Pompa do piezometru

Pompy pneumatyczne do pobierania próbek wód gruntowych (i nie tylko) z możliwością pracy nawet przy zwierciadle cieczy nawet o 50 metrów poniżej poziomu gruntu. Pompy służą m.in. do remediacji gruntów i pracy w strefie zagrożenia wybuchem wg ATEX.

Zapytaj o produkt

Zastosowanie

 • Pom­po­wa­ne wody grun­to­wej w pro­ce­sie reme­dia­cji gruntu
 • Odzysk frak­cji LNAPL/​DNALP (lekkie/​ciężkie sub­stan­cje m.in. węglo­wo­do­ro­we np. ben­zy­ny, ole­je, roz­pusz­czal­ni­ki) z wód gruntowych
 • Pra­ca w stre­fie zagro­że­nia wybu­chem wg ATEX
 • Pobie­ra­nie pró­bek (prób­ko­wa­nie) z róż­nych głę­bo­ko­ści w celu moni­to­rin­gu jako­ści wód gruntowych
 • Dzia­ła­nia pre­wen­cyj­ne i sytu­acje awa­ryj­ne w celu ochro­ny śro­do­wi­ska przed dłu­go­trwa­łym skażeniem

Przykładowe sposoby instalacji pompy w piezometrze

pompa piezometr fluimac zastosowanie atex pobieranie probek wod gruntowych oleju

Kluczowe cechy

 • Moż­li­wość pra­cy w stre­fie zagro­że­nia wybu­chem wg ATEX
 • Moż­li­wość pra­cy nad i pod pozio­mem cie­czy (tło­cze­nie opa­rów i cie­czy, pobie­ra­nie kon­kret­nych warstw cieczy)
 • Moż­li­wość pra­cy z cie­czą zanie­czysz­czo­ną, prze­lot pom­py do 2 mm, wydłu­ża żywot­ność pomp w przy­pad­ku stud­ni zanie­czysz­czo­nych żela­zem itp.
 • Wyko­na­nie o wyso­kiej odpor­no­ści che­micz­nej wzglę­dem chemikaliów
 • Moż­li­wość cią­głe­go pom­po­wa­nia z niskim prze­pły­wem (od 0.25–4.0 l/​min)
 • Łatwe ste­ro­wa­nie wydat­kiem pom­py (regu­la­cja na linii powie­trza zasilającego)
 • Lek­kie, kom­pak­to­we, ergonomiczne
 • Moż­li­wość wypro­wa­dze­nia opa­rów powie­trza ze stud­ni osob­nym przewodem

Budowa pompy PIEZO

pompa piezometru budowa atex pobieranie probek

Dane techniczne

Przy­łą­cza cie­czy: ¼” gwint wewnętrzny
Przy­łą­cze powie­trza: ¼” gwint wewnętrzny
Mak­sy­mal­ny prze­pływ: do 8 l/​min
Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie powie­trza zasi­la­ją­ce­go: 7 bar
Mak­sy­mal­na wyso­kość pod­no­sze­nia cie­czy: do 70m sł.w.
Mak­sy­mal­na wyso­kość zasy­sa­nia „na sucho”: 3m sł. W.
Mak­sy­mal­na wiel­kość zanie­czysz­czeń: 2 mm
Poziom hała­su: 65 dB
Mak­sy­mal­na lep­kość cie­czy: do 5000 cps
Wydaj­ność cyklu pom­po­wa­nia: 24 ml /​1 cykl
Wyko­na­nie EX || 3/​3 G Ex h IIB T4 Gc
Wyko­na­nie EX || -/​3 D Ex h IB T135C Dc X

Wyko­na­nie mate­ria­ło­we w kon­tak­cie z cie­czą: PP lub POMc (Ace­tal), mem­bra­ny NBR/​PTFE, kule zawo­rów PTFE/​SS, orin­gi NBR/​VITON/​EPDM

Wydaj­ność jed­ne­go cyklu pom­po­wa­nia ule­ga zmia­nie w zależ­no­ści od ciśnie­nia i ilo­ści powie­trza zasi­la­ją­ce­go, wyso­ko­ści tło­cze­nia i ssa­nia oraz para­me­trów fizy­ko­che­micz­nych cieczy.

Parametry przepływu pompy PIEZO

parametry pompa do piezometru cal mm

Wymiary pompy PIEZO

pompa samplujaca wymiary piezometr

Polecane produkty

Scroll to Top