Pompy LOWARA NSC /​NSCE /​NSCF /​NSCC

Agregaty pompowe NSCF/NSCC oraz pompy blokowe NSC i NSCE marki Lowara - autoryzowany dystrybutor

Zapytaj o produkt

Opis produktu — pompy wirowe NSC /​NSCE /​NSCF /​NSCC

Seria pomp elek­trycz­nych e‑NSC to linia pomp i agre­ga­tów pom­po­wych jed­no­stop­nio­wych odśrod­ko­wych, któ­re cha­rak­te­ry­zu­ją się nor­mo­wą budo­wą (wg EN733). Są one ide­al­nie przy­sto­so­wa­ne do pom­po­wa­nia cie­czy czy­stych, któ­re dla spe­cjal­nych wyko­nań mogą być zim­ne, gorą­ce oraz lek­ko agre­syw­ne chemicznie.

Rodza­je pomp z typo­sze­re­gu NSC:

 • NSCE – mono­blok z prze­dłu­żo­nym wałem sil­ni­ka (eko­no­micz­na kon­struk­cja, pro­sta w zabu­do­wie i eksploatacji)
 • NSCS – pom­pa ze sztyw­nym sprzę­głem i stan­dar­do­wym sil­ni­kiem (wła­sne łoży­sko­wa­ne pom­py korzyst­ne przy więk­szych obciążeniach)
 • NSCF – pom­pa z ela­stycz­nym sprzę­głem, pły­tą fun­da­men­to­wą i stan­dar­do­wym sil­ni­kiem (roz­wią­za­nie typo­we dla pomp o dużej mocy, wyma­ga wyosio­wa­nia pom­py po mon­ta­żu na obiekcie)
 • NSCC – pom­pa ze sprzę­głem dystan­so­wym, pły­tą fun­da­men­to­wą i stan­dar­do­wym sil­ni­kiem (roz­wią­za­nie pom­py ze sprzę­głem spe­cjal­nym, umoż­li­wia­ją­cym łatwiej­szy ser­wis agre­ga­tu bez demon­ta­żu wszyst­kich podzespołów)

Pom­py Lowa­ra mogą zostać wypo­sa­żo­ne w ukła­dy ste­ro­wa­nia za pomo­cą falownika.

Seria pomp e‑NSC zastę­pu­je wyco­fa­ne z pro­duk­cji pom­py serii FH (popu­lar­ne kie­dyś pom­py FHE, FHS, FHF).

ZAKRES PRACY

 • Mak­sy­mal­na wydaj­ność (Q): do 1 800 m³/​h,
 • Mak­sy­mal­na wyso­kość pod­no­sze­nia (H): do 160 m słu­pa wody (16 bar),
 • Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie robo­cze: do 16 barów,
 • Zakres tem­pe­ra­tu­ry cie­czy: od ‑40 do +140°C
 • Moc sil­ni­ka: od 0,25 kW do 355 kW. Więk­sze urzą­dze­nia dostęp­ne na zapytanie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Ukła­dy mycia przemysłowego
 • Pod­wyż­sza­nie ciśnienia,
 • Obieg wody zim­nej i gorą­cej w sys­te­mach kli­ma­ty­za­cyj­nych oraz grzewczych,
 • Obieg wody w sek­to­rze prze­my­sło­wym i komunalnym
 • Insta­la­cja dla sta­cji uzdat­nia­nia wody
 • Sys­te­my nawadniania.
 • Rol­nic­two

ZAKRES TYPOSZEREGU POMP LOWARA NSC:

pompy lowara nsc zakres typoszeregu

Nasza fir­ma jest auto­ry­zo­wa­nym dys­try­bu­to­rem pomp mar­ki LOWARA. 

Jeste­śmy w sta­nie prze­pro­wa­dzić szyb­ki i pro­fe­sjo­nal­nych dobór agre­ga­tów, nawet dla skom­pli­ko­wa­nych zasto­so­wań. Poma­ga­my w spo­sób rze­tel­ny dobrać opty­mal­ne rozwiązanie.

Polecane produkty

Scroll to Top