Pompy perystaltyczne RAGAZZINI ROTHO

Pompy perystaltyczne włoskiego producenta Ragazzini - dobór pomp i węży roboczych

Zapytaj o produkt

Pom­py pery­stal­tycz­ne Rotho wło­skie­go pro­du­cen­ta RAGAZZINI do uni­wer­sal­ne roz­wią­za­nie pom­po­we do trans­fe­ru zawie­sin, pły­nów z zawie­si­ną sta­łych czą­stek oraz deli­kat­nych, ście­ra­ją­cych, koro­zyj­nych i lep­kich cieczy.
Pom­py pery­stal­tycz­ne (zwa­ne tak­że jako pom­py jeli­to­we, pom­py wężo­we) Rag­ga­zi­ni mogą zostać dostar­czo­ne w wyko­na­niu do pra­cy w poten­cjal­nie wybu­cho­wym śro­do­wi­sku zgod­nie z nor­mą ATEX: ATEX II 2G h IIB T4 Gb — II 2D h IIIB T=135°C Db

Typoszeregi pomp Ragazzini ROTHO:

  • Seria Ragaz­zi­ni PSF (model PSF1, PSF2, PSF3, PSF3S) — do pre­cy­zyj­ne­go daw­ko­wa­nia che­micz­nych pły­nów oraz deli­kat­nych, zło­żo­nych, ście­ra­ją­cych, koro­zyj­nych i zanie­czysz­cza­ją­cych cie­czy, nawet pod wyso­kim ciśnie­niem. Moż­li­wa współ­pra­ca z falownikiem
  • Seria Ragaz­zi­ni MS — (model MS0, MS1, MS2, MS3) — prze­zna­czo­ne do pro­ce­sów wyma­ga­ją­cych śred­nich prze­pły­wów i trans­por­tu pro­duk­tów z zawie­si­ną sta­łych czą­stek lub deli­kat­nych i wraż­li­wych pro­duk­tów. Wła­ści­we do zasto­so­wa­nia przy cią­głej pra­cy i warun­ków dłu­go­trwa­łe­go obciążenia.
  • Seria Ragaz­zi­ni SDF - prze­zna­czo­na do pro­ce­sów wyma­ga­ją­cych średnich/​wysokich prze­pły­wów osa­du czyn­ne­go i gęstych pro­duk­tów do trans­por­tu na duże odle­gło­ści i/​lub pom­po­wa­nia z dużych głę­bo­ko­ści, razem z bar­dzo deli­kat­ny­mi pro­duk­ta­mi, któ­re wyma­ga­ją sze­ro­kiej śred­ni­cy prze­wo­du i zdol­no­ści trans­por­tu więk­szych czę­ści stałych
  • Seria Ragaz­zi­ni SDR — naj­więk­szy typo­sze­reg, seria pomp Rotho SDR obej­mu­je gamę 4 pomp osią­ga­ją­cych prze­pływ do 180 m³/​h do odpro­wa­dza­nia i pom­po­wa­nia zawie­si­ny gór­ni­czej, osa­du z obrób­ki wody, osa­du czyn­ne­go oraz do wszyst­kich zasto­so­wań wyma­ga­ją­cych prze­ka­zy­wa­nia dużych mas cieczy.

Klu­czo­wym aspek­tem wła­ści­wej pra­cy pom­py pery­stal­tycz­nej jest dobór odpo­wied­nie­go typu i roz­mia­ru pom­py, mate­ria­łu węża (jeli­ta) robo­cze­go oraz pręd­ko­ści obrotowej.
W spra­wie dobo­ru zachę­ca­my do bez­po­śred­niej kon­sul­ta­cji przy pomo­cy for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go: Dobór pomp

Polecane produkty

Scroll to Top