Pompy ZUWA NIROSTAR — elastyczny wirnik

Najwyższej jakości pompy z elastycznym wirnikiem, korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej o szerokim zastosowaniu w przemyśle dla cieczy lepkich o właściwościach korozyjnych lub zawierających cząstki ścierne. Czasami stosowane także w przemyśle spożywczym i piwowarskim.

zuwa logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 60 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  do 60 m

Cechy

Naj­wyż­szej jako­ści pom­py z ela­stycz­nym wir­ni­kiem, kor­pus wyko­na­ny w cało­ści ze sta­li nie­rdzew­nej o sze­ro­kim zasto­so­wa­niu w prze­my­śle dla cie­czy lep­kich o wła­ści­wo­ściach koro­zyj­nych lub zawie­ra­ją­cych cząst­ki ścier­ne. Cza­sa­mi sto­so­wa­ne tak­że w prze­my­śle spo­żyw­czym i piwowarskim.

Zastosowanie pomp ZUWA NIROSTAR

 • Dostar­cza­nie cie­czy do pro­ce­sów produkcyjnych

  zuwa nirostar

 • Fil­tro­wa­nie
 • Dozo­wa­nie
 • Odce­dza­nie
 • Odwad­nia­nie zbior­ni­ków, studzienek

Ciecze pompowane

 • Arty­ku­ły spo­żyw­cze płynnezuwa nirostar
 • Napo­je
 • Che­mi­ka­lia, kwa­sy, zasady
 • Płyn­ne nawozy
 • Kle­je, farby
 • Ole­je roślinne
 • Pły­ny chło­dzą­ce, lubrykanty
 • Środ­ki pianotwórcze

Charakterystyka

 • zuwa combistar

Dane techniczne

zuwa nirostar

Materiał wirnika odpowiednio dla aplikacji

 • NBR (woda, olej roślin­ny, apli­ka­cje ciśnie­nio­we do 5 bar)
 • EPDM (wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra cie­czy, nie­któ­re kwa­sy, duża ela­stycz­ność, dobra odpor­ność mechaniczna)
 • Neo­pren (apli­ka­cje w prze­my­śle spo­żyw­czym, ognioodporne)
 • Viton (olej, die­sel, ben­zy­na, olej sojo­wy, duża odpor­ność che­micz­na, mniej­sza odpor­ność mechaniczna)
 • Pla­stik (woda, olej mine­ral­ny, olej roślin­ny, die­sel, tem­pe­ra­tu­ra do 60*C, nie­prze­zna­czo­ny dla cie­czy zawie­ra­ją­cych cząst­ki ścierne)

Nirostar C‑F

zuwa nirostar

zuwa nirostar

zuwa nirostar

zuwa nirostar

zuwa nirostar

Scroll to Top