Pompy PIONEER PUMP seria SC (do szlamu)

Pompy Pioneer SC zapewniają wysoką niezawodność i sprawność przy pompowaniu cieczy zawierających cząstki ścierne i stałe. Przeznaczone do pracy ciągłej w żmudnych warunkach takich jak przemysł górniczy, przemysł ogólny i ciężki. W standardzie pompy są wykonane z żeliwa sferoidalnego, a wał pompy ze stali wysokochromowej.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 10000 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 210 m

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sfe­ro­idal­ne (DUCTILE IRON), stal wyso­ko­chro­mo­wa, stal kwa­so­od­por­na, stal nie­rdzew­na DUPLEX

 • Zasilanie

  róż­ne

Cechy

Prze­zna­czo­ne do pra­cy cią­głej w żmud­nych warun­kach takich jak prze­mysł gór­ni­czy, prze­mysł ogól­ny i cięż­ki. W stan­dar­dzie pom­py są wyko­na­ne z żeli­wa sfe­ro­idal­ne­go, a wał ze sta­li o wyso­kiej zawar­to­ści chromu.

Wir­nik mogą być wyko­na­ne z żeli­wa sfe­ro­idal­ne­go, sta­li nie­rdzew­nej, chro­mo­wej i DUPLEX. Spe­cjal­ne wer­sje dostęp­ne na zapytanie.

Pom­py osią­ga­ją wyso­kie spraw­no­ści, jed­no­cze­śnie umoż­li­wia­jąc tło­cze­nie czę­ści sta­łych i ścier­nych. Jest to bar­dzo czę­sto naj­bar­dziej roz­sąd­ne roz­wią­za­nie dla apli­ka­cji wyma­ga­ją­cych pom­po­wa­nia drob­nej frak­cji o wła­ści­wo­ściach ściernych.

Dostęp­ne wer­sje napę­du pom­py:
 

 • napęd bez­po­śred­ni ze sprzęgłem
 • prze­kład­nia pasowa
 • sil­nik die­sel (w zabu­do­wie dźwię­ko­chłon­nej lub wer­sja otwarta)
 • w kom­ple­ta­cji z ukła­dem próż­nio­wym w opar­ciu o mem­bra­no­wą pom­pę próż­nio­wą (wte­dy dzia­ła­ją jak pom­py samozasysające)
 • napęd hydrau­licz­ny

Zalety konstrukcji pomp PIONEER PUMP S.C

 • naj­niż­sze kosz­ty eks­plo­ata­cji — wymie­nial­ne pier­ście­nie ścier­ne, łoży­ska prze­wy­mia­ro­wa­ne, wał prze­wy­mia­ro­wa­ny, kon­struk­cja tzw. “heavy duty” do cięż­kich zadań i apli­ka­cji wyma­ga­ją­cych dużej trwa­ło­ści i nie­za­wod­no­ści urządzeń
 • budo­wa modułowa
 • wyso­ka spraw­ność — oszczęd­ność ener­gii pod­czas pompowania
 • “twar­de” uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w standardzie

Zastosowanie

 • Inży­nie­ria środowiskowa
 • Prze­mysł cięż­ki i stoczniowy
 • Kopal­nie
 • Oczysz­czal­nie ścieków
 • Ochro­na powodziowa

Modele pomp SC‑S (do cieczy zanieczyszczonych)

Model
Wydaj­ność maksymalna
Wyso­kość pod­no­sze­nia maksymalna
Prze­lot wirnika
Przy­łą­cze tłoczne
SC44S10
300 m³/​h
44 m
76 mm
100 mm
SC64S17
420 m³/​h
130 m
76 mm
100mm
SC64S12
440 m³/​h
68 m
76 mm
100mm
SC66S10
600 m³/​h
50 m
76 mm
150mm
SC66S12
800 m³/​h
84 m
76 mm
150mm
SC66S14
820 m³/​h
91 m
76 mm
150mm
SC86S17
1230 m³/​h
134 m
76 mm
150mm
SC88S12
1080 m³/​h
64 m
76 mm
200mm
SC108S17
1500 m³/​h
110 m
90 mm
200 mm
SS1212S14
1950 m³/​h
75 m
58 mm
300mm
SC1212S17
2250 m³/​h
95 m
95 mm
300mm
SC1818S22
4200 m³/​h
75 m
150 mm
4550mm

Lista modeli i maksymalnych osiągów dla wymagających aplikacji

Pro­du­centModel pom­pyRoz­miar przyłączyWydaj­ność maks.Wyso­kość pod­no­sze­nia maksymalnaPrze­lot czę­ści stałej
Pio­ne­er PumpSC315C7580 x 40 mm30 m³/​h80 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC32C7580 x 50 mm60 m³/​h80 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC32C1080 x 50 mm45 m³/​h120 metrów10 mm

Pio­ne­er Pump

SC425C75100 x 60 mm120 m³/​h80 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC425C10100 x 50 mm120 m³/​h150 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC43C75100 x 80 mm150 m³/​h80 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC43C10100 x 80 mm180 m³/​h150 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC43C21100 x 80 mm170 m³/​h230 metrów20 mm
Pio­ne­er PumpSC44C75100 x 100 mm210 m³/​h80 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC53C14125 x 80 mm220 m³/​h110 metrów20 mm
Pio­ne­er PumpSC54C75125 x 100 mm300 m³/​h80 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC63C17150 x 75 mm210 m³/​h160 metrów20 mm
Pio­ne­er PumpSC64C10150 x 100 mm280 m³/​h150 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC64C13150 x 100 mm450 m³/​h90 metrów20 mm
Pio­ne­er PumpSC64C14150 x 100 mm425 m³/​h107 metrów25 mm
Pio­ne­er PumpSC64C17150 x 100 mm390 m³/​h160 metrów25 mm
Pio­ne­er PumpSC64C21150 x 100 mm300 m³/​h230 metrów20 mm
Pio­ne­er PumpSC66C14150 x 150 mm620 m³/​h100 metrów25 mm
Pio­ne­er PumpSC86C95200 x 150 mm410 m³/​h30 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC86C10200 x 150 mm460 m³/​h40 metrów10 mm
Pio­ne­er PumpSC86C14200 x 150 mm1010 m³/​h90 metrów25 mm
Pio­ne­er PumpSC86C17200 x 150 mm1040 m³/​h150 metrów40 mm
Pio­ne­er PumpSC86C17B200 x 150 mm600 m³/​h150 metrów25 mm
Pio­ne­er PumpSC86C21200 x 150 mm920 m³/​h200 metrów40 mm
Pio­ne­er PumpSC108C18250 x 200 mm1270 m³/​h150 metrów30 mm
Pio­ne­er PumpSC108C24250 x 200 mm1200 m³/​h260 metrów28 mm
Pio­ne­er PumpSC1010C14250 x 250 mm1380 m³/​h90 metrów30 mm
Pio­ne­er PumpSC1212C17300 x 300 mm2530 m³/​h90 metrów60 mm

Polecane produkty

Scroll to Top