Pompa zatapialna EVAK LEOPARD

Pompy ściekowe LEOPARD to technicznie jedno z najlepszych rozwiązań do transferu trudnych ścieków komunalnych, zawierających spore ilości materiału typu kawałki szmat, chusteczki nawilżane. Konstrukcja wolnoobrotowa pompy o zwiększonym momencie (silnik 4-biegunowy, 1450 obr./min) oraz z krawędzią tnącą z węglika wolframu.evak logo

Zapytaj o produkt

Podstawowe informacje o pompach

Pom­py LEOPARD to naj­bar­dziej odpor­na na zaty­ka­nie kon­struk­cja pom­py w seg­men­cie pomp zata­pial­nych. Szcze­gól­nie przy­dat­ne w miej­scach, gdzie typo­we pom­py z wir­ni­kiem otwar­tym lub kana­ło­wym zaty­ka­ją się.

Dostęp­ny pro­gram Trial&Buy – ist­nie­je moż­li­wość zaku­pu urzą­dze­nia, z moż­li­wo­ścią nie­od­płat­ne­go zwro­tu w cią­gu 30 dni od zaku­pu, w przy­pad­ku jeże­li nie speł­ni ocze­ki­wań.
Szcze­gó­ły u przed­sta­wi­cie­la producenta.

Zastosowanie

 • prze­pom­pow­nie dla szpi­ta­li, restau­ra­cji, barów
 • prze­pom­pow­nie deweloperskie
 • gno­jo­wi­ca
 • ście­ki z dużą ilo­ścią mate­ria­łów włók­ni­stych i chu­s­te­czek nawilżanych
 • suro­we i trud­ne ście­ki komu­nal­ne i przemysłowe

Cechy

 • Pły­ta doci­na­ją­ca z żeli­wa sfe­ro­idal­ne­go EN-GJS-700
 • Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w inspek­cyj­nej komo­rze i kąpie­li olejowej
 • Szczel­ne, epok­sy­do­we zadła­wie­nie kabla
 • Wir­nik jed­no­ka­na­ło­wy, z mecha­ni­zmem odrzu­tu (samo­czysz­czą­cy)
 • Kra­wędź tną­ca z węgli­ka wol­fra­mu – mate­riał sto­so­wa­ny do budo­wy narzę­dzi skra­wa­ją­cych do obrób­ki meta­lu np. toczenia

Materiały konstrukcyjne

 • Kor­pus pom­py: żeli­wo szare
 • Wir­nik żeli­wo sza­re z kra­wę­dzią tną­cą (węglik wol­fra­mu), wypro­du­ko­wa­ne jako jed­na całość (mate­ria­ły połą­czo­ne ze sobą na eta­pie produkcji)
 • Pły­ta doci­na­ją­ca z żeli­wa sfe­ro­idal­ne­go EN-GJS-700
 • Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne węglik wolframu/​węglik wol­fra­mu od stro­ny pom­po­wa­nej cieczy

Inne parametry użytkowe pomp zatapialnych EVAK LEOPARD

 • Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy do 40 stop­nia Celsjusza
 • Gęstość cie­czy do 1.2 kg/​dm3
 • Lep­kość zbli­żo­na do wody

Dane techniczne

Model pom­py
Zasi­la­nie
Typ
kabla

P2
kW
Q
max
[l/​min]
H
max
[m]
Pobór
prą­du
[A]
Kró­ciec
tłocz­ny
Prze­lot
wir­ni­ka
[mm]
Masa
[kg]
100LEOPARD5.30
3~, 400V
B
2,2
1400
14
5
DN100 + GW 4″
56
75
100LEOPARD5.50
3~, 400V
B
3,7
1700
16
7,9
DN100 + GW 4″
80
90
100LEOPARD5.75
3~, 400V
B
5,5
2300
18
12,1
DN100 + GW 4″
68
140
100LEOPARD5.100
3~, 400V
B
7,5
2500
23
15,9
DN100 + GW 4″
68
166

Charakterystyka pracy

charakterystyka leopard evak wirnik tnacy

Wymiary w mm.

wymiary leopard x

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
A2
A3
B
B1
B2
H
H1
H2
H3
80LEOPARD‑5.30
615
152
352
212
330
163
167
664
597
253
345
100LEOPARD‑5.50
619
159
348
207
338
163
167
752
686
274
346
100LEOPARD‑5.75
705
195
400
260
410
205
205
935
700
292
365
100LEOPARD‑5.100
705
195
400
260
410
205
205
952
743
292
365

Prezentacja pracy pomp z wirnikiem tnącym LEOPARD

Polecane produkty

Scroll to Top