Pompa ręczna do chemikaliów

Pompa ręczna membranowa w wykonaniu do cieczy nie będących agresywnych w stosunku do stali kwasoodpornej.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  1,6 l/​suw

 • Wykonania materiałowe

  stal kwa­so­od­por­na /​Alu­mi­nium /​Hypa­lon /​Viton /​Dutral /​NBR

 • Zasilanie

  inne

Cechy

Pom­pa mem­bra­no­wa ręcz­na dostęp­na w kil­ku wyko­na­niach mate­ria­ło­wych — zapy­taj o ten pro­dukt nasze­go przedstawiciela.

 • Zdol­ność do pra­cy na sucho.
 • Brak uszczel­nień i czę­ści obro­to­wych w kon­tak­cie z pom­po­wa­ną cieczą.
 • Może być uży­wa­na wszę­dzie tam, gdzie pom­po­wa­ne są cie­cze abra­zyj­ne albo kwa­sy (przy zasto­so­wa­niu odpo­wied­niej membrany)
 • Moż­li­we pom­po­wa­nie cie­czy brud­nej zawie­ra­ją­cej cia­ła stałe
 • Natę­że­nie prze­pły­wu pro­por­cjo­nal­ne do ilo­ści suwów membrany.
 • Bar­dzo pro­sta, spo­ra­dycz­na konserwacja.
 • Przy­łą­cza ssanie/​tłoczenie 38mm albo gwint 2” BSP.
 • Wydaj­ność 1,6 l/​suw.

Pom­py tego typu są sto­so­wa­ne też jako pom­py do roz­ła­dun­ku beczek przy pom­po­wa­niu pro­duk­tu w stre­fie zagro­że­nia wybu­chem (np alko­ho­le i nie­któ­re rozpuszczalniki).

Koszt tego typu urzą­dze­nia w naj­tań­szym wyko­na­niu mate­ria­ło­wym to ok 2500 zł netto.

Scroll to Top