Agregaty pompowe TOWER LIGHT

Agregaty pompowe do szlamu i ścieków TowerLight to samozasysające agregaty pompowe oparte o pompy odśrodkowe ze wspomaganiem próżniowym.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  330 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  30 m

 • Moc

  15 — 20 kW

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re, stal nie­rdzew­na, brąz, mosiądz

 • Zasilanie

  spa­li­no­we diesel

Cechy

Pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce z dwu­ło­pat­ko­wym wir­ni­kiem. Ze wzglę­du na obec­ność pom­py próż­nio­wej urzą­dze­nia nada­ją się tak­że do pra­cy z igło­fil­tra­mi. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny anty­ka­wi­ta­cyj­ny wir­nik zapew­nia wyso­ką spraw­ność oraz moż­li­wość pra­cy nawet w skraj­nych punk­tach cha­rak­te­ry­sty­ki. Pom­pa próż­nio­wa typu mem­bra­no­we­go nie wyma­ga bie­żą­cej obsłu­gi. Wymia­na mem­bra­ny co 2000 godzin. Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w komo­rze ole­jo­wej zapew­nia moż­li­wość nie­ogra­ni­czo­nej pra­cy na sucho.

towerlight pompa do iglofiltrow sciekow duza

Zastosowanie

 • prze­zna­czo­ne do bez­ob­słu­go­wej pra­cy przy pom­po­wa­niu ście­ków, szla­mu i brud­nej wody
 • pom­py przy­sto­so­wa­ne do pra­cy z igłofiltrami

Dane techniczne

Model

MVSS 300 (4″)

MVSS 340 (6″)

Wydaj­ność pom­py wodnej

do 160 m³/​h

Do 330 m³/​h

Wydaj­ność pom­py próżniowej

50 m³/​h

50 m³/​h

Wyso­kość podnoszenia

do 30 m

Do 30 m

Mak­sy­mal­ne podciśnienie

9,2 m

9,2 m

Wol­ny prze­lot wirnika

37 mm

75 mm

Wymia­ry i masa

2,3 x 1,00 x (H)1,3[m], 1200 kg 

2,3 x 1,00 x (H)1,3[m], 1250 kg 

Sil­nik

die­sel Per­kins 403C-15G 15kW przy 1500 RPM

die­sel Per­kins 404C-22G 20kW przy 1500 RPM

Gło­śność z 10 m.

62 dB

62 dB

Specyfikacja

Kor­pus pom­py wodnej
żeli­wo szare
Wir­nik
żeli­wo sfe­ro­idal­ne, dwu­ło­pat­ko­wy, kon­struk­cja anty­ka­wi­ta­cyj­na (opcja — mosiądz)
Uszczel­nie­nie mech.
węglik krzemu/​węglik wol­fra­mu, sma­ro­wa­ne olejem
Wał
stal niklo­wo — chro­mo­wo — molib­de­no­wa 39NiCrMo3
Sepa­ra­tor powietrza
stal nie­rdzew­na

Polecane produkty

Scroll to Top