Pompy ROBUSTA serii W

Pompy do igłofiltrów ROBUSTA serii W to pompy odśrodkowe, wspomagane przez olejową pompę próżniową.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

  • Wydajność maksymalna

    500 m3/​h

  • Podnoszenie maksymalne

    32 m

  • Wolny przelot

    75 mm

Cechy

Pom­py do igło­fil­trów ROBUSTA serii W to pom­py odśrod­ko­we, wspo­ma­ga­ne przez ole­jo­wą pom­pę próż­nio­wą, któ­ra pozwa­la na zasy­sa­nie bez koniecz­no­ści zale­wa­nia linii ssaw­nej i kor­pu­su. Uszczel­nie­nie zasto­so­wa­ne w pom­pach ROBUSTA serii W pozwa­la na pra­cę na sucho. Pom­py sto­su­je się głów­nie do współ­pra­cy z insta­la­cja­mi igło­fil­tro­wy­mi i do pom­po­wa­nia z dużą głę­bo­ko­ścią zasysania.

Agre­ga­ty dostęp­ne w wer­sjach z napę­dem elek­trycz­nym oraz spalinowym.

robusta logo

Pompy ze wspomaganiem próżniowym, pompy do igłofiltrów — seria W — wersje spalinowe

Typ
Model
Przy­łą­cza [mm]
Sil­nik
Moc [kW]
Wol­ny prze­lot [mm]
Wydaj­ność Qmax [m3/​godz]
Pod­no­sze­nie Hmax [m]
Pom­pa próż­nio­wa [m3/​godz]
W41
W41MVM2+TT
100
VM SUN2105
22
50x50
170
33
75
W61
W61MVM2+TT
150
VM SUN2105
20
60x60
370
25
90
W61
W61MVM3+TT
150
VM SUN3105
35
60x60
370
32
90
RW831
RW831BGVM3+TT
200
VM SUN3105
25
73x56
500
20
90
RW831
RW831AGVM3T+TT
200
VM SUN3105T
34
73x56
500
22
90
RW831
RW831OGVM4T+TT
200
VM SUN4105T
57
73x56
500
32
90

Pompy ze wspomaganiem próżniowym, pompy do igłofiltrów — seria W — wersje elektryczne

Typ
Model
Przy­łą­cza
Sil­nik
Moc [kW]
Wol­ny prze­lot [mm
Wydaj­ność Qmax [m3/​godz
Pod­no­sze­nie Hmax [m
Pom­pa próż­nio­wa [m3/​godz
W40
W40T74+TQ
100
elek­trycz­ny
7,5
150
21
50
W60
W60T114+TQ
150
elek­trycz­ny
11
60x60
350
21
75
RW831
RW831BGS4/T224+TQ
200
elek­trycz­ny
22
73x56
500
17
75
RW831
RW831AGS4/T304+TQ
200
elek­trycz­ny
30
73x56
500
21
75

Mode­le dostęp­ne są tak­że z alter­na­tyw­ny­mi mode­la­mi silników.

Wirnik pomp ROBUSTA serii W

Wszyst­kie pom­py ROBUSTA opar­te są o wir­nik wyso­kiej spraw­no­ści (>70%) o spe­cjal­nej kon­struk­cji łopa­tek cha­rak­te­ry­stycz­nej dla wir­ni­kówwirnik o prze­pły­wie heli­ko­idal­nym. Wyko­na­ny jest zwy­kle z żeli­wa utwar­dzo­ne­go i z tego powo­du bar­dziej odpor­ny na wycie­ra­nie. Dzię­ki tej budo­wie wir­nik potra­fi utrzy­mać wyso­ką spraw­ność pom­po­wa­nia przez dłuż­szy czas w porów­na­niu do kla­sycz­nych roz­wią­zań i nawet po jego wytar­ciu lub zmia­nie wymia­ru. Dodat­ko­wo kon­struk­cja umoż­li­wia pom­po­wa­nie cie­czy zawie­ra­ją­cej duże czę­ści stałe.

pompa do iglofiltrow
pompa do iglofiltrow

Polecane produkty

Scroll to Top