Pompy tłokowe Geho ZD900

Agregaty pompowe Geho serii ZD, to sprawdzona od kilkudziesięciu lat holenderska konstrukcja pomp tłokowych o wysokiej sprawności hydraulicznej i skuteczności w zakresie odwodnień metodą igłofiltrową.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  95

 • Podnoszenie maksymalne

  20 m

 • Moc

  5.5 — 7.5 kW

 • Wydajność nominalna

  95

 • Podnoszenie nominalne

  20 m

 • Zasilanie

  róż­ne

Dane techniczne

Agre­ga­ty pom­po­we Geho serii ZD, to spraw­dzo­na od kil­ku­dzie­się­ciu lat holen­der­ska kon­struk­cja pomp tło­ko­wych o wyso­kiej spraw­no­ści hydrau­licz­nej i sku­tecz­no­ści w zakre­sie odwod­nień meto­dą igło­fil­tro­wą.

zd

Pom­py Geho ZD900 i ZD600 to wie­lo­let­ni stan­dard w zakre­sie sku­tecz­ne­go odwad­nia­nia igło­fil­tra­mi i do dre­na­żu horyzontalnego.

Pom­pa tło­ko­wa cha­rak­te­ry­zu­je się moż­li­wo­ścią sta­łej ewa­ku­acji zarów­no wody jak i powie­trza, bez zapo­trze­bo­wa­nia na odręb­ny sys­tem samozasysania.

Wyso­kie uzy­ski­wa­ne pod­ci­śnie­nie (do ‑9.6 bar), zapew­nia mak­sy­mal­ną efek­tyw­ność przy obsłu­dze nawet głę­bo­kich odwod­nień igło­fil­tra­mi. Pul­sa­cyj­ny cha­rak­ter pra­cy pom­py tło­ko­wej, zmniej­sza moż­li­wość zaty­ka­nia się fil­trów igło­fil­trów w grun­tach np. typu kurzawkowego.

Pom­py tło­ko­we, takie jak ZD900, cha­rak­te­ry­zu­ją się istot­nie niż­szym niż pom­py wiro­we zuży­ciem pali­wa (nawet poni­żej 1 l/​godz.).

Kon­struk­cja pom­py pozwa­la na wydłu­żo­ną pra­cę bez dopły­wu wody.

Istot­ną cechą pomp tło­ko­wych jest fakt, , że są to pom­py wypo­ro­we, dla któ­rych wyso­kość pod­no­sze­nia (do 20m) jest sta­ła, i nie zmniej­sza się wraz z wydaj­no­ścią jak to ma miej­sce przy pom­pach wiro­wych. Spra­wia to, że pom­py bar­dzo dobrze radzą sobie przy dłu­gich dystan­sach tłoczenia.

Wersje agregatów pompowych Geho ZD900

Aktu­al­nie pro­po­nu­je­my przede wszyst­kim dwie wer­sje agre­ga­tu pompowego:

- agre­gat pom­po­wy spa­li­no­wy wyci­szo­ny Geho ZD900 Silent Compact

- agre­gat pom­po­wy elek­trycz­ny Geho ZD900 E

Dostęp­ny jest tak­że wariant agre­ga­tu spa­li­no­we­go „com­bi elec­tro-die­sel”, któ­ry oprócz sil­ni­ka spa­li­no­we­go posia­da tak­że dodat­ko­wo sil­nik elek­trycz­ny , z moż­li­wo­ścią zmia­ny aktyw­ne­go napę­du (po prze­ło­że­niu pasów napę­do­wych). Jest to inte­re­su­ją­ca pro­po­zy­cja na przy­kład dla firm świad­czą­cych usłu­gi wynaj­mu lub odwodnień.

Dane techniczne

 • Wydaj­ność: do 95 m³/​godz. wody lub powie­trza (wydaj­ność nie­za­leż­na od wyso­ko­ści pod­no­sze­nia do
  H=20m)
 • Wyso­kość pod­no­sze­nia: 20m (2 bar)
 • Pod­ci­śnie­nie: do 9.6m
 • Przy­łą­cze ssaw­ne: koł­nierz DN150 z szyb­ko­złą­czem klamrowym
 • Przy­łą­cze tłocz­ne: koł­nierz DN125 z łukiem i szyb­ko­złą­czem klamrowym
 • Prze­nie­sie­nie napę­du: pasy napędowe
 • Ruchy tło­ka: do 70/​min.
 • Śred­ni­ca cylin­dra: 175mm
 • Mate­ria­ły:
  • Kor­pus pom­py: żeliwo
  • Gniaz­da zawo­rów: mosiądz 
  • Cylin­dry: stal nierdzewna
  • Man­sze­ty tło­ków: skóra
  • Tło­czy­ska: stal chromowo-molibdenowa
  • Zawo­ry: guma
  • Pro­wad­ni­ce zawo­rów: stal chromowo-molibdenowa
  • Uszczel­nie­nie tło­czy­ska: pier­ście­nie dławicowe

Agregat pompowy spalinowy Geho ZD900 Silent Compact

Agre­ga­ty napę­dza­ne są sil­ni­kiem wyso­ko­pręż­nym, wer­sja Silent Com­pact zabu­do­wa­na jest w obu­do­wie dźwię­ko­chłon­nej o bar­dzo niskim pozio­mie gło­śno­ści (47 db z 10m zgod­nie z testa­mi w holen­der­skim insty­tu­cie ABOMA/​KEBOMA).

Sil­nik: Hatz, 1D81Z, 1 cylin­dro­wy, chło­dzo­ny powie­trzem, z powięk­szo­ną miską ole­jo­wą, moc maks. 7.5kW.

Zbior­nik pali­wa: ok 180 l.

Wymia­ry:

 • Dłu­gość: 2120 mm (+szyb­ko­złą­cze ok 200mm)
 • Sze­ro­kość: 980mm
 • Wyso­kość: 1380mm
 • Masa sucha: ok. 1585 kg

zd silent compact

Agregat pompowy elektryczny Geho ZD900 E

Wer­sja elek­trycz­na mon­to­wa­na jest z sil­ni­kiem elek­trycz­nym o mocy 5.5kW.

Wymia­ry:

 • Dłu­gość: 2000 mm
 • Sze­ro­kość: 700mm
 • Wyso­kość: 1300mm
 • Masa sucha: ok 850 kg

geho zd elektryczny

Dodatkowe cechy konstrukcyjne i wyposażenie pompy Geho ZD900 Silent

 • Pom­pa w wer­sji z sil­ni­kiem spa­li­no­wym zamon­to­wa­na na ramie sta­lo­wej przy wyko­rzy­sta­niu 6szt. ole­jo­od­por­nych podu­szek anty­wi­bra­cyj­nych, gwa­ran­tu­ją­cych opty­mal­ną kon­tro­lę wibra­cji i redu­ku­ją­cych głośność
 • Obu­do­wa zapro­jek­to­wa­na w spo­sób mini­ma­li­zu­ją­cy ryzy­ko uszko­dzeń mechanicznych
 • Ocyn­ko­wa­na ognio­wo, szczel­na rama pod­sta­wy zapo­bie­ga wycie­kom ole­ju i wody do środowiska
 • Pom­pa ręcz­na skrzy­deł­ko­wa do spusz­cza­nia ole­ju z sil­ni­ka oraz przekładni
 • Kie­sze­nie do trans­por­tu wóz­kiem widło­wym, oraz cen­tral­ny uchwyt do podnoszenia
 • Kon­struk­cja obu­do­wy pozwa­la na pię­tro­wa­nie urządzeń
 • Duże drzwi wypo­sa­żo­ne w trwa­łe zawia­sy i zam­ki, pozwa­la­ją na łatwy dostęp do kom­po­nen­tów agregatu
 • Panel ste­ru­ją­cy zamon­to­wa­ny w spo­sób pozwa­la­ją­cy na tłu­mie­nie wibracji
 • Pokry­wy gór­ne, oraz bocz­ne łatwe do szyb­kie­go demontażu
 • Zbior­nik pali­wa zamon­to­wa­ny w gór­nej czę­ści agre­ga­tu, co jest korzyst­ne w kon­tek­ście uni­ka­nia ryzy­ka zapo­wie­trza­nia się linii pali­wo­wej w cza­sie dłuż­sze­go posto­ju urządzenia
 • Pom­pa wypo­sa­żo­na na ssa­niu w łapacz pia­sku i kamie­ni, oraz dodat­ko­wo zabez­pie­cza­ją­cy filtr siat­ko­wy na wlocie
 • Opa­ten­to­wa­na kon­struk­cja tłu­mi­ka wyde­chu jest jed­nym z czyn­ni­ków, któ­re pozwo­li­ły na uzy­ska­nie naj­niż­sze­go na ryn­ku pozio­mu gło­śno­ści 47 dB(a) z 10m.
 • Rama obu­do­wy cyn­ko­wa­na ognio­wo, drzwi, pokry­wy gór­ne i bocz­ne malo­wa­ne proszkowo
 • Waku­ometr do bie­żą­cej dia­gno­sty­ki pod­ci­śnie­nia roboczego

Każ­da pom­pa jest pod­da­wa­na dokład­nym testom przed opusz­cze­niem fabryki

Części zamienne do pomp Geho ZD900 ZD600

W swo­jej ofer­cie posia­da­my czę­ści zamien­ne do pomp Geho ZD900 ZD600.

Dostęp­ne m.in. man­sze­ty (miski) tło­ków, pier­ście­nie opo­ro­we, dła­wi­ce, tło­czy­ska, ele­men­ty prze­kład­ni, uszczel­ki , uszczel­nia­cze. Wie­le ele­men­tów na sta­nie do nie­zwłocz­nej wysyłki.

Celem dobo­ru czę­ści do ofer­ty, w mia­rę moż­li­wo­ści pro­si­my o wska­za­nie ich ozna­cze­nia na poniz­szych schematach.

Ofe­ru­je­my tak­że kom­plek­so­wy ser­wis pomp Geho ZD900 i ZD600.

przekroj geho zd

przekroj geho zd cz

Więcej zdjęć pomp tłokowych Geho ZD900

zd silent compact

zd silent compact

zd silent compact

zd silent compact

Sprzedaż pomp Geho ZD900

Nowe jed­nost­ki pom­po­we Geho ZD900 dostęp­ne są w bie­żą­cej sprzedaży.

Pro­si­my o kon­takt celem uzy­ska­nia ofer­ty cenowej.

Dodat­ko­we infor­ma­cje: tel. 606 355 238

Polecane produkty

Scroll to Top