Agregaty pompowe GECO POWER MP

Samozasysające agregaty pompowe GECO POWER to pompy wielozadaniowe, które posiadają bezobsługową pompę próżniową BUSCH.

gecopower logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  1200 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  40 m

 • Moc

  3 — 90 kW

 • Przyłącze ssawne

  50 — 450 mm

 • Przyłącze tłoczne

  50 — 400 mm

Cechy

Agre­ga­ty GECO POWER są dosto­so­wa­ne przede wszyst­kim do współ­pra­cy z sys­te­ma­mi igło­fil­tro­wy­mi, ale rów­nież do ście­ków i odwodnień.

Zastosowanie agregatów pompowych GECO POWER

 • W insta­la­cjach igłofiltrowych
 • Do pom­po­wa­nia brud­nej wody
 • Odwod­nie­nia powierzchniowe
 • Odwad­nia­nie tere­nów zalanych
 • Prze­pom­po­wy­wa­nie ście­ków, szlamu

gecopower pompa

Cechy agregatów pompowych GECO POWER MP

 • Prze­zna­czo­na do pom­po­wa­nia róż­nych mediów
 • Kon­struk­cja opar­ta o pom­pę odśrod­ko­wą, z dużym wol­nym prze­lo­tem umoż­li­wia współ­pra­cę z bez­ob­słu­go­wą, suchą pom­pą próż­nio­wą BUSCH
 • BUSCH — nie­miec­ka pom­pa posia­da­ją­ca bez­kon­tak­to­wy mecha­nizm obro­to­wej krzyw­ki i suchą komo­rę wytwa­rza­ją­cą podciśnienie
 • Sepa­ra­tor powie­trza ze sta­li nierdzewnej
 • Moż­li­wość pra­cy na sucho dzię­ki zasto­so­wa­niu modu­łu sma­ru­ją­ce­go, któ­ry zabez­pie­cza uszczelnienie

Zalety

 • Bez­ob­słu­go­wość pom­py (brak koniecz­no­ści wymia­ny ole­ju, wymia­ny star­tych łopatek)
 • Zwięk­sze­nie wydaj­no­ści o oko­ło 15% przy niż­szej mocy sil­ni­ka poprzez zasto­so­wa­nie pom­py odśrod­ko­wej bez pomoc­ni­cze­go mecha­ni­zmu samo­za­sy­sa­nia (w porów­na­niu z pom­pa­mi samo­za­sy­sa­ją­cy­mi posia­da­ją­cy­mi wspo­ma­ga­nie próż­nio­we o porów­ny­wal­nym roz­mia­rze lub mniej­szej bądź rów­nej mocy silnika)

Wyposażenie modelu

 • Bez­ole­jo­wa pom­pa próżniowa
 • Osło­na akumulatora
 • Wskaź­nik pozio­mu pali­wa i odpo­wie­trze­nie zbior­ni­ka w korku
 • Moduł sma­ru­ją­cy chro­nią­cy uszczelnienie
 • Wyko­na­ny ze sta­li nie­rdzew­nej sepa­ra­tor powietrza

Polecane produkty

Scroll to Top