Pompy wyporowe MORAVA (ślimakowe/​wrzecionowe) z mechanizmem rozdrabniającym

Pompy ślimakowe (wrzecionowe) zaprojektowane do pracy w kanalizacji ciśnieniowej oraz przy niższych ciśnieniach. Wysoka trwałość użytkowa i odporna na zablokowanie konstrukcja dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej i silnikowi o konstrukcji zapewniającej większa żywotność i energooszczędność (ok 20% oszczędności energii w porównaniu do typowych pomp).

Zapytaj o produkt

Charakterystyka

charakterystyka pomp morava

Cechy szczególne i zalety

• Kon­struk­cja sek­cji pom­po­wej w cało­ści ze sta­li nie­rdzew­nej (tak­że wlot i obu­do­wa roz­drab­nia­cza) — nie wystę­pu­ją czę­ści żeliw­ne, któ­re z cza­sem ule­ga­ją koro­zji i powo­du­ją blo­ko­wa­nie pomp w warun­kach więk­szej ilo­ści deter­gen­tów sto­so­wa­nych przez użyt­kow­ni­ków pom­pow­ni
• Wyso­ki moment obro­to­wy (moc pom­py 1.1kW, 3~ 400V 50Hz) zapew­nia płyn­ny start
• Zasto­so­wa­no ener­go­osz­częd­ne sil­ni­ki tzw. nie­prze­zwa­jal­ne, przy tej samej mocy pom­py (1.1kW), osią­ga­ny jest niż­szy pobór prą­du (2.8A), co ozna­cza real­ne oszczęd­no­ści oraz moż­li­wość wyso­kich obcią­żeń (do 30 rozruchów/​godzinę!) i więk­szą szczel­ność (głę­bo­kość zanu­rze­nia do 30m)
• Sta­bil­na i sze­ro­ka pod­sta­wa
• Krót­ki i sztyw­ny wał sil­ni­ka (więk­sza sztyw­ność kon­struk­cji i mniej­sze obcią­że­nia mecha­nicz­ne)
• Roz­drab­niacz wyko­na­ny z mate­ria­łów o wyso­kiej twar­do­ści
• Kon­struk­cja wygod­na w ser­wi­sie, prze­glą­dach i czysz­cze­niu (moduł obej­ścia wyko­na­ny z two­rzy­wa, pro­sty w demon­ta­żu, łatwy dostęp i demon­taż ele­men­tów skła­do­wych o budo­wie modu­ło­wej)
• Mniej­sza waga (dzię­ki kon­struk­cji sil­ni­ka, w któ­rej sto­jan jest krót­szy)
• Niż­sza wyso­kość (umoż­li­wia dopa­so­wa­nie w zasa­dzie do wszyst­kich dostęp­nych na ryn­ku kon­struk­cji pomp wypo­ro­wych)
• Dostęp­na wer­sja HD z ulep­szo­nym wzglę­dem pomp dostęp­nych na ryn­ku modu­łem tną­cym (opcja)
• Pom­py pro­du­ko­wa­ne na tere­nie Unii Europejskiej

Dane techniczne

Model

5–16T 400V

5–16T 400V HD 

Roz­drab­niacz

Stan­dar­do­wy, utwardzany

HD — do dłu­gich włó­kien, naj­bar­dziej sku­tecz­ny na rynku

Prze­pływ

55 – 30 l/​min.

55 – 30 l/​min.

Ciśnie­nie pracy

10 – 110 m

10 – 110 m

Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie tłoczenia

Do 11 bar

Do 11 bar

Mak­sy­mal­ne zanurzenie

Do 30 m

Do 30 m

Moc pom­py

1.1 kW

1.1 kW

Pręd­kość robo­cza silnika

2900 obr./min

2900 obr./min

Napię­cie zasilania

3~ 400V 50HZ

3~ 400V 50HZ

Pobór prą­du

2.8A @ 400V

2.8A @ 400V

Mak­sy­mal­na licz­ba rozruchów

30 /​godzi­nę

30 /​godzi­nę

Śred­ni­ca

360 mm

360 mm

Wyso­kość

680 mm

680 mm

Przy­łą­cze tłoczne

1 ½” gwint zewnętrzny

1 ½” gwint zewnętrzny

Waga

21,8 kg

21,9 kg

Dłu­gość prze­wo­du zasi­la­ją­ce­go (std)

10 m

10 m

Ilustracja pompy wyporowej MORAVA

pompy morava

Przedstawiciel/​Serwis

Gwa­ran­cja: 12 miesięcy

Przed­sta­wi­ciel w Pol­sce /​Ser­wis fabrycz­ny:
P.P.H.U. KLAUDIA Sp. z o.o. ul. Józe­fa Kre­ta 24 43–450 Ustroń e‑mail: strefapomp@​klaudia.​eu
Ponad 30 lat na ryn­ku – pro­duk­cja, dys­try­bu­cja i ser­wis pomp zata­pial­nych oraz przemysłowych!

Polecane produkty

Scroll to Top