Pompy samozasysające GMP PUMPS

Pompy samozasysające Włoskiego producenta GMP POMPE. Dostępne wersje z żeliwa, stali kwasoodpornej, brązu okrętowego. Wyjątkowo sprawne terminy realizacji!

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 8000 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  do 78 m

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re, stal kwa­so­od­por­na AISI316, brąz

 • Zasilanie

  róż­ne

Cechy

Pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce wło­skie­go pro­du­cen­ta GMP.
Kon­struk­cja nie wyma­ga­ją­ca ponow­ne­go zale­wa­nia ruro­cią­gu w przy­pad­ku zapo­wie­trze­nia linii ssaw­nej. Wbu­do­wa­ny zawór zwrot­ny kla­po­wy.
Pom­pę nale­ży zalać przed pierw­szym uruchomieniem.

Dostęp­ne wer­sje pomp w wyko­na­niu ATEX, do paliw, z sil­ni­kiem hydrau­licz­nym oraz ben­zy­no­wym i diesel.

 • Pom­pa w wyko­na­niu z sil­ni­kiem elektrycznym:

pompa sazmoasysajaca kw

 • Pom­pa samo­za­sy­sa­ją­ca w wyko­na­niu ATEX do pali­wa (ben­zy­ny, ole­ju napędowego):

pompa samozasysajaca do paliwa atex

 • Pom­pa z brą­zu okrę­to­we­go, wyko­na­nie do wody zaso­lo­nej (mor­skiej):

pompa samozasysajaca z brazu do wody morskiej chlorki zasolonej

 • Pom­pa samos­są­ca w wyko­na­niu ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316:

pompa samozasysajaca ze stali kwasoodpornej klaudia

 • Pom­pa samo­za­sy­sa­ją­ca na WOM (wałek odbio­ru mocy — do ciągnika/​traktora):

pompa samozasysajaca pto wom

 • Pom­pa z silnikiem/​napędem hydraulicznym:

pompa z silnikiem hydraulicznym samozasysajaca klaudia

Przykładowe modele pomp samozasysających GMP

pompy gmp pompe samozasysajace budowa std

Pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce stan­dar­do­we do wody zabru­dzo­nej, z wir­ni­kiem otwar­tym, wbu­do­wa­ny zawór zwrot­ny klapowy
Ozna­cze­nie modeluMoc sil­ni­ka
KW
Zasi­la­nie
M — 1~
T — 3~
Przy­łą­cza ssaw­ne i tłoczneWaga (kg)Wyso­kość pod­no­sze­nia maks.
(m)
Wydaj­ność maks.
(l /​min.)
B0XR‑A0,25230 M.1”11,87,460
230/​400 T.1”
B0XR‑A0,2512 Volt DC1”11,77,460
24 Volt DC1”
B1KQ‑A0,37230 M.1”1512,4135
230/​400 T.1”
B1KQ‑A0,7512 Volt DC1”18,312,4135
1,0024 Volt DC1”
B1½KQ‑A0,55230 M.1½”2014,4250
230/​400 T.1½”
B1½KQ‑A0,75230 M.1½”20,516285
230/​400 T.1½”
B2KQ‑A1,1230 M.2”2218380
230/​400 T.2”
B2KQ‑A1,5230 M.2”2419450
230/​400 T.2”
B3KQ‑A2,2230 M.3”31,516900
230/​400 T.3”
B4KQ‑A4400/​690 T.4”83,515,61650
4”
B3XR‑A4400/​690 T.3”7928,51250
3”
B3XR‑A5,5400/​690 T.3”9628,51420
3”
B3XR‑A7,5400/​690 T.3”104341460
3”
B4XR‑A11400/​690 T.4”21732,52200
4”
G2TMK‑A
wir­nik zamknięty
1,5230 M.2”3532,8350
230/​400 T.2”
G2TMK‑A
wir­nik zamknięty
2,2230 M.2”3737370
230/​400 T.2”
G2TMK‑A2,2230 M.2”3733,5400
230/​400 T.2”
G2TMK‑A3230/​400 T.2”3734420
2”
G3TMK‑A4400/​690 T.3”82,535900
3”
G3TMK‑A5,5400/​690 T.3”9940900
3”
G3TMK‑A7,5400/​690 T.3”10547900
3”
G3TMK‑A9,2400/​690 T.3”113501100
3”
G3TMK‑A11400/​690 T.3”202551150
3”
B1½ZPM‑A * (1)7,5400/​690 T.2”11158620
2”
B2ZPM‑A * (1)15400/​690 T.3”20568850
2”
B3ZPM‑A15400/​690 T.3”210641250
3”
B3ZPM‑A18,5400/​690 T.3”247711250
3”
B3ZPM‑A22400/​690 T.3”275761250
3”
B4ZPM‑A * (2)22400/​690 T.4”280621700
4”
B4ZPM‑A * (2)30400/​690 T.4”350651750
4”

pompy gmp pompe samozasysajace budowa polszlamowe

Pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce pół­sz­la­mo­we o zwięk­szo­nym prze­lo­cie wir­ni­ka, wir­nik otwar­ty,
(wypo­sa­żo­ny w komo­rę rewi­zyj­ną ) i wzmoc­nio­ne uszczel­nie­nie wału o zwięk­szo­nej odpor­no­ści na wycie­ra­nie, (wer­sja ST), wbu­do­wa­ny zawór zwrot­ny klapowy
Ozna­cze­nie mode­lu
*prze­lot czę­ści stałej
Moc sil­ni­ka
KW
Zasi­la­nie
M — 1~
T — 3~
Przy­łą­cza ssaw­ne i tłoczneWaga (kg)Wyso­kość pod­no­sze­nia maks.
(m)
Wydaj­ność maks.
(l /​min.)
B1½KQ‑A/​ST (*12mm)0,75230 M.1½”11,815,5270
230/​400 T.1½”
B2KQ‑A/​ST (*13mm)1,1230 M.2”22,517,4370
230/​400 T.2”
B2KQ‑A/​ST (*14mm)1,5230 M.2”24,518440
230/​400 T.2”
B3KQ‑A/​ST (*26mm)2,2230 M.3”3216900
230/​400 T.3”
B4KQ‑A/​ST (*38mm)4400/​690 T.4”8414,21600
4”
B3XR‑A/​ST (*19mm)4400/​690 T.3”8028,51250
3”
B3XR‑A/​ST (*24mm)5,5400/​690 T.3”97,528,51420
3”
B3XR‑A/​ST (*24mm)7,5400/​690 T.3”104,5341450
3”
B4XR‑A/​ST (*34mm)11400/​690 T.4”217,532,52200
4”
B4XR‑A/​ST (*39mm)15400/​690 T.4”228342300
4”
G2TMK‑A/​ST (*8mm)3230/​400 T.2”37,534400
2”
G3TMK‑A/​ST (*8mm)4400/​690 T.3”8335820
3”
G3TMK‑A/​ST (*10mm)5,5400/​690 T.3”99,540900
3”
G3TMK‑A/​ST (*13mm)7,5400/​690 T.3”10647900
3”
G3TMK‑A/​ST (*14mm)9,2400/​690 T.3”11450,51100
3”
G3TMK‑A/​ST (*16mm)11400/​690 T.3”20354,41150
3”
B3ZPM‑A/​ST (*13mm)15400/​690 T.3”211641250
3”
B3ZPM‑A/​ST (*14mm)18,5400/​690 T.3”248711250
3”
B3ZPM‑A/​ST (*20mm)22400/​690 T.3”276781250
3”
B4ZPM‑A/​ST (*19mm)22400/​690 T.4”282621700
4”

agregat pompowy samozasysajacy

Agre­gat pom­po­wy wyso­kiej wydaj­no­ści, pom­pa
samo­za­sy­sa­ją­ca połą­czo­na z sil­ni­kiem elek­trycz­nym za pomo­cą sprzę­gła
ela­stycz­ne­go, wer­sja szla­mo­wa, zawór zwrot­ny kla­po­wy wbu­do­wa­ny w pom­pę
( wypo­sa­żo­ny w komo­rę rewi­zyj­ną ) i wzmoc­nio­ne uszczel­nie­nie wału o
zwięk­szo­nej odpor­no­ści na wycie­ra­nie, wbu­do­wa­ny zawór zwrot­ny klapowy
Ozna­cze­nie
mode­lu
*prze­lot czę­ści stałej
Moc sil­ni­ka
KW
Zasi­la­nie
T — 3~
Przy­łą­cza ssaw­ne
i tłocz­ne
Waga (kg)Wyso­kość pod­no­sze­nia maks.
(m)
Wydaj­ność maks.
(l /​min.)
B6XR‑A(*50mm)11400/​690 T.DN 15036014,54300
DN 150
B8XR‑A(*70mm)30400/​690 T.DN 200625177500
DN 200
B8XR‑A(*70mm)37400/​690 T.DN 200660238000

Polecane produkty

Scroll to Top