Pompy kwasoodporne serii X

Pompy kwasoodporne do cieczy korozyjnych i agresywnych, mają zastosowanie w przemyśle, odpowiednie także do pompowania ścieków.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

  • Wykonania materiałowe

    stal kwa­so­od­por­na AISI 316L, FKM(Viton)

  • Zasilanie

    elek­trycz­ne 230V i 400V

Zastosowanie

Zasto­so­wa­nie pom­py z serii XD

pompa kwasoodporna serii x

Zata­pial­ne pom­py ście­ko­we z wir­ni­kiem pół­otwar­tym i koszem ssaw­nym wyko­na­ne cał­ko­wi­cie ze sta­li kwa­so­od­por­nej prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia cie­czy agre­syw­nych, koro­zyj­nych, o dużym stę­że­niu chlor­ków, ście­ków powsta­łych w prze­my­śle chemicznym.

Zasto­so­wa­nie pom­py z serii XV

pompa kwasoodporna serii xv

Zata­pial­ne pom­py ście­ko­we z wir­ni­kiem pół­otwar­tym i otwar­tym typu VORTEX wyko­na­ne cał­ko­wi­cie ze sta­li kwa­so­od­por­nej prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia cie­czy i ście­ków agre­syw­nych, koro­zyj­nych, o dużym stę­że­niu chlor­ków, ście­ków powsta­łych w prze­my­śle chemicznym.

Zasto­so­wa­nie pom­py z serii XM I XC

pompa kwasoodporna serii x

Zata­pial­ne pom­py ście­ko­we z wir­ni­kiem jed­no lub
wie­lo­ka­na­ło­wym wyko­na­ne cał­ko­wi­cie ze sta­li kwa­so­od­por­nej prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia cie­czy i ście­ków agre­syw­nych, koro­zyj­nych, o dużym stę­że­niu chlor­ków, ście­ków z prze­my­słu chemicznego.

Budowa i cechy konstrukcyjne

Zwar­te w kon­struk­cji, szczel­ne sil­ni­ki o kla­sie izo­la­cji IP68 połą­czo­ne krót­kim wałem bez­po­śred­nio z wir­ni­kiem poprzez komo­rę ole­jo­wą pomię­dzy zespo­łem sil­ni­ka i zespo­łem hydrau­licz­nym agre­ga­tu pompowego.

Dostępne wersje specjalne*

Wyko­na­nie ze sta­li DUPLEX i sto­pów typu Hastel­loy dla naj­bar­dziej koro­zyj­nych cie­czy, mody­fi­ko­wa­ny che­micz­nie wir­nik i kor­pus pom­py o 4‑krotnie zwięk­szo­nej trwa­ło­ści na ście­ra­nie, wir­nik ze sta­li nie­rdzew­nej, sil­nik o naj­wyż­szej spraw­no­ści IE3, płaszcz chło­dzą­cy, sil­nik przy­sto­so­wa­ny do pra­cy z falow­ni­kiem *w zależ­no­ści od mode­lu pompy.

Bodowa pomp kwasoodpornych serii X

Obu­do­wa pompy
Stal nie­rdzew­na AISI 316L (AISI 316)
Wirnik
Stal nie­rdzew­na AISI 316L (AISI 316)
Wał
Stal nie­rdzew­na AISI 316L
Uszczel­nie­nie mechaniczne
Węglik krzemu/​Węglik krzemu/FKM(Viton)
Uszczel­ki i uszczel­nie­nia olejowe
Viton
Śru­by
kla­sa A4 – Stal nie­rdzew­na AISI 316
Kabel
H07RN/​F, dłu­gość 10 m
Zakres PH
1 – 13

Wydajność

Pom­py z serii XD
xd zakres wydajnosci pomp sciekowych

Pom­py z serii XV
zakres wydajnosci pomp sciekowych xv

Pom­py z serii XM I XC
xc zakres wydajnosci pomp sciekowych

Polecane produkty

Scroll to Top