Pompy wirowe — napięcie 60 Hz

Pompy wirowe wykonane dla pracy z napięciem 60Hz.

logo saer x

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

  • Wykonania materiałowe

    żeli­wo sza­re, stal nie­rdzew­na, brąz

  • Zasilanie

    elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo roz­wią­za­nia w zakre­sie pomp w wyko­na­niu z sil­ni­ka­mi 60Hz.

Pom­py tego typu są czę­sto użyt­ko­wa­ne na ryn­kach innych niż Pol­ski, w prze­my­śle stocz­nio­wym oraz w czę­ści insta­la­cji przemysłowych.

Dostęp­ne wyko­na­nia z żeli­wa, sta­li kwa­so­od­por­nej i brązu.

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo pro­duk­ty euro­pej­skich pro­du­cen­tów dostęp­ne w roz­sąd­nym cza­sie realizacji.

Powy­żej w dzia­le “do pobra­nia” znaj­du­je się przy­kła­do­wy kata­log pomp w wyko­na­niu 60Hz wło­skie­go pro­du­cen­ta. Zapra­sza­my do kon­tak­tu i skła­da­nia zapy­tań e‑mail.

Polecane produkty

Scroll to Top