Pompa zatapialna EVAK EUBL

evak logo

Zapytaj o produkt

Podstawowe informacje o pompach

Płaszcz chło­dzą­cy umoż­li­wia pra­cę pom­py tak­że w nie­peł­nym zanu­rze­niu, co bywa czę­stą przy­czy­ną awa­rii urzą­dzeń na budo­wach lub w przy­pad­ku gdy zbior­nik ze szla­mem trze­ba odpom­po­wać do jak naj­niż­sze­go pozio­mu. Jed­no­cze­śnie wylot pom­py jest z boku i medium nie prze­pły­wa wokół sil­ni­ka eli­mi­nu­jąc pro­blem przy­ty­ka­nia urzą­dze­nia, spad­ku spraw­no­ści i skom­pli­ko­wa­ne­go czyszczenia.

Wir­nik z opa­ten­to­wa­ne­go poli­ure­ta­nu odpor­ne­go na wycie­ra­nie (HYTREL), odla­ny na rdze­niu metalowym.

Potrój­ne uszczel­nie­nie wału zbu­do­wa­ne na bazie podwój­ne­go uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne­go mar­ki EKK BURGMANN w kąpie­li ole­jo­wej (węglik krzemu/​węglik krze­mu od stro­ny pom­po­wa­nej cie­czy) + dodat­ko­wy uszczel­niacz chro­nią­cy komo­rę ole­jo­wą przed wytarciem

Zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne i prą­do­we mar­ki KLIXON – wio­dą­ce­go pro­du­cen­ta akce­so­riów zabez­pie­cza­ją­cych pompy

 • Ochro­na przed uszko­dze­niem wsku­tek zablokowania
 • Nad­mier­nie obcią­że­nie pod­czas star­tu pompy
 • Nagłe, duże ude­rze­nia lub wyso­ki pobór prądu
 • Pro­ble­my z chłodzeniem

Zastosowanie

 • Odpom­po­wa­nie szla­mu ze zbiorników
 • Cie­cze ścierne
 • Odwad­nia­nie wykopówpompa zatapialna eubl evak x

Cechy

 • Kor­pus pom­py i wir­nik z poli­ure­ta­nu, pły­ta ścier­na oraz gumo­wy dyfu­zor do cie­czy ściernych
 • Śred­ni­ca zanie­czysz­czeń do 38 mm
 • Prze­zna­czo­ne do wody i ście­ku z pia­skiem i żwirem
 • Lek­ka waga (15 kg)
 • Wewnętrz­ny płaszcz chłodzący

Inne parametry użytkowe

 • Głę­bo­kość zanu­rze­nia do 10 m
 • Tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: 0–40*C
 • Wir­nik otwar­ty – moż­li­wość pom­po­wa­nia zanie­czysz­czeń o wiel­ko­ści 38 mm oraz tak­że drob­nych ele­men­tów włóknistych
 • W stan­dar­dzie kabel o dłu­go­ści 10 m (dłuż­sze są dostęp­ne – na zapytanie)
 • Wał ze sta­li nierdzewnej
 • Cał­ko­wi­cie szczel­ne, epok­sy­do­we zadła­wie­nie kabla
 • Tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: 0–40*C
 • Zasi­la­nie 1 faz, 230V, 50Hz
 • Moc hydrau­licz­na pom­py 0.75kW, prąd peł­ne­go obcią­że­nia 5.6A, moż­li­wość uru­cho­mie­nia na agre­ga­cie prą­do­twór­czym o mocy 2.8 kVa i więcej
 • Pręd­kość obro­to­wa 2850 obr./min
 • Kla­sa izo­la­cji IP68pompa zatapialna eubl evak detal x

Dane techniczne

Model pom­py
Zasi­la­nie
50Hz 
Dłu­gość kabla
std
moc pom­py
P2 [kW]
Q
[l/​min]
H
max
[m]
Pobór
prą­du
[A]
Kró­ciec
tłocz­ny
Prze­lot
wir­ni­ka
[mm]
Masa
[kg]
Uwa­gi
50EUBL5.10S
1~, 230V
10 m
0,75
380
11,9
5,6
GZ 2″
38
13,7
płaszcz chło­dzą­cy

Charakterystyka

pompa zatapialna evak eubl charakterystyka

Wymiary w mm

wymiary eubl

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
A2
A3
H1
H2
H3
50EUBL‑5.10
270
152
96
54
475
151
191

Prezentacja wideo – pompa szlamowa z płaszczem chłodzącym EVAK EUBL

Polecane produkty

Scroll to Top