Pompy zatapialne ZENIT GREY

Pompy Zenit serii GREY to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do pompowania cieczy stałych i zanieczyszczonych oraz ścieków w zastosowaniach w przemyśle, gospodarce komunalnej i budownictwie.

Zapytaj o produkt

Seria GREY

Seria GREY powsta­ła z myślą o roz­wią­za­niach o wyso­kiej spraw­no­ści, nie­za­wod­no­ści i modu­ło­wej kon­struk­cji, co w prak­ty­ce ozna­cza opty­mal­ny czas dosta­wy i niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji urzą­dzeń. Hydrau­li­ka wyso­ko-spraw­na — pod­czas pro­jek­to­wa­nia wyko­rzy­sta­no naj­now­sze tech­no­lo­gie, aby zapew­nić wyso­ką wydaj­ność, niskie zuży­cie ener­gii oraz nie­pod­wa­żal­ną nie­za­wod­ność. Dla użyt­kow­ni­ka ozna­cza to mądry i efek­tyw­ny wybór roz­wią­za­nia. To wszyst­ko sta­je się pro­ste dzię­ki kon­struk­cji serii GREY.

Sil­ni­ki :

Dostęp­na moc w zakre­sie od 1.5 do 18.5 kW i czę­sto­tli­wość 50 oraz 60 Hz, podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne w komo­rze olejowej.

Hydrau­li­ka:

 • wir­nik otwar­ty typu vor­tex (DGG)
 • wir­nik otwar­ty kana­ło­wy (DRG)
 • z mecha­ni­zmem roz­drab­nia­ją­cym (GRG)
 • do wyso­kich ciśnień pra­cy (APG)

Jeden typoszereg, tysiące aplikacji.

Dzię­ki prze­my­śla­nej i modu­ło­wej kon­struk­cji pom­py serii GREY mogą być sto­so­wa­ne w wie­lu apli­ka­cjach w gospo­dar­ce ście­ko­wej, prze­my­śle i budownictwie.

Isto­ta kon­struk­cji tkwi w klu­czo­wych pod­ze­spo­łach i wyko­na­niu hydrau­li­ki, wszyst­ko zapro­jek­to­wa­ne przez fir­mę z ponad 50-let­nim doświad­cze­niem w pro­duk­cji pomp zatapialnych.

pompy zenit do sciekow armatura

Innowacyjność

Pom­py serii GREY speł­nia­ją naj­no­wo­cze­śniej­sze standardy.

Prak­tycz­na i funk­cjo­nal­na budo­wa, nowo­cze­sna hydrau­li­ka o wyso­kiej spraw­no­ści czy­ni serią GREY jed­ną z naj­bar­dziej kon­ku­ren­cyj­nych w zakre­sie, pro­fe­sjo­nal­nych, mar­ko­wych roz­wią­zań dostęp­nych na rynku.

Niezawodność

Od pom­py zata­pial­nej ocze­ku­je się gwa­ran­to­wa­nej bez­ob­słu­go­wo­ści, nie­za­wod­no­ści i cią­głej pra­cy w wyma­ga­ją­cych zasto­so­wa­niach, tak aby kosz­ty eks­plo­ata­cji były jak najniższe.

Dzię­ki zasto­so­wa­niu wyso­ko-spraw­nej hydrau­li­ki, kosz­ty ener­gii są niż­sze, a opty­mal­na budo­wa zapew­nia brak nie­ocze­ki­wa­nych posto­jów i awarii.

Ekonomia

W każ­dej insta­la­cji wyma­ga­ne jest zop­ty­ma­li­zo­wa­nie kosz­tów cyklu życia pompy.

Seria GREY i sze­ro­ki zakres dostęp­nych roz­wią­zań, umoż­li­wia zapro­jek­to­wa­nie opty­mal­ne­go ukła­du pom­po­we­go, uwzględ­nia­jąc koszt zaku­pu oraz póź­niej­szej eksploatacji.

Modu­ło­wa kon­struk­cja zapew­nia spraw­ny dostęp do czę­ści zamien­nych i łatwość obsłu­gi oraz serwisu.

Prostota

Siła tkwi w prostocie.

Skom­pli­ko­wa­ne urzą­dze­nia są kło­po­tli­we w eksploatacji.

Dokład­nie to co potrze­bu­je hydrau­lik, inży­nier i pro­jek­tant to maszy­na, któ­ra jest pro­sta w insta­la­cji i obsłu­dze oraz kom­pa­ty­bil­na z ryn­ko­wy­mi stan­dar­da­mi. Seria GREY speł­nia wszyst­kie powyż­sze założenia.

Charakterystyka

 • Wyko­na­nie stan­dar­do­we z żeliwapompy do sciekow i wody deszczowej zenit seriagrey
 • Sil­ni­ki trój­fa­zo­we w zakre­sie mocy od 0.37 to 18.5 kW
 • Kla­sa izo­la­cji sil­ni­ka H (180°C)
 • Kla­sa szczel­no­ści IP68
 • Wer­sje 50 Hz i 60 Hz
 • Wbu­do­wa­ne w sto­jan zabez­pie­cze­nie termiczne
 • Wał ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 431
 • Podwój­ne uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne SiC/​SiC w powięk­szo­nej komo­rze olejowej
 • Śred­ni­ca wylo­tu koł­nie­rzo­we­go od DN32 to DN250
 • Duży zakres prze­lo­tu wirnika

Materiały konstrukcyjne

Kor­pus sil­ni­ka: Żeli­wo sza­re kla­sy EN-GJL-250
Wir­nik: Żeli­wo sza­re kla­sy EN-GJL-250
Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne: 2 x węglik krzemu/​węglik krzemu
Śru­by i nakręt­ki: Stal nie­rdzew­na kla­sy A2-70
Ela­sto­me­ry: NBR
Wał sil­ni­ka: Stal nie­rdzew­na AISI 431
Nóż tną­cy: Stal chro­mo­wa (GRG)
Powło­ka: dwu­skład­ni­ko­wa anty­ko­ro­zyj­na powło­ka epoksydowa

Zakres stosowania

Maks. tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: 40°C
pH cie­czy: 6 ÷ 14
Lep­kość cie­czy: 1 mm²/​s
Maks. zanu­rze­nie pom­py: 20 m
Gęstość cie­czy: 1 kg/​dm3
Maks. poziom hała­su: <70 dB
Maks. licz­ba uruchomień/​godz.: 20 (<10 kW), 15 (>10 kW)

program doboru pomp zenit

Twój przewodnik po serii GREY

pompy zatapialne do wody deszczowej sciekow zenit cechy

DGG

Hydrau­li­ka

 • wir­nik wyco­fa­ny typu VORTEX
 • peł­ny prze­lot czę­ści hydraulicznezenit dgg zastosowanie pomp sciekowych

Zasto­so­wa­nie 

 • Bio­lo­gicz­ne oczysz­czal­nie ścieków
 • Prze­pom­pow­nie ścieków
 • Zasto­so­wa­nia w rol­nic­twie i oczysz­czal­niach ścieków

Zakres typoszeregu

Typ wir­ni­ka: Vortex
Moc pom­py: (P2) 0.37 ÷ 15 kW
Licz­ba bie­gu­nów: 2 /​4 /​6
Wylot: V GAS 1½”-2½”, H DN 65 ÷ 150
Prze­lot wir­ni­ka: maks.125 mm
Maks. wydaj­ność: 106 l/​s
Maks. wys. pod­no­sze­nia: 24.5 m

KATALOG I DOSTĘPNE MODELE POMP ZENIT DGG:

ZENIT-DGG

DRG

zenit drg zastosowanie pomp sciekowychHydrau­li­ka

 • Wir­nik kanałowy
 • Duży wol­ny przelot

Zasto­so­wa­nie

 • Recyr­ku­la­cja osa­dów komu­nal­nych i przemysłowych
 • Pom­pow­nie wód deszczowych
 • Zasto­so­wa­nia drenażowe

Zakres typoszeregu

Typ wir­ni­ka: Kanałowy
Moc pom­py: (P2) 0.37 ÷ 18,5 kW
Licz­ba bie­gu­nów: 2 /​4 /​6
Wylot: V GW 1¼” — 2″, H DN 65 ÷ 250
Prze­lot wir­ni­ka: maks.110 mm
Maks. wydaj­ność: 205 l/​s
Maks. wys. pod­no­sze­nia: 50 m

KATALOG I DOSTĘPNE MODELE POMP ZENIT DRG:

ZENIT-DRG

GRG

zenit grg zastosowanie pomp sciekowych z rozdrabniaczemHydrau­li­ka

 • Wir­nik otwarty
 • Mecha­nizm rozdrabniający

Zasto­so­wa­nie

 • Pom­po­wa­nie cie­czy zawie­ra­ją­cych włókna
 • Zasto­so­wa­nia prze­my­sło­we i profesjonalne
 • Rol­nic­two

Zakres typoszeregu

Typ wir­ni­ka: Z rozdrabniaczem
Moc pom­py: (P2) 0.75 ÷ 9 kW
Licz­ba bie­gu­nów: 2
Wylot: H GW 1½” — 2″ DN 40 ÷ 100
Maks. wydaj­ność: 8.4 l/​s
Maks. wys. pod­no­sze­nia: 53.5 m

KATALOG I DOSTĘPNE MODELE POMP ZENIT GRG:

ZENIT-GRG

APG

Hydrau­li­kazenit apg zastosowanie pomp sciekowych wysokiego podnoszenia

 • Wir­nik otwar­ty wielokanałowy
 • Zapro­jek­to­wa­ne dla wyso­kich ciśnień

Zasto­so­wa­nie

 • Prze­mysł i ukła­dy myjący
 • Fon­tan­ny i ukła­dy wodne
 • Nawad­nia­nie

Zakres typoszeregu

Typ wir­ni­ka: Wyso­kie podnoszenie
Moc pom­py: (P2) 0.75 ÷ 9 kW
Licz­ba bie­gu­nów: 2
Wylot: H GW 1½” — 2″ DN 40 — DN 50
Prze­lot wir­ni­ka: maks.10 mm
Maks. wydaj­ność: 10,5 l/​s
Maks. wys. pod­no­sze­nia: 52 m

KATALOG I DOSTĘPNE MODELE POMP ZENIT APG:

ZENIT-APG

Instalacja i akcesoria

rodzaje instalacji pomp zenit grey stopa sprzegajaca

Obsługa i serwis

Dzię­ki pro­stej, modu­ło­wej kon­struk­cji pom­py serii GREY to wygo­da obsłu­gi i serwisu.

Pom­py GREY zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne dla wygod­nej obsłu­gi i łatwej wymia­ny czę­ści ule­ga­ją­cych zuży­ciu, bez sto­so­wa­nia spe­cja­li­stycz­nych narzę­dzi co czy­ni obsłu­gę pro­stą i wygodną.

Dostęp­ne rysun­ki zło­że­nio­we i listy czę­ści zamien­nych do każ­de­go urzą­dze­nia sprze­da­ne­go przez ofi­cjal­ne­go dystrybutora.

czesci do pomp zenit zatapialnych

KATALOG OGÓLNY POMP ZENIT SERII GREY:

ZENIT-GREY-pom­py- zatapialne-folder-PL

Polecane produkty

Scroll to Top