Pompy śrubowe (ślimakowe) przemysłowe

Pompy śrubowe dla różnorodnych aplikacji w przemyśle, rolnictwie i budownictwie. Szeroki wybór materiałów. Niezawodna konstrukcja. Włoska cena, niemieckie wykonanie.

logo sydex pump

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  300 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  480 m

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re, stal nie­rdzew­na, stal kwa­so­od­por­na, guma NBR, Viton, EPDM

Cechy

Pom­py śru­bo­we prze­my­sło­we serii K dla wie­lu apli­ka­cji w prze­my­śle, budow­nic­twie i rol­nic­twie. Pom­py mogą być dostar­cza­ne ze sta­to­ra­mi o róż­nej geo­me­trii i ilo­ściach stop­ni — nawet pom­py 4 stop­nio­we (1L,1S,2S,4S).

24 mie­sią­ce gwarancji.

Dla wie­lu apli­ka­cji jest to z tech­nicz­ne­go punk­tu widze­nia i eko­no­micz­nie naj­lep­szy wybór. Dzię­ki nie­za­wod­no­ści i kon­struk­cji pom­py śru­bo­we (zna­ne też jako pom­py śli­ma­ko­we) są w Pol­sce bar­dzo popularne.

Dodat­ko­wo pom­py SYDEX to jakość na naj­wyż­szym pozio­mie świa­to­wych pro­du­cen­tów takich jak NEMO® , NETZSCH® , ALLWEILER®, SEEPEX® w kon­ku­ren­cyj­nej cenie.

pompa srubowa sydex zeliwna

Główne cechy pomp ślimakowych SYDEX K

 • ogra­ni­czo­na pulsacja
 • moż­li­wość róż­nych instalacji
 • moż­li­wość pra­cy w obu kierunkach
 • dobre wła­sno­ści zasy­sa­nia, samozasysające
 • łatwa obsłu­ga i serwis
 • kom­pak­to­we i kon­ku­ren­cyj­ne cenowo
 • sze­ro­ki wybór mate­ria­łów roto­ra (żeli­wo, sta­le nie­rdzew­ne, 304,316,316Ti, Duplex)

pompa slimakowa inox nierdzewna

Wydaj­ność: od 30 l/​h do 300 m³/​h
Osią­ga­ne ciśnie­nie: do 48 bar

Pom­py dostęp­ne są w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach materiałowych:

 • żeli­wo szare
 • stal nie­rdzew­na AISI 304 & AISI 316
 • stal Duplex SAF 2205

Dzię­ki temu może­my zapro­po­no­wać pom­pę nawet do naj­bar­dziej trud­nych cie­czy — np agre­syw­nych i wyso­ko zaso­lo­nych cieczy.

pompy srubowe przemyslowe zalety

Obszary zastosowania

Prze­mysł ście­ko­wy:
Seria pomp śli­ma­ko­wych K to naj­bar­dziej kla­sycz­ne pom­py sto­so­wa­ne w prze­my­śle ście­ko­wym do trans­por­tu wszel­kiej maści osa­dów: osa­du wstęp­ne­go, osa­du wtór­ne­go, osa­du czyn­ne­go, szlam, ście­ków suro­wych i innych.

Prze­mysł Gas&Oil:

 • plat­for­my wiertnicze
 • pom­po­wa­nie płuczki
 • pro­ce­so­wa­nie ropy naftowej
 • sepa­ra­cja wodno-olejowa

- pom­py mogą być dostar­czo­ne w kon­fi­gu­ra­cji ATEX oraz NEMA, a tak­że z podwój­nym sys­te­mem uszczel­nia­ją­cym z prze­płu­ki­wa­niem (API682 plan 52, 53A) szcze­gól­nie przy­dat­ne tam gdzie wystę­pu­je duża ilość siar­ko­wo­do­ru
- pom­py są dostęp­ne w zabu­do­wie pozio­mej oraz tak­że jako pom­py pio­no­we wałowe.

Prze­mysł spo­żyw­czy i napo­jów:
Dla tego zasto­so­wa­nia nada­ją się pom­py higie­nicz­ne serii H — opis dostęp­ny jest po klik­nię­ciu tutaj.

Prze­mysł papier­ni­czy:
Pom­py śli­ma­ko­we świet­nie nada­ją się do pom­po­wa­nia wszel­kie­go rodza­ju pulp, tak­że takich o wyso­kich lep­ko­ściach, jed­no­cze­śnie ofe­ru­jąc legen­dar­ną nie­za­wod­ność oraz sta­bil­ny i bez­pul­sa­cyj­ny prze­pływ oraz dobre wła­ści­wo­ści odmie­rza­nia i dozowania.

Prze­mysł gór­ni­czy:
Pom­py SYDEX ofe­ru­ją sto­sun­ko­wo niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji w przy­pad­ku pom­po­wa­nia cie­czy abra­zyj­nych przy jed­no­cze­snym wyso­kim ciśnie­niu pra­cy i wsy­tę­po­wa­niu wyso­kie­go zaso­le­nia cie­czy (ciśnie­nia do 48 bar).

Pom­py śru­bo­we dla Bio­ga­zow­ni:
Do osa­dów, bio­ma­sy, pom­py dozu­ją­ce i procesowe.

zastosowanie pomp srubowych

Parametry — wstępny zakres

pompy srubowe przemyslowe wydajnosc

Przykładowe zdjęcia z instalacji

pompa srubowa biogazownia sydex
Pom­pa śru­bo­wa — biogazownia

pompa srubowa dozujaca
Pom­py śru­bo­we dozu­ją­ce polimer

pompa srubowa api sydex
Pom­py śru­bo­we w wyko­na­niu API676 dla bran­ży Oil&Gas

Polecane produkty

Scroll to Top