Pompa zębata SAER CF do olejów i paliw

Pompa zębata uniwersalnego zastosowania do pompowania olejów i cieczy nie powodujących korozji stali węglowej.

logo saer

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  20 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  140 m

 • Wykonania materiałowe

  stal węglo­wa, żeli­wo sza­re, brąz

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy

Pom­pa zęba­ta CFP o zazę­bie­niu zewnętrz­nym do uni­wer­sal­ne­go zasto­so­wa­nia — do pom­po­wa­nia ole­jów, pali­wa die­sel oraz innych cie­czy nie zanie­czysz­czo­nych i nie powo­du­ją­cych koro­zji sta­li węglo­wej i o lep­ko­ści nie więk­szej niż 500 mPas w tem­pe­ra­tu­rze pompowania.

Typo­we zasto­so­wa­nie: trans­fer ole­jów i pali­wa diesel.

Pom­pa zęba­ta mono­blo­ko­wa z sil­ni­kiem 1450 obr./min.
Dostęp­ne wyko­na­nie z zasi­la­niem 1faz 230V oraz 3faz 400V.

Pom­pa CFP w stan­dar­dzie posia­da zin­te­gro­wa­nym zawór do regu­la­cji ciśnie­nia mak­sy­mal­ne­go pom­py i ogra­ni­cza­ją­cy mak­sy­mal­ne ciśnie­nie na instalacji.

Pom­pa samo­za­sy­sa­ją­ca- dopusz­czal­na chwi­lo­wa pra­ca na sucho (na czas zassa­nia cie­czy — do minuty).

sil­nik elek­trycz­ny o mocy 0.75kW w kla­sie izo­la­cji F, maks. tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia 40°C, IP44
przy­łą­cza 1″ gwint wewnętrz­ny
wydaj­ność maks. do 1200 l/​godz. (20l/​min)
wyko­na­nie std kor­pus żeli­wo sza­re, zębat­ki stal węglo­wa i brąz
uszczel­nie­nie wału sim­me­ring
wyso­kość pod­no­sze­nia 120–20 m słu­pa cie­czy (dla ole­ju o gęsto­ści 0.79kg/dm3)
tem­pe­ra­tu­ra cie­czy od ‑15°C do +60°C
lep­kość maks. 500 mPas

Dostęp­na rów­nież wer­sja z sil­ni­kiem 0.37kW i wydaj­no­ści mak­sy­mal­nej 10 l/​min i ciśnie­niu maks. do 10 bar.

Dane i charakterystyka pompy zębatej SAER CF

dane wymiary pompy zebate cf cfp saer

Polecane produkty

Scroll to Top