Kontroler – falownik do pomp DPI

Prosty w montażu kontroler pompy z zintegrowanym falownikiem i zbiornikiem ciśnieniowym, zapewniający wygodę i oszczędność energii w domu.

Sterownik DPI stabilizuje ciśnienie wody, redukuje hałas, oszczędza energię i pasuje do większości systemów hydroforowych.

Kompaktowy i łatwy w instalacji. Więcej informacji: www.falownikpompy.pl

Zapytaj o produkt

evak kontroler dpi falownik z wbudowanym zbiornikiem cisnieniowym plug playNaj­ła­twiej­szy w mon­ta­żu sys­tem na ryn­ku. Pierw­szy kon­tro­ler pom­py z zin­te­gro­wa­nym falow­ni­kiem i zbior­ni­kiem ciśnie­nio­wym, zapew­nia­ją­cy wygo­dę i oszczęd­ność ener­gii w Two­im domu.

Falow­nik z wbu­do­wa­nym zbior­ni­kiem sta­bi­li­zu­ją­cym. Uni­wer­sal­ny kon­tro­ler do pomp.

Zesta­wy hydro­fo­ro­we mogą być skom­pli­ko­wa­ne i zaj­mo­wać dużo miej­sca. Licz­ba pod­ze­spo­łów, któ­re mogą się zepsuć, może zakłó­cać Twój spokój.

Roz­wią­za­niem dla Cie­bie jest ste­row­nik DPI, który:

  • zwięk­sza kom­fort użyt­ko­wa­nia sys­te­mu wod­ne­go w domu i ogro­dzie, sta­bi­li­zu­jąc ciśnie­nie wody i redu­ku­jąc hałas
  • oszczę­dza ener­gię elek­trycz­ną i zmniej­sza zuży­cie pompy
  • pasu­je do więk­szo­ści sys­te­mów hydro­fo­ro­wych (łatwa prze­rób­ka ist­nie­ją­cej insta­la­cji na roz­wią­za­nie z falow­ni­kiem i bez dodat­ko­we­go zbior­ni­ka ciśnieniowego)
  • jest kom­pak­to­wy i łatwy w insta­la­cji (insta­la­cja wzdłuż rurociągu)

Strona produktu: www​.falow​nik​pom​py​.pl

FAQ — czę­sto zada­wa­ne pyta­nia: https://​falow​nik​pom​py​.pl/​f​a​l​o​w​n​i​k​-​z​i​n​t​e​g​r​o​w​a​n​y​-​d​o​-​p​o​m​p​-​e​v​a​k​-​d​p​i​-​u​n​i​w​e​r​s​a​l​n​y​-​k​o​n​t​r​o​l​e​r​-​d​o​-​p​omp

Polecane produkty

Scroll to Top