Pompy blokowe wirowe SAER IR (do 90kW)

Popularna konstrukcja pomp do czystej wody w wykonaniu włoskiej firmy SAER. Najpopularniejszy typoszereg pomp na świecie dostępny w kilku wykonaniach materiałowych. Mogą być stosowane jako bezpośredni zamiennik - odpowiednik podobnych konstrukcji: Grundfos NB, Calpeda NM, Lowara NSC, Ebara 3D/3M, LFP PJM, KSB Etabloc / Etanorm, Pedrollo FG.

logo saer x

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  0 — 480 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  5 — 139 m

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re, stal nie­rdzew­na kwa­so­od­por­na, stal super­du­plex, brąż morski

Cechy

Urzą­dze­nia SAER serii IR to nor­mo­we (EN733) pom­py mono­blo­ko­we prze­zna­czo­ne do ukła­dów dostar­cza­nia wody, cyr­ku­la­cji i pod­no­sze­nia ciśnienia.

Wyko­na­nia sprzę­żo­ne bez­po­śred­nio z sil­ni­ka­mi o pręd­ko­ści obro­to­wej 1450 i 2900 obr./min zapew­nia­ją kom­pak­to­we roz­mia­ry i eko­no­mi­kę konstrukcji.

Dostęp­ne wyko­na­nia pomp serii MG ze sprzę­głem sztywnym.

Czte­ry wyko­na­nia materiałowe:

 • żeli­wo szare
 • stal kwa­so­od­por­na 316
 • stal kwa­so­od­por­na SUPERDUPLEX
 • brąz mor­ski

Pom­py żeliwne:
pompy monoblokowe zeliwne

Pom­py ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316 i sta­li kwa­so­od­por­nej DUPLEX:
pompy blokowe ze stali kwasoodpornej odlew

Pom­py z brą­zu do wody mor­skiej i zasad:
pompy monoblokowe z brazu do wody morskiej

Mak­sy­mal­na wydaj­ność: do 450 m³.godz.
Mak­sy­mal­na wyso­kość pod­no­sze­nia: do 129 m słu­pa wody (ok. 13 bar)

W zakre­sie wska­za­nych wydaj­no­ści dostęp­nych jest kil­ka­set mode­li, zwy­kle dostęp­nych w cza­sie do 2–4 tygo­dni roboczych!

W stan­dar­dzie:

- wał ze sta­li nie­rdzew­nej AISI 431 (1.4057) lub DUPLEX (1.4362)
- łoży­ska są przewymiarowane
- sil­ni­ki wyko­na­ne w kla­sie izo­la­cji F, kla­sa szczel­no­ści IP55, zgod­nie z nor­ma­mi IE2 oraz IE3.
- pom­py są pokry­te trwa­łą powło­ką epok­sy­do­wą, prze­zna­czo­ne do kon­tak­tu z wodą pitną.
- uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne nie ule­ga­ją­ce szyb­kie­mu uszko­dze­niu w przy­pad­ku pra­cy na nie­wła­ści­wych obrotach.

Mon­taż w pozy­cji pozio­mej lub pio­no­wej (sil­nik u góry).

Wer­sje z sil­ni­ka­mi do 15kW dostęp­ne tak­że w wyko­na­niu z zabu­do­wa­nym fabrycz­nie falow­ni­kiem dla oszczęd­no­ści ener­gii i dopa­so­wa­nia pom­py do układu.

Charakterystyki

Cha­rak­te­ry­sty­ka wydaj­no­ści — pom­py DN50xDN32 2900 obr:
pompy ir dane techniczne wylot kolnierz

Cha­rak­te­ry­sty­ka wydaj­no­ści — pom­py DN65xDN40 2900 obr./min:
pompy ir dane techniczne wylot kolnierz

Cha­rak­te­ry­sty­ka wydaj­no­ści — pom­py DN65xDN50 2900 obr./min:
pompy ir dane techniczne wylot kolnierz

Cha­rak­te­ry­sty­ka wydaj­no­ści — pom­py DN80xDN65 2900 obr./min:
pompy ir dane techniczne wylot kolnierz

Cha­rak­te­ry­sty­ka wydaj­no­ści — pom­py DN100xDN80 2900 obr./min:
pompy ir dane techniczne wylot kolnierz

Cha­rak­te­ry­sty­ka wydaj­no­ści — pom­py z sil­ni­kiem o pręd­ko­ści obro­to­wej 1450 obr./min:
pompy ir dane techniczne obr kolnierz
pompy ir dane techniczne obr wylot kolnierz

Peł­ny kata­log pomp SAER IR (240 stron), z cha­rak­te­ry­sty­ka­mi i wymia­ra­mi, dostęp­ny w zakład­ce do pobra­nia poniżej.

wymiary pomp ircharakterystyka mini

Polecane produkty

Scroll to Top