Przenośne pompy strumienicowe EJ

Pompy do napowietrzania i natleniania zbiorników oczyszczalni ścieków i stawów oraz utrzymywania cieczy w zawieszeniu.

evak logo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

Cechy

Pom­py EVAK z aera­to­rem w posta­ci stru­mie­ni­cy to mobil­ne i efek­tyw­ne urzą­dze­nie do napowietrzania.

Stru­mie­ni­ce sprzę­żo­ne są z wyso­kiej kla­sy pom­pą zata­pial­ną prze­zna­czo­ną do pom­po­wa­nia cie­czy zanie­czysz­czo­nych, osa­dów itp. W stan­dar­dzie wyko­na­nie pom­py z żeli­wa sza­re­go (hydrau­li­ka) i sta­li nie­rdzew­nej (sil­nik).

pompa do napowietrzania evak
Pom­pa do napo­wie­trza­nia — na sto­pie sprzę­ga­ją­cej, insta­la­cja stacjonarna

pompy do napowietrzania

Pom­pa do napo­wie­trza­nia w wer­sji przenośnej

Zesta­wy są zwy­kle dostęp­ne w cią­gu kil­ku dni od zamówienia.

Posia­da­my rów­nież aera­to­ry na wynajem.

W celu opty­mal­ne­go dobo­ru pro­si­my o kontakt

napowietrzenie

Parametry pracy

aeratory zatapialne charakterystyka

aeratory zatapialne wydajnosc

aeratory zatapialne danetech

Wymiary aeratorów

aeratory zatapialne wymiary

Polecane produkty

Scroll to Top