Pompa zatapialna EVAK EDW

Pompy zatapialne EDW do zastosowań w zadaniach związanych z transferem wody czystej i zabrudzonej piaskiem, odwadniania wykopów i pompowania wody z rzek, jezior i stawów.evak logo

Zapytaj o produkt

Zastosowanie

 • Prze­mysł – obie­gi wody chło­dzą­cej i dostar­cza­nie wody pro­ce­so­wej recyrkulowanej
 • Pom­pow­nie dre­na­żo­we, woda deszczowa
 • Rol­nic­two – trans­fer wody ze stud­ni, rzek i zbior­ni­ków wodnych
 • Akwa­kul­tu­ra – obieg i cyrkulacja

Cechy

 • Płaszcz chło­dzą­cy – dopusz­czal­na cią­gła pra­ca w nie­peł­nym zanurzeniu
 • Wir­nik zamknię­ty o wyso­kiej spraw­no­ści – dobre para­me­try prze­pły­wu i ciśnie­nia w porów­na­niu do mocy silnika
 • Wyso­ka odpor­ność na zapiaszczenie
 • Moż­li­wość pra­cy jako pom­pa powierzch­nio­wa (demon­to­wal­ny kosz ssaw­ny, przy­łą­cze koł­nie­rzo­we na wlo­cie pompy)
 • Wbu­do­wa­ne auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne i prądowe

Wykonanie zatapialnej pompy EVAK EDW

 • Wir­nik zamknię­ty z żeli­wa chromowego
 • Sil­nik w kla­sie izo­la­cji F
 • Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w kąpie­li olejowej
 • Kla­sa szczel­no­ści pom­py IP68
 • Kor­pus sil­ni­ka, pokry­wa i komo­ra ole­jo­wa z żeli­wa szarego
 • Wał ze sta­li nie­rdzew­nej AISI304
  pompa zatapialna edw evak detal
  Moż­li­wość pra­cy jako pom­pa powierzch­nio­wa po demon­ta­żu kosza ssącego

Dane techniczne

Model pom­py
Zasi­la­nie
50Hz 
Dłu­gość kabla
std
moc pom­py
P2 [kW]
Q
[l/​min]
H
max
[m]
Pobór
prą­du
[A]
Kró­ciec
tłocz­ny
Prze­lot
wir­ni­ka
[mm]
Masa
[kg]
Uwa­gi
80EDW5.50T
3~, 400V
20 m
3,7
1040
32,4
7,9
GZ 3 ”
+ koł­nierz
10
49
Wir­nik zamknięty
100EDW5.50T
3~, 400V
20 m
3,7
1680
22
7,9
GZ 4″
+ koł­nierz

DN80 PN6

10
49
Wir­nik zamknięty

Charakterystyka

pompa zatapialna evak edw charakterystyka

Wymiary

wymiary edw

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
A2
H
H1
F
G
80EDW‑5.50T
260
185
235
548
187
150
14,5
100EDW‑5.50T
260
185
235
548
187
150
14,5

Polecane produkty

Scroll to Top