Pompy EVAK EPN

Pompy szlamowe typu “pancevak logoerne” – seria EPN – wolnoobrotowe zatapialne pompy wirnikowe z agitatorem do najgęstszych szlamów i cieczy ściernych.

Zapytaj o produkt

Zastosowanie

 • Recyr­ku­la­cja beto­nu i beto­ni­tu przy jego pro­duk­cji i przygotowaniu
 • Odmu­la­nie stawów/​doków i zbior­ni­ków z mułu i zawie­sin mineralnych
 • Pra­ca cią­gła w warun­kach wyso­kie­go zanie­czysz­cze­nia cie­czy mate­ria­łem ściernym
 • Do gęstych i wyso­ko-ście­ral­nych mediów (ścier­ne pyły, płuczka)
 • Naj­trud­niej­sze pra­ce odwodnieniowe
 • Odwad­nia­nie kopalń
 • Odwad­nia­nie osa­dów, mułu, uwod­nio­ne­go żwi­ru z piaskiem
 • Pom­po­wa­nie mlecz­ka wapien­ne­go, ben­to­ni­tu, roz­wod­nio­ne­go popio­łu, żużlu

Cechy

 • Wylot bocz­ny zapro­jek­to­wa­ny do efek­tyw­ne­go tło­cze­nia bez przy­ty­ka­nia materiałem
 • Hydrau­li­ka pom­pa zapro­jek­to­wa­na do gęste­go szla­mu (wir­nik z twar­de­go sto­pu o wyso­kiej zawar­to­ści chromu)
 • Zata­pial­ne pom­py o pan­cer­nej kon­struk­cji z sil­ni­kiem 4‑biegunowym do naj­trud­niej­szych zadań w odwod­nie­niach i przemyśle
 • Płaszcz wod­ny chło­dzą­cy pom­pę (pom­pa nie wyma­ga peł­ne­go zanu­rze­nia pod­czas pracy)
 • Agi­ta­tor z żeli­wa sferoidalnego
 • Wir­nik otwar­ty o swo­bod­nym prze­lo­cie wiel­ko­ści 20–30 mm
 • Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne podwój­ne węglik krzemu/​węglik krze­mu umiesz­czo­ne w inspek­cyj­nej komo­rze ole­jo­wej + dodat­ko­wy sim­me­ring dla zwięk­sze­nia sku­tecz­no­ści ochro­ny przed piaskiem

Dane techniczne

Model pom­py
Zasi­la­nie
50Hz 
Dłu­gość kabla
std
moc pom­py
P2 [kW]
Q
[l/​min]
H
max
[m]
Pobór
prą­du
[A]
Kró­ciec
tłocz­ny
Prze­lot
wir­ni­ka
[mm]
Masa
[kg]
Uwa­gi
80EPN5.50T
3~, 400V
20 m
3,7
1600
17
8,7
GW 3″
28
112
Agi­ta­tor
100EPN5.75T
3~, 400V
20 m
5,5
2000
19
13
GW 4″
28
122
Agi­ta­tor
100EPN5.150T
3~, 400V
20 m
11
2400
28
26
GW 4″
20
208
Agi­ta­tor
150EPN5.150T
3~, 400V
20 m
11
4000
22
26
GW 6″
30
216
Agi­ta­tor

Charakterystyka pomp zatapialnych EVAK EPN

charakterystyka epn

Wymiary

wymiary epn

Polecane produkty

Scroll to Top