Pompy ZUWA COMBISTAR

Pompa z elastycznym wirnikiem, korpus wykonany z aluminium, części robocze ze stali nierdzewnej o szerokim zastosowaniu dla cieczy lepkich o właściwościach lekko korozyjnych lub zawierających cząstki ścierne.

zuwa logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 60 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  do 60 m

Cechy

Pom­pa z ela­stycz­nym wir­ni­kiem, kor­pus wyko­na­ny z alu­mi­nium, czę­ści robo­cze ze sta­li nie­rdzew­nej o sze­ro­kim zasto­so­wa­niu dla cie­czy lep­kich o wła­ści­wo­ściach lek­ko koro­zyj­nych lub zawie­ra­ją­cych cząst­ki ścierne.

Zastosowanie

 • Czysz­cze­nie maszyn
 • Zmy­war­ki przemysłowezuwa combistar
 • Zbior­ni­ki odwadniające
 • Zbior­ni­ki czyszczące
 • Prze­mysł Galwanizacyjny
 • Ole­je
 • Zuży­ty śro­dek chłodzący

Ciecze pompowane

 • Lek­kie kwa­sy i zasady
 • Emul­sja po szlifowaniu

  zuwa combistar

 • Wap­no gaszone
 • Odpa­dy z prze­my­słu galwanizerii
 • Zuży­ty oleje
 • Cie­cze w ukła­dzie chłodzenia
 • Lubry­kan­ty

Materiał wirnika odpowiednio dla aplikacji

 • NBR (woda, olej roślin­ny, apli­ka­cje ciśnie­nio­we do 5 bar)
 • EPDM (wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra cie­czy, nie­któ­re kwa­sy, duża ela­stycz­ność, dobra odpor­ność mechaniczna)
 • Neo­pren (apli­ka­cje w prze­my­śle spo­żyw­czym, ognioodporne)
 • Viton (olej, die­sel, ben­zy­na, olej sojo­wy, duża odpor­ność che­micz­na, mniej­sza odpor­ność mechaniczna)
 • Pla­stik (woda, olej mine­ral­ny, olej roślin­ny, die­sel, tem­pe­ra­tu­ra do 60*C, nie­prze­zna­czo­ny dla cie­czy zawie­ra­ją­cych cząst­ki ścierne)

Charakterystyka

zuwa combistar

Dane techniczne pomp ZUWA COMBISTAR

zuwa combistar

Scroll to Top