Pompy śrubowo — odśrodkowe odporne na zatykanie

Pompy o innowacyjnej konstrukcji hydraulicznej łączące zalety pomp ośrodkowych i wyporowych.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 1400 l/​s

 • Podnoszenie maksymalne

  do 90 m

 • Moc

  do 300 kW

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re, żeli­wo sfe­ro­idal­ne, stal nierdzewna

 • Zasilanie

  róż­ne

Cechy

Uni­kal­ne pom­py z wir­ni­kiem śru­bo­wo-odśrod­ko­wym pozwa­la­ją­cym na uzy­ska­nie dużych pręd­ko­ści obro­to­wych i wydaj­no­ści pod­czas pom­po­wa­nia ście­ków i cie­czy lep­kich do 4000 mPas przy jed­no­cze­snym zmniej­sze­niu gaba­ry­tów urzą­dze­nia w sto­sun­ku do kla­sycz­nych pomp wypo­ro­wych. Osią­gal­na spraw­ność hydrau­licz­na nawet ponad 80% pro­cen­tu­je niż­szym kosz­tem użyt­ko­wa­nia urzą­dze­nia i gwa­ran­tu­je szyb­szy zwrot z zakupu.

Przyj­mu­je się, że dla pomp śli­ma­ko­wo-odśrod­ko­wych dopusz­czal­na zawar­tość ciał sta­łych w medium to 12–13%.

Pompy śrubowo-odśrodkowe można stosować do pompowania

 • gęstych i lep­kich osadów
 • mate­ria­łów włóknistych
 • cie­czy zawie­ra­ją­cych gazy
 • trans­port żywych ryb
 • trans­port gno­jo­wi­cy, odpa­dów z uboju
 • tek­sty­lia i mate­ria­łu sztuczne
 • masy papie­ro­we, far­by i nie­któ­re kleje
 • suro­wych ście­ków komu­nal­nych i przemysłowych
 • cie­czy agresywnych
 • cie­czy deli­kat­nych (osad czyn­ny, pro­duk­ty spożywcze)
 • cie­czy pro­ce­so­wych w róż­nych gałę­ziach przemysłu
 • olej opa­ło­wy, hydrau­licz­ny, syn­te­tycz­ny, przekładniowy
 • smo­ła, bitum, bentonit
 • glu­ko­za, melasa

Pom­py gene­ral­nie pra­cu­ją ze ssa­niem lub z napły­wem w sucho­sto­ją­cych insta­la­cjach oraz jako urzą­dze­nia zata­pial­ne. Dostęp­ne są pom­py z sil­ni­ka­mi elek­trycz­ny­mi oraz w wer­sjach spalinowych.

Zale­ty pomp śrubowo-odśrodkowych:

 • sto­sun­ko­wo niskie wła­sno­ści NPSH — dobrze spraw­dza­ją się przy zwięk­szo­nych opo­rach linii ssaw­nej oraz przy pom­po­wa­niu cie­czy o pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­rze lub dla cie­czy o nie­ko­rzyst­nej war­to­ści ciśnie­nia parowania.
 • cha­rak­te­ry­sty­ka pom­py jest “stro­ma” — dzię­ki temu punkt pra­cy jest sta­bil­ny nawet w przy­pad­ku czę­ścio­we­go zuży­cia pompy
 • krzy­wa mocy jest pła­ska — nie ma moż­li­wo­ści prze­cią­że­nia pom­py przy niskich wyso­ko­ściach podnoszenia

W stan­dar­dzie pompy:

 • kor­pus: żeli­wo szare
 • wir­nik: żeli­wo sferoidalne
 • wymien­ny sto­żek ssawny

Dostęp­ne są tak­że inne mate­ria­ły wyko­na­nia — skon­tak­tuj się z nami w celu opty­mal­ne­go doboru.

Rodzaje wykonań pomp śrubowo odśrodkowych

rodzaje wykonan hidrostal

Dostępne typy wirników w zależności od pompowanej cieczy

typy wirnika srubowego

Koncepcja budowy pompy

hidrostal budowa wirnika

Dzię­ki inno­wa­cyj­nej kon­struk­cji pom­py mają znacz­nie lep­szą odpor­ność na zaty­ka­nie niż kla­sycz­ne pom­py wiro­we, nawet te z nowo­cze­snym wir­ni­ka­mi jednokanałowymi.

KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU DOBORU ODPOWIEDNIEJ POMPY DLA TWOJEJ APLIKACJI !

Polecane produkty

Scroll to Top