Pompa zatapialna EVAK EUB

Praca ciągła przy niepełnym zanurzeniu np. przy odwadnianiu wykopów lub w studniach drenażowych.evak logo

Zapytaj o produkt

Kompaktowe pompy jednofazowe wszechstronnego zastosowania i nie wymagające pełnego zanurzenia podczas pracy.

 • klu­czo­we ele­men­ty – wał pom­py, pły­ta ssaw­na, płaszcz chło­dzą­cy, wyko­na­ne z wła­ści­wych tech­nicz­nie mate­ria­łów (żeli­wo, stal nierdzewna)
 • kor­pus sil­ni­ka wyko­na­ny z odle­wu alu­mi­nio­we­go zapew­nia dobre odpro­wa­dza­nie ciepła
 • wir­nik wyko­na­ny ze spe­cjal­ne­go mate­ria­ły jest to stal powle­ka­na ter­mo­pla­stycz­nym, spe­cja­li­stycz­nym paten­to­wa­nym ela­sto­me­rem “Hytrel” o wyso­kiej twar­do­ści, ela­stycz­no­ści i odpor­no­ści na wycie­ra­nie, taka kon­struk­cja jest lek­ka i ergo­no­micz­na oraz cha­rak­te­ry­zu­je się odpo­wied­nio wyż­szą odpor­no­ścią na wycie­ra­nie w porów­na­niu do żeliwa

Pom­py są prze­zna­czo­ne do pra­cy cią­głej, pom­po­wa­nia wody czy­stej jak i zanie­czysz­czo­nej mate­ria­ła­mi o wła­ści­wo­ściach ścier­nych n.p. pia­skiem lub mułem orga­nicz­nym. Pom­py tej kon­struk­cji są zde­cy­do­wa­nie bar­dziej odpor­ne na tzw. sucho-bieg niż kla­sycz­ne pom­py zatapialne

Kon­struk­cja pom­py z gór­nym wylo­tem i tzw. „płasz­czem wod­nym” zapew­nia bar­dzo efek­tyw­ne chło­dze­nie i pra­cę nawet w przy­pad­ku gdy zanu­rzo­ny jest tyl­ko kosz ssaw­ny pom­py. Zewnętrz­na osło­na pom­py oraz kosz ssaw­ny wyko­na­ne są ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 304.

eub scaled

W stan­dar­dzie wyko­na­ne z podwój­nym uszczel­nie­niem mecha­nicz­nym w kąpie­li ole­jo­wej i wypo­sa­żo­ne w kabel typu H07RN‑F o dłu­go­ści min. 10m 

Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne z czuj­ni­kiem osa­dzo­nym w linii uzwo­je­nia wyłą­cza pom­pę w przy­pad­ku osią­gnię­cia przez sil­nik zbyt wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry. Dodat­ko­wo pom­pa wypo­sa­żo­na jest w auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie prą­do­we chro­nią­ce przed uszko­dze­niem wsku­tek zablo­ko­wa­nia wir­ni­ka czy pom­po­wa­nia cie­czy o zbyt wyso­kiej gęsto­ści czy lep­ko­ści. Te roz­wią­za­nia wydłu­ża­ją znacz­nie żywot­ność całe­go urządzenia.

Zastosowania

 • Wypo­ży­czal­nie maszyn budowlanych
 • Zasto­so­wa­nia przemysłowe
 • Pom­po­wa­nie wody grun­to­wej, opa­do­wej, wody z pia­skiem i inny­mi cząst­ka­mi ściernymi
 • Odwad­nia­nie budyn­ków, wyko­pów budow­la­nych, zbior­ni­ków przemysłowych
 • Odwad­nia­nie piw­nic, par­kin­gów, zala­nych pose­sji, stu­dzie­nek, szy­bów windowych

Cechy pomp zatapialnych EVAK EUB

 • Cał­ko­wi­cie szczel­ne zadła­wie­nie kablo­we (epok­sy­do­wa)
 • Kabel zasi­la­ją­cy z moż­li­wo­ścią jego wymia­ny na nowy w przy­pad­ku uszkodzenia
 • Dostęp­ne tak­że w wer­sji z wyłącz­ni­kiem pływakowym
 • Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: do 40 st. C (wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra do 60 stop­ni – pro­si­my o konsultację)
 • Wir­nik pół­otwar­ty z mate­ria­łu HYTREL o bar­dzo wyso­kiej odpor­no­ści na ście­ra­nie (ide­al­na rów­no­wa­ga pomię­dzy twar­do­ścią i ela­stycz­no­ścią, odpor­ny na ole­je i węglo­wo­do­ry), wywa­żo­ny dyna­micz­nie, dzię­ki cze­mu obcią­że­nie łożysk i wału jest zre­du­ko­wa­ne do minimum
 • Dosko­na­łe chło­dze­nie kor­pu­su pom­po­wa­ną cie­czą pozwa­la­ją­ce na pra­cę bez cał­ko­wi­te­go zanu­rze­nia (wystar­czy, że zanu­rzo­ny jest kosz ssaw­ny w dol­nej czę­ści pompy)
 • Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne wyko­na­ne z węgli­ka krze­mu od stro­ny pom­po­wa­ne­go medium pra­cu­ją­ce w kąpie­li ole­jo­wej dla zwięk­szo­nej odpor­no­ści na ścieranie
 • Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne i prądowe
 • Kom­pak­to­wa i lek­ka kon­struk­cja, łatwa obsłu­ga i kon­ser­wa­cja, dostęp­ność czę­ści zamiennych
 • Zapro­jek­to­wa­ne do pra­cy cią­głej (sil­nik kla­sy S1, 230V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM)

Dane techniczne

Model pom­py
Zasi­la­nie
50Hz 
Dłu­gość kabla
std
Moc pom­py
P2 [kW]
Q
[l/​min]
H
max
[m]
Pobór
prą­du
[A]
Kró­ciec
tłocz­ny
Prze­lot
wir­ni­ka
[mm]
Masa
[kg]
Uwa­gi
50EUB5.05S
1~, 230V
10 m
0,37
232
11,4
3,9
GZ 2″
6
11,3
50EUB5.05SA
1~, 230V
10 m
0,37
232
11,4
3,9
GZ 2″
6
11,9
Wyłącz­nik pływakowy
50EUB5.10S
1~, 230V
10 m
0,75
302
15,2
5
GZ 2″
6
13,7
50EUB5.10SA
1~, 230V
10 m
0,75
302
15,2
5
GZ 2″
6
14,3
Wyłącz­nik pływakowy
50EUB5.20NS
1~, 230V
10 m
1,5
528
20,6
12
GZ 2″
6
21,1
50EUB5.20NSA
1~, 230V
10 m
1,5
528
20,6
12
GZ 2″
6
21,7
Wyłącz­nik pływakowy
50EUB5.20NT
3~, 230V
10 m
1,5
528
20,6
3,5
GZ 2″
6
21,1

Charakterystyka

pompa zatapialna evak eub eubn charakterystyka

Wymiary w mm

wymiary eub eubn

Ozna­cze­nie modelu
A
A1
H
H1
50EUB‑5.05
188
52
345
53
50EUB‑5.10
188
52
370
53
50EUB‑5.20N
225
52
474
81

Polecane produkty

Scroll to Top