Pompy ZUWA UNISTAR

Pompa z elastycznym wirnikiem, korpus wykonany z aluminium. Pompy ZUWA UNISTAR mają szerokie zastosowanie: dla cieczy lepkich o właściwościach nieabrazyjnych i niekorozyjnych.

zuwa logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 90 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  do 65 m

Cechy

Pom­pa z ela­stycz­nym wir­ni­kiem, kor­pus wyko­na­ny z alu­mi­nium. Pom­py ZUWA UNISTAR mają sze­ro­kie zasto­so­wa­nie: dla cie­czy lep­kich o wła­ści­wo­ściach nie­abra­zyj­nych i niekorozyjnych.

Zastosowanie

 • kolek­to­ry słoneczne
 • dostar­cza­nie wody w przemyśle
 • odwad­nia­nie w przemyśle
 • opróż­nia­nie beczek, zbior­ni­ków, paletopojemników
 • pom­po­wa­nie oleju
 • pom­po­wa­nie glikolu
 • myj­nie samochodowe

Ciecze pompowane

 • woda
 • woda mor­ska
 • olej die­sel, biodiesel
 • olej roślin­ny
 • olej grzew­czy
 • olej sil­ni­ko­wy
 • deter­gen­ty
 • cie­cze w ukła­dzie chłodzenia

Charakterystyka pomp ZUWA UNISTAR

pompy zuwa unista ch
pompy zuwa unistar legenda

charakterystyka pompy zuwa unistar

Materiał wirnika odpowiednio dla aplikacji

 • NBR (woda, olej roślin­ny, apli­ka­cje ciśnie­nio­we do 5 bar) EPDM (wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra cie­czy, nie­któ­re kwa­sy, duża ela­stycz­ność, dobra odpor­ność mechaniczna)
 • Neo­pren (apli­ka­cje w prze­my­śle spo­żyw­czym, ognioodporne)
 • Viton (olej, die­sel, ben­zy­na, olej sojo­wy, duża odpor­ność che­micz­na, mniej­sza odpor­ność mechaniczna)
 • Pla­stik (woda, olej mine­ral­ny, olej roślin­ny, die­sel, tem­pe­ra­tu­ra do 60*C, nie­prze­zna­czo­ny dla cie­czy zawie­ra­ją­cych cząst­ki ścierne)

pompy zuwa unistar

Scroll to Top