Bezobsługowe pompy tłokowe HERCULES

Zwolnionego działania pompy tłokowe charakteryzujące się wieloletnią żywotnością oraz bardzo dobrymi własnościami zasysania i cichą pracą.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

Cechy

Zwol­nio­ne­go dzia­ła­nia pom­py tło­ko­we cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się wie­lo­let­nią żywot­no­ścią oraz bar­dzo dobry­mi wła­sno­ścia­mi zasy­sa­nia i cichą pracą.

Wol­ne dzia­ła­nie zapew­nia bar­dzo powol­ne zuży­cie ele­men­tów robo­czych, auto­ma­tycz­ne sma­ro­wa­nie kor­bo­wo­du czy­ni to roz­wią­za­nie bezobsługowym.

Pom­py HERCULES są samo­za­sy­sa­ją­ce do pozio­mu maks. 9m słu­pa wody.
Są to urzą­dze­nia zde­cy­do­wa­nie prze­zna­czo­ne do cią­głej pra­cy w zasto­so­wa­niach prze­sy­ło­wych, dla rol­nic­twa i prze­my­słu okrę­to­we­go. Ze wzglę­du na nie­za­wod­ną kon­struk­cję, prze­zna­czo­ną nawet na kil­ka­dzie­siąt lat pra­cy, są dobrym wybo­rem świa­do­mych użyt­kow­ni­ków domowych.

Inne zasto­so­wa­nia pom­py to np. reme­dia­cja grun­tów zanie­czysz­czo­nych, zasi­la­nie wody mor­skiej na stat­kach oraz jako pom­py odwad­nia­ją­ce tzw. zęzo­we na statkach.

Główne cechy użytkowe bezobsługowej pompy tłokowej HERCULES

  • Pom­pa podwój­ne­go działania
  • Zasy­sa­nie do 9m słu­pa wody
  • Pro­sty sys­tem zawo­rów, bez sprężyn
  • nie­ogra­ni­czo­na pra­ca na sucho (nie uszka­dza pompy)
  • Wyso­ka spraw­ność = niskie kosz­ty energii
  • Łatwa w obsłudze
  • Żywot­na kon­struk­cja – nawet kil­ka­dzie­siąt lat pracy!
  • Pew­ny zwrot z inwestycji
  • Wyso­kiej jako­ści materiały

Cla­sal – lider na ryn­ku pomp tłokowych.

Cla­sal to zlo­ka­li­zo­wa­na w Bel­gii fir­ma, któ­ra jest świa­to­wym lide­rem w zakre­sie pro­duk­cji pomp tło­ko­wych prze­zna­czo­nych do wie­lo­let­niej eksploatacji.

Pom­py tło­ko­we dostęp­ne tak­że w kom­ple­ta­cji ze zbior­ni­kiem hydro­fo­ro­wym i wyłącz­ni­kiem ciśnieniowym:

Wymiary pomp tłokowych do wody czystej i morskiej

pompy tlokowe do studni wymiary

Scroll to Top