Wyłącznik ciśnieniowy elektroniczny DPC-10A

Elektroniczny sterownik pompy pełniący funkcję zabezpieczenia przed suchobiegiem oraz wyłącznika ciśnieniowego w jednym.

evak logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Cechy wyłącznika ciśnieniowego elektronicznego DPC-10A

EVAK DPC-10A to wypo­sa­żo­ny w cyfro­wy wyświe­tlacz ste­row­nik pom­py peł­nią­cy funk­cję zabez­pie­cze­nia przed sucho-bie­giem oraz wyłącz­ni­ka ciśnie­nio­we­go jednocześnie.

Cyfro­wy wyświe­tlacz = łatwa obsługa:

 • zin­te­gro­wa­ny wyłącz­nik ciśnieniowy
 • moż­li­wość zapro­gra­mo­wa­nia opóź­nie­nia dla wyłącz­ni­ka ciśnieniowego
 • wbu­do­wa­ne zabez­pie­cze­nie przed sucho­bie­giem, pró­ba ponow­ne­go startu
 • zmia­na para­me­trów pra­cy z pozio­mu przy­ci­sków i wyświetlacza
 • czy­tel­ne wska­za­nie aktu­al­ne­go ciśnie­nia pra­cy z dokład­no­ścią do 1% (podział­ka 0.01 bar)
 • pro­sta insta­la­cja w ukła­dzie — wer­sja z gniaz­do-wtycz­ką plug&play
 • prze­zna­czo­ne do czy­stej wody — do ukła­dów pod­no­sze­nia ciśnie­nia i dostar­cza­nia wody pit­nej i użyt­ko­wej oraz wody prze­my­sło­wej po filtracji
 • instruk­cja w języ­ku polskim

Para­me­try:

 • zakres ciśnie­nia 0–10 bar
 • zasi­la­nie: 230V, AC, 50Hz, 1faz, mak­sy­mal­ny prąd pra­cy 12A
 • przy­łą­cze ruro­cią­gu: 1/​4″ gwint zewnętrz­ny (z brązu)
 • czę­sto­tli­wość prób­ko­wa­nia 5Hz (5 razy na sekundę)
 • tem­pe­ra­tu­ra medium do 65*C
 • tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia: do 40*C
 • moż­li­wość pra­cy z pom­pa­mi trój­fa­zo­wy­mi — nale­ży zasto­so­wać przekaźnik
 • dłu­gość kabla 1.4m + 0.4m
 • sto­pie ochro­ny IP55

Cena ofe­ro­wa­na: 365 zł net­to +23% VAT
Czas dosta­wy: w przy­pad­ku bra­ku towa­ru na maga­zy­nie do 7 dni roboczych

evak dpca sterownik pompy

Polecane produkty

Scroll to Top