Pompy SAER BP (przyłącza gwintowane)

Pompy zaprojektowane do osiągania relatywnie większych wydajności w średnim zakresie ciśnienia, przyłącza gwintowane. Produkowane w 100% we Włoszech.

logo saer x

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

  • Wydajność maksymalna

    do 220 m3/​h

  • Podnoszenie maksymalne

    do 55 m

  • Moc

    do 22 kW

Cechy

Seria pomp BP zosta­ła zapro­jek­to­wa­na dla zadań wyma­ga­ją­cych sto­sun­ko­wo dużej wydaj­no­ści i niż­szych ciśnień pra­cy.

Pom­py spraw­dza­ją się przede wszyst­kim w ukła­dach nawad­nia­nia wiel­ko­po­wierzch­nio­we­go, do pom­po­wa­nia wody z jezior i sta­wów i do zasto­so­wań w prze­my­śle, wyma­ga­ją­cych pom­py o wyso­kiej wydajności.

Pom­py SAER w prze­ci­wień­stwie do pro­duk­tów marek takich jak Omni­ge­na, Dam­bat, IBO, Malec są pro­du­ko­wa­ne w Euro­pie — Włochy.

Wyko­na­nie pom­py z żeli­wa sza­re­go, wir­ni­ki żeliw­ne lub z brą­zu (odle­wa­ne) — zapew­nia odpo­wied­nią trwa­łość przez lata, nie­po­rów­ny­wal­ną z popu­lar­ny­mi obec­nie wytła­cza­ny­mi pom­pa­mi ze sta­li nie­rdzew­nej (osła­bie­nie mate­ria­łu na spa­wach i “bla­sza­na” konstrukcja).

Wir­nik żeliw­ne dla mode­li BP 6D-6E‑7–8‑9A-13–14-15–16-17 oraz z brą­zu dla mode­li BP 3–4‑5–6A-6B-6C-9B-9C-10–11-12 .

W stan­dar­dzie uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne wału jest wyko­na­ne w kon­fi­gu­ra­cji grafit/​ceramika i pom­pa jest prze­zna­czo­na do cie­czy czy­stych lub zawie­ra­ją­cych nie­wiel­kie ilo­ści zanieczyszczeń.

W pom­pach serii BP zasto­so­wa­na bez­ob­słu­go­we stan­dar­do­we łoży­ska kulowe.

Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra pra­cy 70*C (dla pomp serii BP3-BP4-BP5-BP6-BP7)
lub 120*C dla pozo­sta­łych urządzeń.

Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie kor­pu­su do 6 bar (dla pomp BP3‑4–5‑6) i do 10 bar dla pozo­sta­łych modeli.

Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia: do 40*C (dostęp­ne wer­sje na wyż­sze temperatury).

Mon­taż pom­py jest dopusz­cza­ny zarów­no w pozy­cji pozio­mej jak i pio­no­wej. W przy­pad­ku insta­la­cji pio­no­wej sil­nik powi­nien być usy­tu­owa­ny nad pompą.

Dostęp­ne są wer­sje pomp z zasi­la­niem 1‑faz i 3‑faz. W przy­pad­ku mode­li 1‑faz stan­dar­dem jest kon­den­sa­tor wbu­do­wa­ny w sil­nik i zabez­pie­cze­nie termiczne.

W przy­pad­ku pom­py 3‑fazowej, do mocy 3.7kW napię­cie zasi­la­nia 230/​400V, w przy­pad­ku więk­szych pomp 400/​690V (dla typo­wych insta­la­cji w Polsce).

Pom­py serii BP mogą być ste­ro­wa­ne falownikiem.

Dostęp­ne są wer­sje pomp w wer­sji do czę­sto­tli­wo­ści zasi­la­nia 60Hz oraz wer­sje OEM kon­fi­gu­ro­wal­ne dla pro­du­cen­tów maszyn.

Sil­ni­ki są wyko­na­ne w kla­sie szczel­no­ści IP44 dla pomp serii BP 3–4‑5–6‑7 (dostęp­na wer­sja IP55) oraz w kla­sie IP55 dla więk­szych modeli.

W stan­dar­dzie sil­nik z kla­są izo­la­cji F.

Wyko­na­nie przemysłowe.

Pom­py mogą pra­co­wać zarów­no z napły­wem, jak i ze ssa­niem w przy­pad­ku zala­nia pom­py i zasto­so­wa­nia kosza ssaw­ne­go z zawo­rem zwrot­nym. Dla wyso­ko­ści ssa­nia więk­szych niż 3m pro­si­my o kon­sul­ta­cję w celu dobo­ru wła­ści­we­go mode­lu pompy.

Ogólny zakres pracy pomp serii BP

pompy do czystej wody saer

Tabela wstępnego doboru pompy

wydajne pompy saer bp dane techniczne

Powy­żej w dzia­le “DO POBRANIA” znaj­dą Pań­stwo szcze­gó­ło­wy kata­log pomp z wymia­ra­mi i cha­rak­te­ry­sty­ka­mi pra­cy każ­de­go modelu.

Polecane produkty

Scroll to Top