Pompy do wody chłodzącej

Pompy do wody chłodzącej

Pom­py do wody chło­dzą­cej — sto­so­wa­ne do obie­gu wody chło­dzą­cej pie­ce i maszy­ny w prze­my­śle cięż­kim i nie tyl­ko. Jeste­śmy wyłącz­nym przed­sta­wi­cie­lem kil­ku uzna­nych pro­du­cen­tów i posia­da­my więk­szość kon­struk­cji i roz­wią­zań pomp wody chło­dzą­cej dostęp­nych na rynku.

Scroll to Top