Pompy wirowe EBARA 3D

Pompy wirowe EBARA 3D - normalnie ssące do wody czystej i lekko zabrudzonej, jednostopniowe

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 140 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 70 m

 • Moc

  0.25 — 22 kW

 • Przyłącze ssawne

  DN50, DN65,DN 80 mm

 • Przyłącze tłoczne

  DN32, DN40,DN 60, DN 65 mm

 • Wolny przelot

  0 — 2 mm

 • Ciśnienie maksymalne

  do 10 bar

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re GG25, stal nie­rdzew­na AISI 304, stal nie­rdzew­na AISI 316, uszczel­nie­nie węglik krzemu/​węglik krzemu/​Viton, uszczel­nie­nie grafit/​ceramika/​NBR

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Zastosowanie pomp wirowych EBARA 3D

 • woda i inne czy­ste cie­cze o nie­du­żej lep­ko­ści, nie­agre­syw­ne che­micz­nie w sto­sun­ku do mate­ria­łów pompy
 • dostar­cza­nie wody w prze­my­śle, rolnictwie
 • pod­no­sze­nie ciśnie­nia w insta­la­cjach przemysłowych
 • myj­ki ciśnie­nio­we, ukła­dy myjące
 • ukła­dy klimatyzacji
 • nawad­nia­nie

Cechy konstrukcyjne

 • eko­no­micz­na kon­struk­cja żeliw­na (żeli­wo sza­re GG25) typu mono­blok wypo­sa­żo­na w wir­nik ze sta­li nie­rdzew­nej — prze­ciw­dzia­ła zaty­ka­niu w przy­pad­ku dłu­gich posto­jów pompy
 • wyso­ka spraw­ność, a dzię­ki temu niż­sze kosz­ty eksploatacji
 • pom­py jednostopniowe
Ciśnie­nie mak­sy­mal­ne: do 10 bar
Tem­pe­ra­tu­ra cie­czy mak­sy­mal­na do 120*C (wer­sja spe­cjal­na — na zamówienie)
Pom­py napę­dza­ne sil­ni­kiem 2‑biegunowym (2950 RPM) oraz 4‑biegunowym (1450 RPM).
Kla­sa izo­la­cji uzwo­je­nia: F lub B w wer­sji dla wyso­kich temperatur
Kla­sa izo­la­cji obu­do­wy: IP55
Pom­py dostęp­ne w wer­sjach z zasi­la­niem jed­no i trójfazowym.
Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne: ceramika/​grafit/​NBR lub spe­cjal­ne węglik krzemu/​węglik krzemu/​Viton.

Polecane produkty

Scroll to Top