Pompy zatapialne z rozdrabniaczem EVAK ALLIGATOR

Pompy zatapialne wyposażone w mechanizm rozdrabniający typu rozdrabniacz na wlocie doevak logo pompy.

Zapytaj o produkt

Podstawowe informacje o pompach

Jest to roz­wią­za­nie dla pom­pow­ni ście­ków, gdzie ist­nie­je koniecz­ność ich roz­drob­nie­nia, w celu trans­fe­ru rurą tłocz­ną o nie­du­żej śred­ni­cy (poni­żej 50 mm) lub w przy­pad­ku gdy potrzeb­ne jest wyso­kie ciśnie­nie tło­cze­nia ście­ków przy zacho­wa­niu roz­sąd­nych kosz­tów rozwiązania.

Pom­py z zasi­la­niem jed­no­fa­zo­wym wypo­sa­żo­ne są w układ dwu­kon­den­sa­to­ro­wy z wyłącz­ni­kiem odśrod­ko­wym co znacz­nie zwięk­sza moment roz­ru­chu pomp jed­no­fa­zo­wych. Jest to ogrom­na zale­ta tech­nicz­na, gdyż w przy­pad­ku stan­dar­do­wych kon­struk­cji pom­py jed­no­fa­zo­we bar­dzo czę­sto blo­ku­ją się przy star­cie co sta­je się przy­czy­ną ich uszko­dze­nia i spa­le­nia silnika.

Łoży­sko­wa­nie pom­py jest podwój­ne od stro­ny wir­ni­ka, zapew­nia­jąc znacz­nie więk­szą odpor­ność na obcią­że­nia przy cięciu.

Dodat­ko­wo pom­py EVAK są wypo­sa­żo­ne w stan­dar­dzie w auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nia, nie tyl­ko ter­micz­ne, ale tak­że prą­do­we. Żeliw­ny kor­pus sil­ni­ka zapew­nia bar­dzo dobre odpro­wa­dza­nie cie­pła wytwa­rza­ne­go przez silnik.

W zakre­sie pomp z roz­drab­nia­czem, kon­struk­cja pomp EVAK jest opty­mal­na z tech­nicz­ne­go punk­tu widze­nia, co zapew­nia wyjąt­ko­wą trwa­łość i eli­mi­na­cję wad typo­wych konstrukcji.

pompa evak alligator budowa

Jak skuteczna może być pompa z rozdrabniaczem ?

Opis typoszeregu

 • Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w komo­rze ole­jo­wej – SiC/​SiC/​Ca/​Ce
 • Wir­nik pół­otwar­ty prze­ciw­dzia­ła gro­ma­dze­niu się sedy­men­tów na wirniku
 • Radial­ny mecha­nizm roz­ci­na­ją­cy ze sta­li nie­rdzew­nej utwar­dza­nej AISI 440C
 • Układ elek­trycz­ny ze wzmoc­nio­nym momen­tem roz­ru­cho­wym dla pomp 1~
 • Przy­łą­cze tłocz­ne z gwin­tem wewnętrz­nym i koł­nie­rzem, uni­wer­sal­ne pod­łą­cze­nie (DN32 GW 1 ¼”, lub DN50 GW 2”)
 • Zwar­ta i moc­na konstrukcja
 • Żeliw­na obu­do­wa z dobrym odpro­wa­dza­niem ciepła
 • Potrój­ne łoży­sko­wa­nie – podwój­ne łoży­ska od stro­ny wirnika

Zastosowanie

Do ście­ków komu­nal­nych i przy­do­mo­wych z ele­men­ta­mi włók­ni­sty­mi i ele­men­ta­mi wyma­ga­ją­cy­mi roz­drob­nie­nia lub tło­cze­nia rurą o nie­wiel­kiej śred­ni­cy na znacz­ne odległości.

 • Ście­ki komunalne
 • Ście­ki przydomowe
 • Ukła­dy obie­gu cie­czy pro­ce­so­wej w przemyśle
 • Ukła­dy płu­ka­nia w rol­nic­twie i na oczysz­czal­ni ścieków
 • Fon­tan­ny i kaska­dy wodne
 • Ście­ki podczyszczone
 • Urzą­dze­nia myjące

Specyfikacja produktu

 • Zasi­la­nie: jed­no­fa­zo­we 230V i trój­fa­zo­we 400V, 50Hz
 • Kla­sa izo­la­cji sil­ni­ka: F
 • Kla­sa szczel­no­ści sil­ni­ka: IP68
 • Uszczel­nie­nie wału: podwój­ne BURGMANN w kąpie­li ole­jo­wej + dodat­ko­wa ochro­na antypiaskowa
 • Zabez­pie­cze­nie: ter­micz­ne i prą­do­we typy KLIXXON (auto­ma­tycz­ny reset i ochro­na przed zablokowaniem)
 • Wir­nik: pół­otwar­ty z mecha­ni­zmem rozdrabniającym
 • Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: do 40°C
 • Wzmoc­nio­ny układ roz­ru­cho­wy (wyłącz­nik odśrod­ko­wy) dla pomp 1~ prze­ciw­dzia­ła blo­ko­wa­niu pom­py przy star­cie (kil­ku­krot­nie więk­szy moment roz­ru­cho­wy) – odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dla pomp 1~

Mechanizm rozdrabniający

rozdrabniacz evak

 • utwar­dza­na stal nie­rdzew­na AISI440C
 • duża licz­ba punk­tów cię­cia ozna­cza wol­niej­sze zuży­cie mechanizmu
 • czte­ro­no­żo­wy roz­drab­niacz i odpo­wied­nia dłu­gość row­ków rozcinających
 • dostęp­ne zesta­wy napraw­cze (roz­drab­niacz + pły­ta tnąca)

Dane materiałowe pomp zatapialnych z rozdrabniaczem EVAK ALLIGATOR

 • kor­pus sil­ni­ka: żeli­wo szare
 • komo­ra ole­jo­wa: żeli­wo szare
 • mecha­nizm roz­drab­nia­ją­cy: stal nie­rdzew­na utwar­dzo­na AISI440C
 • uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne: podwój­ne SiC/​SiC/​Ca/​Ce/​NBR w inspek­cyj­nej komo­rze olejowej
 • łoży­ska: kulo­we, nor­mo­we – mar­ka NTN
 • zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne i prą­do­we: KLIXXON
 • wyłącz­nik odśrod­ko­wy i wbu­do­wa­ny układ kon­den­sa­to­ra dla pomp 1~
 • kor­pus pom­py: żeli­wo szare
 • wir­nik: żeli­wo szare

Dane techniczne

Model pom­pyZasilanieMoc pom­py P2Wydaj­ność

mak­sy­mal­na

l/​min

Wydaj­ność

mak­sy­mal­na

m3/​godz.

Prąd zna­mio­no­wy

sil­ni­ka

A

Przy­łą­cze

tłocz­ne

Waga

bez 

kabla

32ALLIGATOR5.15S1~, 230V1,10160,021,09,4DN 32

GW 1 ¼”

29,4
32ALLIGATOR5.15SA*1~, 230V1,10160,021,09,4DN 32
GW 1 ¼”
29,4
32ALLIGATOR5.15T3~, 400V1,10160,021,03,3DN 32
GW 1 ¼”
29,4
32ALLIGATOR5.20S1~, 230V1,50160,028,511,5DN 32
GW 1 ¼”
32,0
32ALLIGATOR5.20SA*1~, 230V1,50160,028,511,5DN 32
GW 1 ¼”
32,0
32ALLIGATOR5.20T3~,400V1,50160,028,54,5DN 32
GW 1 ¼”
32,0
32ALLIGATOR5.30T3~, 400V2,20160,031,04,7DN 32
GW 1 ¼”
33,6
50ALLIGATOR5.50T3~,400V3,70300,037,08,7DN50
GW 2″
41,2
50ALLIGATOR5.75T3~, 400V5,50300,046,012,5DN50
GW 2″
46,2

A* – z wyłącz­ni­kiem pły­wa­ko­wym zin­te­gro­wa­nym z pompą

Charakterystyka pracy

pompy z rozdrabniaczem evak alligator

Wymiary

pompa z rozdrabniaczem alligator evak wymiary

QG - oznacza wymiary wersji ze stopą sprzęgającą

Typ
A
A1
A2
B
B1
B2
H
H1
H2
H3
32ALLIGATOR5.15 (QG)
230 (445)
102
128 (300)
206
103
103
640 (630)
445 (432)
160 (150)
135 (50)
32ALLIGATOR5.20 (QG)
230 (445)
102
128 (300)
206
103
103
640 (630)
445 (432)
160 (150)
135 (50)
32ALLIGATOR5.30 (QG)
230 (445)
102
128 (300)
206
103
103
680 (670)
485 (472)
160 (150)
135 (50)
50ALLIGATOR5.50 (QG)
283 (500)
119
164 (337)
239
114
125
669 (637)
509 (477)
186 (154)
151 (29)
50ALLIGATOR5.75 (QG)
283 (500)
119
164 (337)
239
114
125
709 (667)
549 (517)
186 (154)
151 (29)

C.W.L. – mini­mal­ny poziom cie­czy pod­czas cią­głej pra­cy L.W.L. – mini­mal­ny poziom cie­czy pod­czas okre­so­wej pra­cy
QG – wymia­ry pom­py w warian­cie ze sto­pą sprzęgającą

Wideo – prezentacja – pompy z rozdrabniaczem EVAK ALLIGATOR:

Polecane produkty

Scroll to Top