa Uwa­gi
50Hz stdP2 [kW][l/​min]maxprą­dutłocz­nywir­ni­ka[kg]
[m][A][mm]
50EUBR5.05S1~, 230V10 m0,3723211,43,9GW 2″611,3pom­po­wa­nie “do sucha”
50EUBR5.10S1~, 230V10 m0,7530215,25GW 2″613,7pom­po­wa­nie “do sucha”

Charakterystyka pomp zatapialnych EVAK EUBR

pompa zatapialna evak eubr do sucha charakterystyka

Wymiary w mm.

wymiary eubr

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
H
H1
50EUBR‑5.05
214
52
347
52
50EUBR‑5.10
214
52
372
52

Polecane produkty

Scroll to Top