Pompa zatapialna EVAK STEEL (EWS)

Pompy zatapialne EVAK serii STEEL (dawniej seria EWS) ze stali kwasoodpornej wykonane są z odpornej na korozję stali nierdzewnej gatunku AISI 316. Dodatkowe uszczelnienie komory olejowej wykonane jest z evak logomateriału VITON zapewniając wysoką odporność na działanie mediów korozyjnych.

Zapytaj o produkt

Podstawowe informacje o pompach

Naj­bar­dziej popu­lar­ne na ryn­ku pom­py zata­pial­ne do solan­ki (tęż­nie i inne ukła­dy solan­ko­we) oraz ście­ków przemysłowych.


Szyb­ka dostęp­ność – maga­zyn euro­pej­ski na tere­nie Polski !

Pom­py zata­pial­ne STEEL są wypo­sa­żo­ne w wir­nik typu Vor­tex zapew­nia­jąc swo­bod­ny prze­lot czą­stek sta­łych w zakre­sie od 35 do 50 mm oraz ście­ków o śred­niej koncentracji.wirnik ze sta­li kwasoodpornej.

Pom­py zata­pial­ne ze sta­li kwa­so­od­por­nej STEEL sto­su­je się szcze­gól­nie w miej­scach, gdzie wpływ koro­zyj­ne­go śro­do­wi­ska lub pom­po­wa­nej cie­czy powo­du­je, że stan­dar­do­we pom­py szyb­ko zuży­wa­ją się.

Dzię­ki wyko­na­niu ze sta­li nie­rdzew­nej 316 pom­py cechu­je bar­dzo wyso­ka odpor­ność na ście­ra­nie w porów­na­niu do pomp i wir­ni­ków wyko­na­nych np. z żeli­wa szarego.

Pom­py są wypo­sa­żo­ne w podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne węglik krze­mu-węglik krze­mu od stro­ny pom­po­wa­nej cie­czy, umiej­sco­wio­ne w komo­rze ole­jo­wej dla pra­wi­dło­we­go chło­dze­nia i lep­szej ochro­ny przed cząst­ka­mi ścier­ny­mi pom­po­wa­ny­mi przez pompę.

Do pomp serii STEEL dostęp­ne są sto­py sprzę­ga­ją­ce z auto­ma­tycz­nym zabez­pie­cze­niem przed wysu­nię­ciem w celu umoż­li­wie­nia mon­ta­żu pom­py na pro­wad­ni­cach w stu­dzien­ce ściekowej

Ist­nie­je moż­li­wość zamó­wie­nia pomp STEEL w wyko­na­niu dla napię­cia 500V. W celu uzy­ska­nia szcze­gó­łów zwróć się do przed­sta­wi­cie­la producenta.

Zastosowanie

 • Pom­po­wa­nie mediów agre­syw­nych chemicznie
 • Pra­ca pom­py w śro­do­wi­sku korozyjnym
 • Pom­po­wa­nie cie­czy o wła­ści­wo­ściach abrazyjnych
 • Pom­po­wa­nie wody morskiej
 • Pom­po­wa­nie ście­ków z pral­ni przemysłowych

pompa zatapialna ews big evak

Materiały konstrukcyjne

 • Kor­pus: odlew stal kwa­so­od­por­na AISI316
 • Wir­nik: odlew stal kwa­so­od­por­na AISI316
 • Kor­pus sil­ni­ka: stal kwa­so­od­por­na AISI316
 • Pokry­wa gór­na: stal kwa­so­od­por­na AISI316 (PA dla pomp mode­li 5.05 i 5.10)
 • Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne EKK BURGMANN: węglik krzemu/​węglik krze­mu w kąpie­li olejowej
 • Uszczel­ki: FKM (VITON)
 • Zadła­wie­nie kabla: FKM (VITON)

Inne parametry użytkowe

 • Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: do 50 stop­ni C
 • Gęstość mak­sy­mal­na: 1.2 kg/​dm3 (dostęp­ne wer­sje specjalne)
 • Lep­kość mak­sy­mal­na: do 50 cSt

Dane techniczne pomp zatapialnych EVAK STEEL

Model pom­py
Zasi­la­nie
50Hz 
Dłu­gość kabla
std
moc pom­py
P2 [kW]
Q
[l/​min]
H
max
[m]
Pobór
prą­du
[A]
Kró­ciec
tłocz­ny
Prze­lot
wir­ni­ka
[mm]
Masa
[kg]
Uwagi

50STEEL5.05S

50STEEL5.05T

1~, 230V

3~, 400V
10 m
0,37
360
9,5

3,5
@230V

1,4
@400V

GW 2″
35
13
Stal kwa­so­od­por­na AISI316/​FKM

50STEEL5.10S

50STEEL5.10T

1~, 230V

3~, 400V

10 m
0,75
470
14

6
@230V

2,5
@400V

GW 2″
35
15,4
Stal kwa­so­od­por­na AISI316/​FKM
50STEEL5.20S
1~, 230V
20 m
1,5
630
19
11,3
GW 2″
45
32
Stal kwa­so­od­por­na AISI316/​FKM
50STEEL5.20T
3~, 400V
20 m
1,5
630
19
3,5
GW 2″
45
30
Stal kwa­so­od­por­na AISI316/​FKM
80STEEL5.30T
3~, 400V
20 m
2,2
700
21,5
5,2
GW 3″
45
32
Stal kwa­so­od­por­na AISI316/​FKM
100STEEL5.50T
3~, 400V
20 m
3,7
1000
22
8,6
GW 4″
50
56
Stal kwa­so­od­por­na AISI316/​FKM
100STEEL5.75T
3~, 400V
20 m
5,5
1110
27
12
GW 4″
50
62
Stal kwa­so­od­por­na AISI316/​FKM

Charakterystyka

steel charakterystyka pomp ews ze stali kwasoodpornej x

Wymiary w mm.

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
A2
A3
B
B1
B2
H
H1
H2
H3
50STEEL5.05
228
75
120
n/​d
150
70
80
425
297
117
138
50STEEL5.10
228
75
120
n/​d
150
70
80
455
327
117
138
50STEEL5.20
390
103
235
154
208
104
104
532
400
150
152
80STEEL5.30
390
103
235
154
208
104
104
552
420
150
152
100STEEL5.50
466
100
274
177
210
95
115
633
468
160
225
100STEEL5.75
466
100
274
177
210
95
115
673
508
160

225

Pompy serii STEEL 5.05 – 5.10 – wersja przenośna:

wymiary ews x

Pompy serii STEEL 5.05 – 5.10 – wersja ze stopą sprzęgającą SQS:

wymiary ews stopa

Pompy serii STEEL 5.20 – 5.30 – 5.50 – 5.75 – wersja ze stopą sprzęgającą SQM:

wymiary ews stopa

Polecane produkty

Scroll to Top