Agregat pompowy próżniowo-tłoczny SUPAVAC V60

Agregat zasysająco-pompujący – szlamowa pompa do pompowania gęstych frakcji ze zbiorników, szlamów z dna i podobnych aplikacji charakteryzujących się koniecznością przetłoczenia gęstego i lepkiego materiału o własnościach ściernych.

Zapytaj o produkt

Cechy szczególne

 • Dzia­ła jak „odku­rzacz” wysy­sa­jąc bar­dzo gęste szla­my z dna zbior­ni­ków i komór
 • Pro­sta obsłu­ga – przez jed­ne­go człowieka
 • Prze­lot czę­ści sta­łej do 50 mm
 • Bez­piecz­na w użytkowaniu
 • Auto­ma­tycz­ne działanie
 • Nie­ogra­ni­czo­na pra­ca na sucho
 • Moż­li­wość pra­cy w stre­fie 2 zagro­że­nia wybu­chem wg ATEX

Parametry użytkowe

 • Prze­pływ do 27 m³/​godz.
 • Pod­ci­śnie­nie do 0.85 bar
 • Przy­łą­cza ssaw­ne i tłocz­ne: 75mm (3”) Camlock
 • Dłu­gość zasy­sa­nia do 50m
 • Odle­głość tło­cze­nia do 500m

Zastosowanie

 • Czysz­cze­nie studzienek
 • Pom­po­wa­nie betonitów
 • Pom­po­wa­nie osa­dów z dna zbiorników
 • Prze­pom­po­wy­wa­nie szla­mów i mułów górniczych
 • Czysz­cze­nie ze szla­mu rowów melioracyjnych
 • Prze­pom­po­wy­wa­nie ścieków
 • Prze­pom­po­wy­wa­nie urob­ku wiert­ni­cze­go i osa­du wiert­ni­cze­go na bazie ole­ju (OBM)
 • Prze­pom­po­wy­wa­nie odpa­dów niebezpiecznych
 • Prze­pom­po­wy­wa­nie pro­duk­tów i odpa­dów rolnych

Napęd

sprę­żo­ne powietrze

Rekomendowana sprężarka

prze­pływ min. 260 m³/​godz. & 6 bar
(nie wcho­dzi w skład agregatu)

Wymiary

wyso­kość: 80 cm
sze­ro­kość: 70 cm
dłu­gość: 150 cm
waga: 198kg

Prezentacja działania

Polecane produkty

Scroll to Top