Mieszadła pionowe do zbiorników

Mieszadła do zbiorników o pojemności do 10 000 l/godz i wysokości do 2m.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

 • Wykonania materiałowe

  stal kwa­so­od­por­na, PE

 • Zasilanie

  róż­ne

Cechy

Mie­sza­dła odśrod­ko­we zapro­jek­to­wa­ne z myślą o wła­ści­wej agi­ta­cji roz­two­rów wod­nych i innych roz­two­rów niskiej lepkości.

 • szyb­ko­obro­to­we (1500 obr./min)
 • demon­to­wa­ny wir­nik z Polipropylenu
 • dosko­na­le wywa­żo­ne w warun­kach pra­cy i bez ostrych kra­wę­dzi zapew­nia­jąc bez­pie­czeń­stwo pra­cy oraz dłu­gą żywotność
 • bez­po­śred­nie prze­nie­sie­nie napędu
 • wał ze sta­li kwa­so­od­por­nej (dostęp­na opcja kry­ta Polietylenem)
 • dostęp­ne zasi­la­nie 1faz, 3faz i sil­ni­ki na prąd stały
 • w stan­dar­dzie sil­nik IP55, izo­la­cja kla­sy F

Pod­czas pra­cy mie­sza­dło wytwa­rza prze­pływ w dwóch kierunkach:

 • trzy dysze pro­mie­nio­we do stwo­rze­nia rota­cji cie­czy w zbiorniku
 • trzy dysze osio­we w kie­run­ku dna zbior­ni­ka do efek­tyw­ne­go mieszania

mieszadlo pionowe itcmieszadlo do cieczy o niskiej lepkosci

Dane techniczne

mieszadla danetech
mieszadla danetech wymiary

Dostępne wykonania mocowania mieszadła (kołnierz i obejma)

mieszadlo z kolnierzem
mieszadlo z uchwytem

Polecane produkty

Scroll to Top