Pompy Flygt serii 2600

Pompy z serii 2600 Flygt są przeznaczone do użytku profesjonalnego w trudnych warunkach.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 350 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 80 m

 • Wykonania materiałowe

  alu­mi­nium, HARD-IRON, NBR

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy pomp Flygt serii 2600

Pom­py z serii 2600 Flygt są prze­zna­czo­ne do użyt­ku pro­fe­sjo­nal­ne­go w trud­nych warun­kach odwad­nia­nia w kopal­niach, w budow­nic­twie, przy drą­że­niu tune­li oraz w prze­my­śle. Nie­zmien­nie wyso­ka wydaj­ność przez dłu­gi okres użyt­ko­wa­nia to zasłu­ga nie­zwy­kłej wytrzy­ma­ło­ści i odpor­no­ści na zuży­wa­nie się.

Pom­py Flygt 2600 cechu­ją się trzy­krot­nie więk­szą wytrzy­ma­ło­ścią niż tra­dy­cyj­ne pom­py odwad­nia­ją­ce. Dodat­ko­wo, cha­rak­te­ry­zu­ją się opa­ten­to­wa­nym ukła­dem hydrau­licz­nym Dura­Spin, mniej­szą licz­bą pod­ze­spo­łów, trwa­ły­mi mate­ria­ła­mi oraz ergo­no­micz­nym projektem.

Zastosowanie

 • Gór­nic­two i kamieniołomyPompy flygt 2600
 • Budow­nic­two i drą­że­nie tuneli
 • Odcie­ki z hałd węglowych
 • Osad­ni­ki przy elektrowniach
 • Wycie­ki z fabryk papieru
 • Pom­po­wa­nie wody ze sta­wów rybnych
 • Pom­po­wa­nie wody bala­sto­wej na statkach
 • Usu­wa­nie wody opa­do­wej, grun­to­wej z otwo­rów wła­zo­wych, stu­dzie­nek, zbior­ni­ków, stu­dzie­nek ser­wi­so­wych pomp
 • Odwad­nia­nie awaryjne

Pompy serii FLYGT 2610

flygt

Pompy serii FLYGT 2620

flygt

Pompy serii FLYGT 2630

flygt

Pompy serii FLYGT 2640

flygt

Pompy serii FLYGT 2660

flygt

Pompy serii FLYGT 2670

flygt

Polecane produkty

Scroll to Top