Pompy gorącego oleju termalnego N‑HT

Pompy zaprojektowane do tłoczenia i obiegu gorących olejów i węglowodorów w temperaturze do 400 stopni Celsjusza.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  od 15 do 450 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 92 m

 • Przyłącze ssawne

  DN40-DN200 mm

 • Przyłącze tłoczne

  DN32-DN150 mm

Zastosowanie

Pom­py zapro­jek­to­wa­ne do tło­cze­nia i obie­gu gorą­cych ole­jów i węglo­wo­do­rów — tem­pe­ra­tu­ra do 350*C (w wyko­na­niu spe­cjal­nym do 400 *C).

Sto­so­wa­ne w obie­gach maszyn wyma­ga­ją­cych dużych tem­pe­ra­tur procesu.

Prze­mysł chemiczny:

 • ogrze­wa­nie mieszadeł
 • ukła­dy grza­nia reaktorów
 • ukła­dy osuszaczy
 • ukła­dy poli­me­ry­za­cji i pro­duk­cji syntetyków
 • pro­duk­ty dużej lep­ko­ści w niskiej temperaturze

Prze­mysł gumy i two­rzyw sztucznych:

 • pod­grze­wa­nie kalandrów
 • grza­nie naczyń metalowych
 • grza­nie pras do tworzyw
 • pod­grze­wa­nie auto­ma­tów wtryskowych
 • pro­duk­cja taśm

Prze­mysł spożywczy:

 • ogrze­wa­nie pieców
 • desty­la­cja kwa­sów tłusz­czo­wych i gliceryny
 • obrób­ka tłuszcze
 • pro­duk­cja chip­sów ziem­nia­cza­nych i mle­ka w proszku)

Prze­mysł papierniczy:

 • pro­duk­cja tektury

Opis konstrukcji

 • Pom­py pozio­me, dzie­lo­ne pro­mie­nio­wo z kor­pu­sem spi­ral­nym, jed­no­stop­nio­we, jed­no-stru­mie­nio­we chło­dzo­ne powietrzem.
 • Wir­nik zamknię­ty kanałowy
 • Wymia­ry zgod­ne z nor­mą EN 733
 • Kon­struk­cja back-pull-out, moż­li­wość demon­ta­żu czę­ści łoży­sko­wej bez demon­ta­żu pom­py z rurociągu
 • Wir­ni­ki wywa­żo­ne zgod­nie z nor­mą ISO 1940 class 6,3.
 • Łoży­ska sma­ro­wa­ne sma­rem, wyko­na­nie do cięż­kich aplikacji
 • Wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­we uszczel­nie­nie mechaniczne
 • Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra cie­czy 350°C (400°C na zapytanie)
 • Kie­ru­nek obro­tów zgod­ny z ruchem wska­zó­wek zega­ra patrząc od stro­ny napędu
 • Mate­ria­ły kon­struk­cyj­ne:
  — Kor­pus pom­py: GGG40 lub STG42 ( Żeli­wo sfe­ro­idal­ne /​Stal chromowa)
  — Wir­nik: żeliwo
  — Wał: Stal węglo­wa AISI 106
 • Zakres roz­mia­ru króć­ców tłocz­nych: DN32…DN150
 • Wydaj­ność: od 15 m³/​h do 450 m³/​h
 • Wyso­kość pod­no­sze­nia do 92 m słu­pa wody
 • Chło­dzo­ne powietrzem

KATALOG POMP DO GORĄCEJ CIECZY dostęp­ny w dzia­le DO POBRANIA — link po pra­wej stro­nie powyżej.

Scroll to Top