Pompy dwustrumieniowe SAER typu SPLIT-CASE

Pompy o wieloletniej żywotności przeznaczone do ciągłej pracy w warunkach przemysłowych, nawadniania i branży energetycznej. ---- Produkt Europejski ---

logo saer x

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 10 000 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  po 180 m

 • Moc

  do 1200 kW

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re, żeli­wo sfe­ro­idal­ne, brąz okrę­to­wy, stal kwa­so­od­por­na AISI316L, stal kwa­so­od­por­na DUPLEX i SUPERDUPLEX

 • Zasilanie

  róż­ne

Cechy

Pom­py dwu­stru­mie­nio­we typu SPLIT-CASE seria SKD to jed­na z naj­bar­dziej nie­za­wod­nych i żywot­nych kon­struk­cji sto­so­wa­na od lat w bran­ży ener­ge­tycz­nej i wodno-ściekowej.

SPRAWNY TERMIN REALIZACJI — FABRYKA POMP DWUSTRUMIENIOWYCH zlo­ka­li­zo­wa­na w cało­ści w Europie.

pompy dwustrumieniowe budowa

Od kil­ku­dzie­się­ciu lat, na ryn­ku pra­cu­je wie­le sta­rych urzą­dzeń uzna­nych marek:

 • Powen (typo­sze­reg B i BV)
 • Wafa­pomp (tpy­po­sze­reg PL
 • KSB-Ome­ga
 • Hydro-Vacu­um- typo­sze­we­reg DHV,

któ­re w naj­bliż­szej przy­szło­ści wyma­ga­ją modernizacji.

Fir­ma SAER jako jed­na z nie­licz­nych, już pra­wie 70 lat wytwa­rza swo­je pro­duk­ty, tyl­ko i wyłącz­nie w Euro­pie i na bazie euro­pej­skich kom­po­nen­tów (odle­wy itp.), dzię­ki cze­mu osią­ga­ne są opty­mal­ne ter­mi­ny reali­za­cji dostaw nowych urzą­dzeń oraz bie­żą­ca i spraw­na dostęp­ność do czę­ści zamiennych.

Dostęp­ne jest wie­le wyko­nań mate­ria­ło­wych, łącz­nie z brą­zem, sta­lą kwa­so­od­por­ną i sta­lą super­Du­plex do naj­bar­dziej zaso­lo­nych cieczy.

pompy dwustrumieniowe

Cechy użytkowe

 • siły dzia­ła­ją­ce na wir­nik są skompensowane
 • wał pod­par­ty jest na łoży­skach z obu stron, mniej­sze siły dzia­ła­ją­ce pod­czas pracy
 • łatwy dostęp do wnę­trza pom­py w celu inspekcji
 • odpor­ność na wystę­po­wa­nie drob­nych zanie­czysz­czeń, kana­ły nie przy­ty­ka­ją się tak łatwo jak w kla­sycz­nych pom­pach odśrodkowych
 • niski poziom NPSHr
 • dostęp­ne wyko­na­nia z uszczel­nie­niem sznu­ro­wym lub mechanicznym

Zastosowanie pomp dwustrumieniowych SAER typu SPLIT-CASE

  • obie­gi wody chło­dzą­cej w zakła­dach prze­my­sło­wych, ener­ge­ty­ce, górnictwie
  • insta­la­cje prze­sy­ło­we i bala­sty w prze­my­śle stoczniowym
  • nawad­nia­nie wielkopowierzchniowe
  • insta­la­cje pożarowe
  • dostar­cza­nie i trans­fer wody przemysłowej
  • sta­cje uzdat­nia­nia wody — pom­py pośrednie
  • gór­nic­two — pom­py odwadniające

  pompy dwustrumieniowe cechy konstrukcyjne

Polecane produkty

Scroll to Top