Pancerne pompy szlamowe EVAK ETP

Pancerne pompy szlamowe EVAK - wolnoobrotowe pompy do gęstych osadów z piachem i żwirem

Zapytaj o produkt

Odpor­ne na wycie­ra­nie pan­cer­ne pom­py szla­mo­we EVAK ETP z agi­ta­to­rem zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne do wzbu­dza­nia i pom­po­wa­nia cięż­kich zawie­sin o wła­ści­wo­ściach ścier­nych (pia­sek, szlam, żwir, kamie­nie, beto­nit, żużel, koks). Znaj­du­ją tak­że zasto­so­wa­nie w odmu­la­niu i odzy­sku mine­ra­łów oraz pod­czas czysz­cze­nia osad­ni­ków z cięż­kim mate­ria­łem, szcze­gól­nie w apli­ka­cjach typu: refu­ler, pogłębiarka.

Typo­we zastosowania:

 • Trans­port urobku
 • Pogłę­biar­ki (refu­le­ry)
 • Odwad­nia­nie wyrobisk
 • Trans­fer wody z pia­skiem i żwirem
 • Odmu­la­nie zbior­ni­ków wod­nych, sta­wów, rzek, jezior
 • Trans­port zawie­si­ny popio­ło­wej i węglowej
 • Trans­port wody obie­go­wej w myj­niach samo­cho­dów cię­ża­ro­wych i maszyn budowlanych

Cechy kon­struk­cyj­ne:

pompa evak toyo etp etpt dpb pancerna szlamowa zatapialna - TOYO DP50B equivalent-odpowiednik

 • Wszyst­kie czę­ści zuży­wa­ją­ce się są wyko­na­ne ze sta­li wyso­ko­chro­mo­wej o zawar­to­ści 24–28% Cr (wir­nik, regu­lo­wa­na pły­ta wlo­to­wa, agi­ta­tor) dla wydłu­żo­nej trwałości.
 • Pom­py cha­rak­te­ry­zu­je niska pręd­kość obro­to­wa (960 obr./min) co wydłu­ża kil­ku­krot­nie trwa­łość roz­wią­za­nia w sto­sun­ku do pomp z sil­ni­ka­mi 4‑biegunowymi (1450 obr./min)
 • Pom­py są wypo­sa­żo­ne w wir­nik zamknię­ty o prze­lo­cie czę­ści sta­łej Ø60 mm. 
 • Krót­ki i sztyw­ny wał napędowy. 
 • Kon­struk­cja hydrau­li­ki w opar­ciu o wir­nik zamknię­ty i obu­stron­ne pły­ty ście­ral­ne (wymien­ne).
 • Moż­li­wość regu­la­cji luzu osio­we­go dol­nej pły­ty ścieralnej.
 • Uszczel­nie­nie wału w wyko­na­niu do ścier­nych mate­ria­łów – pakiet 6 wymien­nych uszczel­nień pro­mie­nio­wych wraz z tule­ją wału i dociskiem. 
 • Na wlo­cie pom­py zamon­to­wa­ny fabrycz­nie kosz ssawny. 
 • Agi­ta­tor – mie­sza­dło umiej­sco­wio­ne na wlo­cie do wir­ni­ka wzbu­dza zale­ga­ją­ce osa­dy i zmniej­sza lep­kość cie­czy nie­new­to­now­skich np. wody z pia­skiem w celu spraw­niej­sze­go pompowania. 
 • Kon­struk­cja pom­py pro­sta w obsłu­dze i eksploatacji. 
 • W przy­pad­ku pra­cy z agre­ga­tem prą­do­twór­czym zale­ca­na moc agre­ga­tu min 80 kVA

Dane tech­nicz­ne:

 • Wydaj­ność maksymalna:do 550 m³/​godz.
 • Ciśnie­nie pra­cy maksymalne:do 26 m sł. w.
 • Moc hydrau­licz­na 37 kW
 • Prąd zna­mio­no­wy: 71 A @ 400V
 • Kla­sa izo­la­cji sil­ni­ka: F
 • Pręd­kość obro­to­wa: 960 obr./min(silnik 6- biegunowy)

Limi­ty stosowania:

 • Tło­cze­nie szla­mów o zawar­to­ści do 50%suchej masy (wago­wo)
 • Czę­ści sta­łe o roz­mia­rze mak­sy­mal­nym­do śred­ni­cy Ø60 mm
 • Zakres pH cie­czy 5–10
 • Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: do 40°C
 • Głę­bo­kość zanu­rze­nia: do 20 m

Charakterystyka pompy EVAK model 200ETP5.500T:

charakterystyka pompy pancernej evak etp

Wymiary pompy EVAK 200ETP5.500T:

wymiary pompy pancernej evak etp do szlamu

Polecane produkty

Scroll to Top