Pompy pneumatyczne LOTUS (PTFE/​PP)

Zapytaj o produkt

Pompy zasilanie powietrzem — do trudnych aplikacji

Seria pomp mem­bra­no­wych Lotus, obsłu­gi­wa­nych powie­trzem (AODD) od FLUIMAC, zosta­ła zapro­jek­to­wa­na z myślą o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych zasto­so­wa­niach prze­my­sło­wych. Kon­struk­cja z pre­cy­zyj­nie obra­bia­nych blo­ków pla­sti­ko­wych PTFE, PE (Poli­ety­len) lub PP (Poli­pro­py­len) umoż­li­wia bez­pro­ble­mo­wą pra­cę w trud­nych warun­kach. Seria obej­mu­je mode­le przy­sto­so­wa­ne do sze­ro­kie­go zakre­su prze­pły­wów i są dostęp­ne w wer­sjach cer­ty­fi­ko­wa­nych ATEX do sto­so­wa­nia w śro­do­wi­skach zagro­żo­nych wybuchem.

Kluczowe cechy i korzyści:

- Kon­struk­cja wyko­na­na w tech­no­lo­gii obrób­ki skra­wa­niem: Zwięk­sza wytrzy­ma­łość i żywot­ność pompy
— Zwięk­szo­ne bez­pie­czeń­stwo i efek­tyw­ność: Zmniej­szo­ne zuży­cie powie­trza i poziom hała­su pro­wa­dzą do bez­piecz­niej­szej i bar­dziej efek­tyw­nej pracy.
— Zop­ty­ma­li­zo­wa­na wydaj­ność: Cechy takie jak łatwość w czysz­cze­niu, zmniej­szo­ny czas prze­sto­ju i zop­ty­ma­li­zo­wa­ny układ wymia­ny powie­trza popra­wia­ją ogól­ną wydaj­ność i niezawodność.
— Solid­na kon­struk­cja: Wyko­na­nie w tech­no­lo­gii maszyn CNC, co zapew­nia ści­słe tole­ran­cje i dokład­ność oraz powta­rzal­ność wykonania,.
— Wszech­stron­na kom­pa­ty­bil­ność che­micz­na: Nada­je się do pra­cy z nie­bez­piecz­ny­mi che­mi­ka­lia­mi, w tym kwa­sa­mi, zasa­da­mi i roz­pusz­czal­ni­ka­mi. Dzię­ki sze­ro­kiej gamie opcji mate­ria­ło­wych — moż­li­wy jest dobór pom­py do w zasa­dzie każ­de­go rodza­ju produktu

Zastosowania:

Pom­py Lotus spraw­dza­ją się do prze­sy­ła­nia ście­ra­ją­cych się zawie­sin, sil­nie skon­cen­tro­wa­nych kwa­sów i zasad oraz innych trud­nych mate­ria­łów sto­so­wa­nych w bran­żach takich jak bio­tech­no­lo­gia, prze­mysł che­micz­ny i oczysz­cza­nie wody. Są szcze­gól­nie przy­dat­ne do zasto­so­wań wyma­ga­ją­cych solid­ne­go prze­twa­rza­nia che­mi­ka­liów koro­zyj­nych, nie­bez­piecz­nych lub toksycznych.

  • Prze­no­sze­nie ście­ra­ją­cych zawiesin
  • Pro­duk­cja ogniw słonecznych
  • Bio­tech­no­lo­gia i farmacja
  • Uży­cie chemikaliów
  • Środ­ki do trawienia
  • Cera­mi­ka
  • Trans­port szla­mów i szkliw
  • Far­by i lakiery
  • Obsłu­ga wyso­ko stę­żo­nych kwa­sów i zasad
  • Emul­sje sto­so­wa­ne w szli­fo­wa­niu i wierceniu
  • Prze­mysł papie­ro­wy i drukarski
  • Trans­port kle­jów i tuszów drukarskich
  • Oczysz­cza­nie wody przemysłowej
  • Ana­li­zy próbek
  • Neu­tra­li­za­cja ścieków
  • Zaopa­try­wa­nie pras fil­tra­cyj­nych w szlam
  • Obsłu­ga che­mi­ka­liów koro­zyj­nych, nie­bez­piecz­nych lub toksycznych

Parametry techniczne — pompy membranowe z tworzywa PTFE/​PE

Model
Przy­łą­cza Cieczy
Przy­łą­cza Powietrza
Maks. Prze­pływ
Maks. Ciśnie­nie Powietrza
Maks. Wyso­kość Dostarczenia
Maks. Wyso­kość Ssa­nia na Sucho
Maks. Wyso­kość Ssa­nia na Mokro
Maks. Prze­pu­sto­wość Ciał Stałych
Poziom Hała­su
Maks. Lep­kość
Zakres Tem­pe­ra­tu­ry Operacyjnej
L010
3/​8″ GW
1/​4″ GW
24 lt/​min
7 bar
70 m
4 m
9,8 m
3 mm
65 dB
15,000 cps
od ‑20°C do +120°C
L015
1/​2” GW
1/​4” GW
55 lt/​min
8 bar
80 m
4 m
9,8 m
3,5 mm
70 dB
20,000 cps
od ‑20°C do +95°C
L025
1″ GW
1/​2″ GW
110 lt/​min
8 bar
80 m
5 m
9,8 m
4 mm
72 dB
25,000 cps
od ‑20°C do +95°C

Parametry i wymiary pompy — model LOTUS L10 (FLUIMAC) — rozmiar 3/​8″

lotus l parametry pompa powietrzna pe ptfe
lotus l wymiary pompa membranowa ptfe pe pp

Parametry pompy — model LOTUS L15 (FLUIMAC) — rozmiar 1/​2″

lotus l parametry pompa powietrzna pe ptfe
lotus l wymiary pompa membranowa ptfe pe pp

Parametry pompy — model LOTUS L25 (FLUIMAC) — rozmiar 1″

lotus l parametry pompa powietrzna pe ptfe
lotus l wymiary pompa membranowa ptfe pe pp

Polecane produkty

Scroll to Top