Pompy odwodnieniowe FLYGT READY

Pompy odwodnieniowe FLYGT READY – wytrzymałe, lekkie i łatwe w obsłudze pompy zatapialne. Do pompowania wody brudnej i szlamu, wody z wykopów.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 25 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 14 m

 • Wykonania materiałowe

  poli­ure­tan, aluminium

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V

Cechy

pompy flygt readyNaj­mniej­sze elek­trycz­ne pom­py odwad­nia­ją­ce Flygt z serii Ready zosta­ły zbu­do­wa­ne w spo­sób pozwa­la­ją­cy na inten­syw­ne użyt­ko­wa­nie w miej­scu pra­cy oraz usu­wa­nie z łatwo­ścią zanie­czysz­czo­nej wody oraz wody zawie­ra­ją­cej pia­sek i żwir.

Kom­pak­to­we i lek­kie — sil­nik o kom­pak­to­wych wymia­rach oraz lek­kie mate­ria­ły, z któ­rych zbu­do­wa­ne są pom­py Ready decy­du­ją o łatwo­ści ich prze­no­sze­nia, insta­la­cji i obsłu­gi. Te pom­py nada­ją się do użyt­ku tam, gdzie uży­cie innych pomp nie jest możliwe.

Moż­na je prze­cho­wy­wać w pojaz­dach ser­wi­so­wych, gdzie są zawsze pod ręką na wypa­dek usu­wa­nia skut­ków powo­dzi lub sprzą­ta­nia. Zapro­jek­to­wa­ne z uwzględ­nie­niem wyso­kiej odpor­no­ści na zuży­wa­nie się.

Alu­mi­nio­wa obu­do­wa zewnętrz­na oraz obu­do­wa sto­ja­na i poli­ure­ta­no­we ele­men­ty hydrau­licz­ne spra­wia­ją, że pom­py Ready nada­ją się do prac w trud­nych warun­kach. Zapew­nia­ją pro­fe­sjo­nal­ne osią­gi i wyż­szy sto­pień odpor­no­ści na zuży­wa­nie się przy nie­wiel­kich rozmiarach.

Pom­py Ready zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne do wie­lo­krot­ne­go uży­cia, rok po roku. Sta­no­wią inte­li­gent­ny wybór ze wzglę­du na mniej­sze oddzia­ły­wa­nie na środowisko.

Charakterystyka

pompy flygt ready

Specyfikacja

charakterystyka pracy pomp flygt readt

Polecane produkty

Scroll to Top