Pompy szlamowe do cieczy ściernych

Pompy szlamowe przeznaczone do transportu wody z piaskiem i żwirem, zawiesin ścieralnych i innych abrazywnych cieczy

Zapytaj o produkt

Pompy metalowe

 • Mak­sy­mal­na wyso­kość pod­no­sze­nia do 100 m sł.w.
 • Naj­wyż­szy poziom sprawności
 • Wir­nik i wolu­ta odlewana
 • Kil­ka kon­fi­gu­ra­cji mate­ria­ło­wych i typów wirnikapompy szlamowe obudowa metal

Pompy z wykładziną (metal lub guma)

 • Mak­sy­mal­na wyso­kość pod­no­sze­nia do 80m sł.w.
 • Pom­py z kor­pu­sem żeliw­nym i wewnętrz­nym, wymien­nym wkła­dem z gumy lub meta­lu odpor­ne­go na ścieranie
 • Róż­ne kon­fi­gu­ra­cje materiałowe
 • Wymien­ne wkład­ki umoż­li­wia­ją szyb­ką rege­ne­ra­cję zuży­tej pompypompy szlamowe do transportu wody z piaskiem guma metal

Zastosowanie

 • Wydo­by­cie i prze­rób­ka minerałów
 • Zakła­dy prze­twa­rza­nia pia­sku i żwiru
 • Trans­fer ścier­nej zawiesiny
 • Zakła­dy przemysłowe
 • Prze­mysł celulozowo-papierniczy
 • Zasi­la­nie hydrocyklonów
 • Trans­port odpa­dów górniczych
 • Trans­port popio­łu lot­ne­go i dennego
 • Trans­port gnojowicy
 • Trans­port mącz­ki wapiennej
 • Sys­te­my ścieków
 • Zawie­si­ny chemiczne
 • Zasto­so­wa­nia pras filtracyjnych
 • Zakła­dy kruszyw
 • Zakła­dy pro­duk­cji betonu

Dostępne typy wirnika

 • Wir­nik zamknię­ty (stan­dar­do­we wykonanie)
  • do cie­czy zawie­ra­ją­cych małe i śred­niej wiel­ko­ści czę­ści stałe
  • wyż­sza spraw­ność w sto­sun­ku do wir­ni­ków typu otwartego
  • sto­so­wa­ne tam, gdzie liczy się ciśnie­nie pra­cy i niski pobór mocy
 • Wir­nik półotwarty
  • do cie­czy zawie­ra­ją­cych śred­nie i więk­sze czę­ści stałe
  • więk­sza zdol­ność do trans­por­tu więk­szych czą­stek, bez znacz­nej utra­ty spraw­no­ści pompy
  • pole­ca­ne przy niskim i śred­nim ciśnie­niu pracy
  • szyb­ciej tra­ci para­me­try przy wyż­szych ciśnieniach
 • Wir­nik cof­nię­ty VORTEX
  • sto­so­wa­ny w przy­pad­ku trans­por­tu czą­stek sta­łych o dużej i bar­dzo dużej wielkości
  • prze­zna­czo­ny tyl­ko do niskich ciśnień pracy
  • niska spraw­ność hydrau­li­ki, więc wyma­ga wyż­szej mocy silnika

Polecane produkty

Scroll to Top